PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 269-274
Article title

Internet Drugiej Generacji dla bibliotek i ich użytkowników

Content
Title variants
EN
Web 2.0 for Libraries and their Users
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w działalności wielu instytucji jest już od kilku lat trendem. Wykorzystują go również biblioteki, w których wspomaga on realizację ich podstawowych zadań oraz stanowi istotny element na drodze zaspokajania potrzeb ich użytkowników. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach instrumenty Web 2.0 znajdują swoje zastosowanie w bibliotekach przynosi książka Marty Tyszkowskiej pt. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? Niniejszy artykuł zawiera omówienie tego wydawnictwa. Recenzowana praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie polskim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szeroką skalę. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0.
EN
The use of Web 2.0 tools in the activities of many institutions is the trend today. The libraries use its tools and solutions to realize their basic tasks and as an important element in the way of meeting the needs of their users. The use of the Web 2.0 concept and its influence for modern libraries and their users is the intention of the book of Marta Tyszkowska Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? (How to use Web 2.0 in every library?). The article includes a review of this book. The reviewed work consists of four chapters. The first chapter was devoted to the concept of We 2.0. The second chapter refers to the presence of the Web 2.0 in libraries and use the concept of Library 2.0 on Polish soil. The third part of the work includes a critical analysis of the phenomenon of Web 2.0 and attempt to determine the consequences of its development on a large scale. The last chapter discusses the various tools of Web 2.0.
Year
Volume
9
Issue
Pages
269-274
Physical description
Dates
published
2016-06
References
  • Flipczak Małgorzata, Jak daleko stąd do nowoczesności – w stronę biblioteki drugiej generacji. „Biuletyn EBIB” [online] 2008, nr 1 (92) [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2008/92/a.php?filipczak.
  • Gmiterek Grzegorz, Biblioteka 2.0. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu, Warszawa 2012.
  • Tyszkowska Marta, Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0473ca4c-d796-4fcf-abd3-4e12b2ac1bd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.