Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 219-232

Article title

Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia po nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r.

Authors

Content

Title variants

EN
The institution of parole according to regulations of the criminal executive code after amendment act from 16th september 2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera syntetyczne omówienie regulacji dotyczącej instytucji warunkowego zwolnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r. W toku przeprowadzonych rozważań dokonano szczegółowej analizy wybranych przepisów, wskazujących na ich mankamenty, braki oraz będące konsekwencją tego stanu rzeczy problemy w zakresie ich praktycznego zastosowania. Dostrzeżono jednak także i pozytywne rozwiązania, stanowiące zalążek zmian zmierzających w prawidłowym kierunku.
EN
The article contains synthetic overview of provisions pertaining to the institution of parole, particularly the ones that have been changed by regulation of legal amendment from 16th September 2011. Careful considerations brought detailed analysis of chosen provisions, indicating their weakness, shortcomings and perceptible problems in the matter of their practical application. Nevertheless, there were also positive solutions perceived, as a beginning of positive changes tending to correct direction.

Year

Volume

12

Pages

219-232

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Humanitas

References

 • E. Bieńkowska [w:] Kodeks karny, Komentarz, G. Retman (red.), Warszawa 1999.
 • J. Lachowski, Przesłanka materialna warunkowego przedterminowego zwolnienia na gruncie kodeksu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2008.
 • J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010.
 • S. Lelental [w:] M. Melezini (red.), System prawa karnego, t. 6, Warszawa 2010.
 • S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.
 • L. Przybylczak, Instytucja warunkowego zwolnienia w nowym k.k. i k.k.w., „Prokuratura i Prawo” 1998.
 • A. Tobis, Wywiady i opinie milicji, zakładów pracy i rad narodowych jako podstawa orzeczeń o warunkowych zwolnieniach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969.
 • A. Tobis, Zasady orzekania w sprawach o warunkowe zwolnienie, Warszawa 1972.
 • G. Wiciński, Glosa do postanowienia SA w Łodzi z dnia 23 marca 1999 r., II AKz 114/99, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 7-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-047dad99-1799-4b9d-b2f2-064f0d246dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.