Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 43 | 1 (163) | 259-284

Article title

CZY ISTNIEJE ZJAWISKO LIFESTYLE MIGRATION DO POLSKI? O BADANIU PRZYCZYN MOBILNOŚCI MIGRANTÓW WEWNĄTRZUNIJNYCH MIESZKAJĄCYCH W RP

Content

Title variants

EN
IS THERE A PATTERN OF LIFESTYLE MIGRATION TO POLAND? THE EXPERIENCE OF INTERNATIONAL MOBILITY IN THE NARRATIVES OF EU CITIZENS RESIDING IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje zyskującą coraz większą popularność w migrantologii koncepcję lifestyle migration, czyli migracji jako stylu życia, przedstawiając jej główne założenia oraz cechy charakterystyczne. Głównym empirycznym celem pracy jest sprawdzenie użyteczności tej perspektywy teoretycznej do badania mobilności migrantów z państw UE-15 mieszkających w Polsce. Podstawową metodą badawczą jest analiza pogłębionych wywiadów z imigrantami z Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Finlandii pod kątem motywacji przyjazdu i trajektorii migracyjnej. Wyróżnione zostają cztery główne typy motywacji migracyjnych w badanej grupie. Pierwsza kategoria to studenci polskich uczelni, drugi typ motywacji to przyjazdy do pracy: najczęstsze przypadki to ekspaci delegowani do Polski, pracujący w międzynarodowych korporacjach, kolejna kategoria to migranci mieszkający tu ze względu na małżeństwo i założenie rodziny. Ostatnia grupa to osoby, w przypadku których mobilność wiąże się przede wszystkim z dążeniem do samorealizacji, pragnieniem poznania odmiennej kultury lub chęcią odkrycia kraju przodków, poszukiwaniem ciekawszego i bardziej wartościowego życia. Jednocześnie jednak wielu migrantów wykracza poza ścisłe kategorie mobilności ekonomicznej, w ramach łączenia rodzin, edukacyjnej czy mobilności typu lifestyle. W życiu respondentów pojawiały się okresy, kiedy ich pobyt był motywowany głównie chęcią przygody i wprowadzenia radykalnej zmiany, ale ci sami rozmówcy w innym okresie życia decydowali się pozostać w Polsce z przyczyn finansowych lub rodzinnych. Wewnętrzne motywacje do przyjazdu bądź pozostania w kraju przyjmującym charakteryzują się znaczną dynamiką.
EN
The article analyses the theoretical notion of “lifestyle migration” and examines the usefulness of this research perspective in exploring the mobility of EU-15 citizens who live in Poland. The main research method is the analysis of qualitative interviews with immigrants from Italy, Spain, France, Germany, the United Kingdom, Austria, and Finland. Four main types of intra-EU migration are distinguished. The first category are students at Polish academic institutions, the second group are professionals working in international companies, the third type of migrants are those who came because of a Polish spouse. The last group are migrants whose mobility is first and foremost connected with the need for self-realisation, the desire to learn a new foreign culture, visiting the land of their ancestors, or seeking a more interesting and fulfilling life. At the same time, however, many migrants transcend the strict categories of “economic”, “educational”, “familydriven” or “lifestyle” migration. In the lives of the respondents there have been periods when their stay abroad was motivated by the lust for adventure and exoticism, but these same interviewees in another period decided to stay in Poland due to financial or family reasons. Internal motivations for coming to Poland or remaining in the host country are characterised by huge dynamics.

Contributors

  • Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • Ośrodek Badań nad Migracjami UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-046cc822-9907-4088-9694-29bd0b3d5b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.