Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 33 | 97-111

Article title

Honoryfikatywność jako sposób kształtowania relacji w populizmie

Content

Title variants

EN
Honorification as a method of creating relations between interlocutors in populism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje korelacje między formami honoryfikatywnymi stosowanymi przez polityka a kształtowaniem relacji zarówno między politykiem i jego odbiorcami (przyszłymi wyborcami), jak i innymi politykami, do których bezpośrednio lub pośrednio się zwraca. Analiza tego problemu wykazała konieczność uwzględniania kategorii honoryfikatywności w badaniach zarówno wizerunku polityka – przywódcy populistycznego, jak i językowo tworzonych przez niego relacji. Przedmiotem oglądu jest populistyczny dyskurs polityczny, który analizujemy z perspektywy politologicznej, jak i lingwistycznej. W artykule dokonano oglądu form honoryfikatywnych na poziomie systemowym, interakcyjnym oraz socjolingwistycznym. Potwierdzeniem poczynionych założeń jest analiza tekstów Pawła Kukiza, która wykazała, że polityk świadomie korzysta z gramatycznych i leksykalnych środków honoryfikatywnych w celu budowania swojej roli społeczno-politycznej oraz roli innych uczestników komunikacji politycznej.
EN
The article shows correlations between the honorification forms used by politicians to create in their texts relations between the politician and his recipients (future voters), as well as other politicians which he directly or indirectly points out. The analysis of this problem showed the necessity to take into account the categories of honorification in the study of both the image of a politician — a populist leader, as well as linguistic relations created by him. The subject of the analysis is a populist political discourse which we analyze from a political and linguistic perspective. The article presents honorification created at the systemic, interactive and sociolinguistic level. The confirmation of the assumptions made is the analysis of Paweł Kukiz’s texts, which showed that the politician consciously uses grammatical and lexical means of honorification in order to build his social and political role and the role of other participants in political communication.

Year

Issue

33

Pages

97-111

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Albertazzi D., McDonnell D. 2008: Twenty-first century populism: The spectre of western European democracy, New York–London: Palgrave Macmillan.
 • Bralczyk J. 1999: O populizmie językowym, [w:] Gruszczyński W., Bralczyk J., Majkowska G. (red.), Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 79–86.
 • Burda J. 2012: Prawda i kłamstwo w wypowiedziach populistycznych, Słowo. Studia Językoznawcze 3, 56–62.
 • Canovan M. 1981: Populism, London: London Junction Books.
 • Huszcza R. 2006: Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kajtoch W. (brw.): O języku poprawnym politycznie, Conversatio, 48–60, <http://www.pm.media.uj.edu.pl/documents/19112558/108702669/Galeria-Andreana.pdf> [12.03.2019].
 • Karwat M. 2006: O demagogii, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Kazin M. 1995: The populist persuasion: an American history, London: Cornell University Press.
 • Kołodziejczak M., Wrześniewska-Pietrzak M. 2017a: Jak rozwalić system — populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza, Etnolingwistyka 29, 225–244.
 • Kołodziejczak M., Wrześniewska-Pietrzak M. 2017b: Przywódca populistyczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 24(1), 27–50.
 • Kostro M., Wróblewska-Pawlak K. 2016: Formy adresatywne w politycznym dyskursie medialnym: od socjolingwistyki do analizy dyskursu, [w:] Czachur W., Kulczyńska A., Kumięga Ł. (red.), Jak analizować dyskurs?Perspektywy dydaktyczne, Kraków: Universitas, 81–96.
 • Laclau E. 2009: Rozum populistyczny, tłum. T. Szkudlarek i in., Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Mudde C. 2007: Populist radical right parties in Europe, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
 • Nalaskowski F. 2012: Poprawność polityczna — ten zły, który nie istnieje, Kultura i Edukacja 2(88), 211–222.
 • Ożóg K. 2006: Język populizmu w polskich kampaniach wyborczych roku, [w:]: Witosz B. (red.), Style konwersacyjne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 206–216.
 • Ożóg K. 2013: O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznego, Poradnik Językowy 6, 35–43.
 • Szacki J. 2003: Pytania o populizm, Krytyka Polityczna 4, 28–41.
 • Taggart P. 2010: Populizm, lud i rdzenna kraina, [w:] Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 77–98.
 • Taguieff P.-A. 1995: Political science confronts populism: from the conceptual mirage to real problem, Telos 103, 9–43.
 • Wasilewski J. 2006: Retoryka dominacji, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Wiles P. 2010: Syndrom, nie doktryna: kilka podstawowych tez o populizmie, [w:] Wysocka O. (red.), Populizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 25–43.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-046d4285-23dd-4c60-8636-373d0836df26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.