Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 (19) | 253-273

Article title

Uchwały okolicznościowe Senatu w polskim porządku prawnym

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autor w pierwszej kolejności wyjaśnia pojęcie „uchwały okolicznościowej”. Uchwała okolicznościowa Senatu stanowi solenną, symboliczną, niewiążącą i niewładczą formę parlamentarnej ekspresji. Przedmiotowy rodzaj uchwały nie jest ani aktem normatywnym (źródłem prawa), ani aktem stosowania prawa. Uchwała okolicznościowa nie przynależy do systemu prawnego, lecz jest częścią szerszej kategorii porządku prawnego. Wyróżnia się dwa typy uchwał okolicznościowych, mianowicie właściwe uchwały okolicznościowe i tzw. uchwały problemowe. Pierwsze służą do upamiętniania narodowych bohaterów i ważnych wydarzeń w historii i tradycji narodu oraz państwa. Przy pomocy drugich Senat odnosi się do bieżących spraw krajowych i zagranicznych. W tej formie senatorowie zwracają się do konkretnych organów władzy o podjęcie stosownych działań potrzebnych do osiągnięcia antycypowanych przez izbę parlamentarną celów. W kolejnej części opracowania przedstawiono procedurę podejmowania uchwał okolicznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosunku do procedury przyjmowania zwykłych uchwał. Autor odniósł się do odpowiednich postanowień regulaminu Senatu, włącznie z jego nowelizacją z dnia 20 czerwca 2013 r. Ostatnia część artykułu jest poświęcona uchwałom okolicznościowym w parlamentarnej praktyce Senatu w latach 1997–2013. Autor podaje dane statystyczne dotyczące niniejszych uchwał, zamieszczając je w trzech tabelach. Bazując na badaniach ilościowych, wskazuje, że liczba uchwał okolicznościowych zwiększyła się z 5 w Senacie czwartej kadencji do 38 w Senacie siódmej kadencji. Rozważania autor konkluduje stwierdzeniem, że uchwały okolicznościowe są częścią polityki historycznej państwa. Przy ich pomocy izba wyższa „strzeże dziedzictwa narodowego”, jak wymaga tego art. 5 Konstytucji RP, oraz „przekazuje przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku” RP, jak wskazuje preambuła ustawy zasadniczej.
EN
The author at the outset clarifies the title concept of „commemorative resolution”. The Senat’s commemorative resolution is a symbolic, nonbinding, nonauthoritative and solemn form of parliamentary expression. The given kind of resolution is neither normative act (source of law) nor an act of law administration. It doesn’t belong to the legal system, but is part of the broader construct of the legal order. There are two types of commemorative resolutions, namely commemorative resolutions in the strict sense and the so called problem resolutions. The first ones serve to pay tribute to national heroes and to commemorate important moments in the nation’s and the state’s history and tradition. With the second ones the Senat usually addresses the current domestic and international affairs. In this form MPs turn to specified authorities to take appropriate actions to achieve the desired purposes anticipated by parliament. The next part of the article presents the procedure for adopting commemorative resolutions, in particular with an emphasis on the aspects distinguishing it from the procedure for adopting ordinary resolutions. The author references to relevant provisions of The Standing Orders of the Senat including it’s amendment introduced in the Resolution of 20 June 2013. The last section of the study deals with commemorative resolutions in the Senat’s parliamentary practice in the years 1997–2013. The author gives statistical data related to these resolutions and contained in three tables. Based on quantitative research He indicates that number of commemorative resolutions has increased from 5 in the Senat of the fourth term to 38 in the Senat of the seventh term. Finally, the author concludes that commemorative resolutions are part of the historical policy of the state. In this way, the upper house „safeguards the national heritage”, as required by article 5 of the Constitution of the Republic of Poland and „bequeaths to future generations all that is valuable from over one thousand years’ (Poland’s) heritage” as referred to in the preamble to the same act.

Year

Issue

Pages

253-273

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Borecki P., Elementy konfesjonalizacji państwa we współczesnej Polsce, [w:] Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. J. Szymanek, Warszawa 2011.
 • Borecki P., Wolność sumienia i wyznania w świetle standardów europejskich, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7581 (10.01.2014).
 • Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011 (LEX 122604).
 • Jaroszyński T., Miller W., Postępowanie uchwałodawcze w Sejmie RP, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 6.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 120, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 188, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2007.
 • Małajny R., Krzyż w budynkach publicznych. Tak czy Nie?, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013.
 • Maroń G., Treści konfesyjne w dyskursie polityczno-prawnym na przykładzie uchwał okolicznościowych Sejmu i Senatu RP, [w:] Metapolityka. Pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Rzeszów 2013.
 • Maroń G., Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów 2011.
 • Mordwiłko J., W sprawie poselskiego projektu uchwały Sejmu wzywającej Marszałka Sejmu do ogłoszenia w Monitorze Polskim „Sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji”, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1.
 • Sarnecki P., Charakter prawny uregulowań zawartych w uchwale Sejmu, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1994, nr 1.
 • Skrzydło W., Uchwała Senatu, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Stębelski M., Tryb postępowania legislacyjnego z poselskimi projektami uchwał Sejmu, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2008, nr 1.
 • Śledzińska-Katarasińska chce zmian w regulaminie Sejmu ws. uchwał okolicznościowych, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sledzinska-katarasinska-chce-zmian-w-regulaminies,1,5392323,wiadomosc.html (10.01.2014).
 • Wojciechowska-Maruszak I., Uchwały problemowe – nowoczesna forma oddziaływania Sejmu PRL na aparat państwowy, „Organizacja, Metody, Technika” 1984, nr 2.
 • Zdrojewski: Sejm ustanawia za dużo patronów roku, http://www.zdrojewski.info/pl/aktualnosci/archiwum/2013/01/04/zdrojewski-sejm-ustanawia-za-duzo-patronow-roku/ (10.01.2014).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04643a3e-5d4b-4023-8f97-01109c7fbc05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.