Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 351-360

Article title

Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia usług publicznych

Content

Title variants

EN
Municipalities’ Strategic Choices Regarding the Manner of Public Service Delivery
RU
Стратегические выборы гмин в отношении способа предоставления публичных услуг

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i jej rolą jest, ogólnie ujmując, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez świadczenie usług publicznych. Podstawowy wybór strategiczny gminy dotyczący usług publicznych związany jest ze sposobem ich realizacji. Celem artykułu była identyfikacja sposobów zapewniania usług publicznych przez gminy. Gminy mogą realizować usługi publiczne na dwa podstawowe sposoby (samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami), w ramach różnych form organizacyjnych. Wskazano specyfikę usług publicznych i odwołano się do klasyfikacji tych usług według wybranych kryteriów. Scharakteryzowano przemiany w administracji publicznej w kontekście świadczenia usług publicznych. Podano podstawowe wyróżniki poszczególnych form świadczenia usług publicznych przez gminy w Polsce. Autorka posłużyła się opisem wyjaśniającym, opartym na analizie logicznej.
EN
The municipality is the basic unit of local government and its role is generally to meet collective needs of the population through public service delivery. The municipality’s key strategic choice concerning public services is related to the way of their implementation. The aim of this article was to identify ways of providing public services by municipalities. Municipalities have the possibility to perform public tasks on their own or in cooperation with other entities in different organisational forms. Specificity of public services is indicated and reference to the classification of these services by different criteria is made. Changes in the public administration in the context of public services are characterised. The fundamental features of various organisational forms of municipalities’ public service delivery in Poland are given. The author used explanatory narrative, based on logical analysis.
RU
Гмина – основная единица местного управления, а ее роль, в общем выражении, относится к удовлетворению коллективных потребностей жителей путем оказания публичных услуг. Основной стратегический выбор гмины, касающийся публичных услуг, связан со способом их реализации. Цель статьи – выявить способы обеспечения публичных услуг гминами. Гмины могут оказывать публичные услуги двумя основными способами: самостоятельно или в сотрудничестве с другими субъектами, в рамках разных организационныхформ. Указана специфика публичных услуг и дана ссылка на классификацию этих услуг по избранным критериям. Дана характеристика преобразований в государственном управлении в контексте оказания публичных услуг. Приведены основные детерминанты отдельных форм оказания публичных услуг гминами в Польше. Автор использовала объясняющее описание, основанное на логическом анализе.

Year

Pages

351-360

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Borowiec L. (2007), Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Chrisidu-Budnik A. (2012), Sieci publicznoprawne, (w:) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2014), Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A. (2015), Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych, (w:) Kożuch B., Sułkowski Ł. (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa.
 • Izdebski H. (2010b), Doktryny polityczno-prawne, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Izdebski H. (2011), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Izdebski H. (2015), Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego – klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2.
 • Kańduła S., Przybylska J. (2008), Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań przez organy samorządu terytorialnego, (w:) Kańduła S., Przybylska J. (red.), Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M. (2010), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • Kosowski J. (2012), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kożuch B. (2015), Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka, (w:) Kożuch B., Sułkowski Ł., Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa.
 • Kożuch B., Kożuch A. (2014), Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, UE, Wrocław.
 • Kożuch B., Kożuch A. (2011), Istota współczesnych usług publicznych, (w:) Kożuch B., Kożuch A., Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, UJ, Kraków.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Kachniarz M. (2012), Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Löffler E. (b.r.), Why co-production is an important topic for local government, Governance International, http://www.govint.org/fileadmin/user_upload/publications/coproduction_why_it_is_important.pdf [dostęp: 16.02.2017].
 • Osborne D., Gaebler T. (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 • Przywojska J. (2016), Współczesne tendencje w zarządzaniu publicznym. Implikacje dla samorządowej polityki społecznej, (w:) Przywojska J., Warwas I. (red.), Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 9, poz. 43).
 • Ustawa z dnia19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
 • Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04702cd1-a7b9-4440-a6cc-49987b013075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.