Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 103-117

Article title

KRYZYS UCZNIA – CO POWINIEN WIEDZIEĆ I ZROBIĆ PEDAGOG? ZNACZENIE KOMPETENCJI Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W PRACY PEDAGOGICZNEJ

Content

Title variants

EN
Student’s crisis – what should teacher know and do? The meaning of competences in crisis intervention in pedagogic work

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule została podjęta problematyka sytuacji kryzysowych uczniów oraz kompetencji pedagogów potrzebnych do działania wobec kryzysów podopiecznych. Przedstawiono w nim aktualne paradygmaty interwencji kryzysowej, zasady prowadzenia strategii interwencyjnych, powiązania pomiędzy interwencją a wsparciem społecznym, uwzględniając miejsce szkoły i pedagogów w działaniu interwencyjnym. Argumenty uzasadniające konieczność realizowania strategii interwencyjnych w szkole wynikają również z najnowszych rozporządzeń, które stanowią przedmiot poniższej analizy. Natomiast na podstawie zebranego materiału badawczego został rozpoznany realny stan wiedzy pedagogów na temat interwencji kryzysowej, rodzajów kryzysów oraz sposobów działania wobec ucznia w kryzysie. Główny wniosek z badań wskazuje na brak u nauczycieli aktualnej wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej oraz na bardzo stereotypowe podejście do tego obszaru oraz sytuacji kryzysowych. Zestawienie wniosków z badań z najnowszymi trendami rozwojowymi interwencji kryzysowej oraz z polskimi ramami instytucjonalnymi określonymi przez rozporządzenia, pozwala na próbę określenia kompetencji pedagoga z zakresu interwencji kryzysowej.
EN
The article concerns the competences in crisis intervention of teachers and crisis situation of students. The paradigms of crisis intervention, the rules of intervention strategy and the connection between intervention and social support are presented including place of school and teachers in intervention work. Necessity of inclusion school to crisis intervention is also consequence of new ordinance. Basing on gathered research materials it can describe real knowledge of teachers about crisis intervention, type of crisis and methods of working with student in crisis. The main conclusion reveals teacher’s lack of knowledge about crisis intervention, stereotypical approach to this field and crisis situation. The summary of conclusion and the latest development trends of crisis intervention and polish framework of educational institutions lets to describe teacher’s competences in crisis situation of students.

Year

Issue

2

Pages

103-117

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

  • Barbanel L., Sternberg R.(2006): Psychological intervention in Times of crisis. Springer Publishing Company, New Jork
  • Hamer H. (2001): Rozwój umiejętności społecznych. Warszawa
  • Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010) Przewodnik MEN, Warszawa
  • James r., Gilliland B. (2006): Strategie interwencji k ryzysowej Wyd. PARPA, Warszawa
  • Kubacka-Jasiecka D. (2010): Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Wyd. Akad. i Profesjonalne, Warszawa
  • Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedaogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  • Sandoval J.(2002): Handbook of crisis counseling, intervention and prevention in the schools. Mahwah, NJ
  • Sęk H., Cieślak R. (2006): Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-046803e9-76b4-49a7-8c33-3cfec87e7bff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.