Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 49 | 168-181

Article title

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności w latach 2007–2013

Authors

Content

Title variants

EN
Units of local government as a beneficiary of the cohesion policy in 2007–2013
RU
Органы местного самоуправления как бенефециарии политики сплочения в 2007– 2013 гг.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja rozkładu natężenia absorpcji środków polityki spójności przez jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletnich ram finansowych 2007–2013. Zaprezentowana niestrukturalna analiza ilościowa osadzona została w układzie wyznaczonym poszczególnymi województwami oraz programami operacyjnymi. Przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje na występowanie istotnego zróżnicowana przestrzennego aktywności samorządów terytorialnych w polityce spójności. Pomimo zbliżonej relatywnej wartości ogółu projektów zrealizowanych w ramach wsparcia poszczególnych województw istotne różnice pojawiły się w natężeniu zagospodarowywania środków w poszczególnych programach. Wysoka dyspersja wystąpiła w przypadku programów centralnych zorientowanych inwestycyjnie i innowacyjnie. Najmniejszą aktywnością w tym zakresie wykazały się jednostki samorządu terytorialnego z województw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami rozwoju. Jednocześnie zanotowana została statystycznie istotna dodatnia zależność kontraktacji funduszy dedykowanych regionalnie przy przeciwnej zależności w stosunku do funduszy centralnych. W świetle uzyskanych danych należy mieć zasadne wątpliwości, czy przy tak wysokim rodzajowym i kwotowym zróżnicowaniu aktywności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu zewnętrznych bezzwrotnych środków finansowych osiągnięcie celów wpisanych w politykę spójności jest możliwe.
EN
The aim of the article is to present the distribution of the intensity of the absorption of cohesion policy funds by units of local government in view of the multiannual financial framework 2007- 2013. Presented unstructured quantitative analysis takes into account the breakdown by province and operational programs. Statistical analysis shows significant spatial differences in the activity of local governments in the cohesion policy. Despite the similar value of all projects carried out in support of individual provinces significant differences appeared in the intensity of absorption of funds between programs. High dispersion occurred in the case of central programs of investment and innovation. The local government units from the provinces characterized by the lowest development indicators have shown the lowest activity in this area. Between the absorption of regional funds there is a statistically significant positive relation. On the other hand, between the regional funds, and the central character of this relation it was negative. In the light of the data obtained there should be a reasonable doubt whether, at such a high differentiation of activity of individual units of local government in obtaining external non-repayable funding, the achievement of the objectives listed in the cohesion policy is possible.

Year

Volume

49

Pages

168-181

Physical description

Contributors

  • Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

  • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 2016, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Jegorow D., 2016, Odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w kontekście absorpcji funduszy europejskich w latach 2004–2013 [w:] Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu, red. H. Brandenburg, P. Sekuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślik R., 2012, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Kuchta D., Ślusarczyk A., 2015, Zarządzanie ryzykiem w projektach publicznych [w:] Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, red. H. Brandenburg, P. Sekuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Pastuszka S., 2012, Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa.
  • Sierak J., 2015, Finansowanie lokalnych inwestycji, wykład opracowany w ramach projektu Samorządowej Akademii Finansów, http://samorzad.pap.pl/depesze/Kategorieredakcyjne_ BibliotekaSAF/152263/Finansowanie-lokalnych-inwestycji (stan na dzień 13.06.2016 r.).
  • Traktat z Lizbony zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., DzU z 02.12.2009 nr 203, poz. 1569.
  • Trojak M., 2013, Czynniki kształtujące zróżnicowanie rozwoju regionalnego – ujęcie teoretyczne [w:] Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, red. M. Trojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Wyszkowska D., Wyszkowski A., 2015, Samorząd terytorialny jako beneficjent polityki spójności – doświadczenia i perspektywy, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 19, nr 4, t. I.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04899a6f-ceab-4200-ad5a-8fff3873de64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.