Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 914 | 73-82

Article title

Rozwój regionalny – ujęcie systemowe

Title variants

Regional Development – A Systems Approach

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The starting point for the deliberations in this article is a definition of a region from the point of view of geographic, cultural, social, political and economic aspects, followed by a description of the concept of regional development. The article raises questions about the overall approach to the process of changes taking place in a given territory. It also explains the issue of regional policy reorientation. The aim of the article is to analyse the concept of regional development and the main challenges that lay before it.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Adamiak J. i in. [2001], Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Elżanowski M., Maciołek M., Przybysz P. [1990], Region jako instytucja prawnoustrojowa, „Państwo i Prawo”, nr 8.
 • Fajferek A. [1966], Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, PWE, Warszawa.
 • Freeman O. [1991], Regionalizacja w Europie Zachodniej, Seria: Demokracja Lokalna w Europie – Doświadczenia Praktyczne, nr 4, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, Warszawa.
 • Kasznica S. [1947], Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Księgarnia Akademicka, Poznań.
 • Kudłacz T. [1999], Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwilecki A. [1992], Region i badania regionalne w perspektywie socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.
 • Pietrzyk I. [2004], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju [1996], red. R. Cichocki, Wydawnictwo Media G-T, Poznań.
 • Potoczek A. [2003], Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
 • Secomski K. [1987], Teoria regionalnego rozwoju planowania, PWE, Warszawa.
 • Sobala-Gwosdz A. [2005], Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Szlachta J. [1993], Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa.
 • Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Tomaszewski K. [2007], Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Węc J.J. [1994], Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej (Republika Federalna Niemiec, Belgia, Włochy, Hiszpania), „Przegląd Zachodni”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-047f7e14-36d1-48cd-be48-8eca0992b681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.