PL EN


2014 | 6 | 5-24
Article title

Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce.

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Activities that do not require obtaining a permit for property acquisition from an appropriate minister by foreigners in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Występujący w Polsce system reglamentacji obrotu nieruchomościami – chociaż przewidujący wyjątki i różne stopnie ograniczeń – w dalszym ciągu jest uzasadniony potrzebą kontroli zakupu przez cudzoziemców tak ważnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego dóbr, jakimi są nieruchomości. Całkowita swoboda nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie tylko przepisów Kodeksu cywilnego na zasadzie równorzędności podmiotów polskich i cudzoziemskich jest nie do pogodzenia z nastrojami polskich rolników oraz stanem polskiej gospodarki. Przyjęte przez nasz kraj postępowanie w sprawie usunięcia ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców odpowiada warunkom Traktatu Akcesyjnego. W myśl obowiązujących przepisów w Polsce nie ma zakazu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, ale – podobnie do ograniczeń i uwarunkowań występujących w wielu państwach Unii Europejskiej – nabycie nieruchomości przez cudzoziemca musi być poprzedzone zezwoleniem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej.
EN
The system of rationing the trade system in Poland, even though it foresees exceptions and various levels of limitations, is still justified by a need to control purchasing of properties by foreigners, as properties constitute vital goods from the social and economic point of view. Complete freedom in buying real estates by foreigners only on the basis of the Civil Code or by way of equivalence of Polish and foreign entities cannot be reconciled with the attitudes of Polish agriculturists and the state of the Polish economy. Proceedings adopted by our country in order to remove limitations concerning purchasing properties by foreigners is in compliance with conditions of the Treaty of Accession. In accordance with the regulations applicable in Poland, there is no prohibition on acquisition of a property by a foreigner, but – similarly to limitations and conditions adopted in many countries of the European Union – a purchase of real estate by a foreigner must be preceded by a permit issued by an appropriate minister of internal affairs by way of an administrative decision.
Keywords
Year
Issue
6
Pages
5-24
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0463436d-db77-44cb-b3ca-3671e4666a67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.