PL EN


2013 | 8 | 19-24
Article title

PODSTAWOWE ZASADY NAUCZANIA ORTOGRAFII W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
BASIC RULES OF TEACHING ORTOGRAPHY IN THE EARLY SCHOOL EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauczanie ortografii to proces długotrwały, wymagający systematyczności i zaangażowania nauczyciela i  uczniów. Trudności w  opanowaniu poprawnej pisowni powoduje abstrakcyjny charakter i bogactwo treści ortograficznych. Warunkiem osiągania sukcesów na polu ortografii w edukacji wczesnoszkolnej jest znajomość i stosowanie zasad nauczania ortografii. Należą do nich: zasada profilaktyki, zasada systematyczności i  ciągłości, zasada integracji poszczególnych działów ćwiczeń językowych, zasada przystępności i stopniowania wymagań, zasada poglądowości, zasada aktywności ucznia oraz zasada kontroli i oceny. Odpowiednie przygotowanie metodyczne nauczyciela do nauczania ortografii sprawi, że nauka poprawnej pisowni stanie się łatwa i przyjemna. Należy dołożyć wszel kich starań, aby uczniowie nie kojarzyli nauki ortografii z porażką i niską oceną.
EN
Teaching orthography is a long term process, requiring orderliness and commitment of teachers and students alike. Difficulties in mastering a proper spelling is caused by abstractive character and rich amount of orthographic content. Condition of achieving success in orthography in early school education is knowledge and usage of rules of teaching orthography. They include: rule of prevention, rule of orderliness and continuity , rule of integration of specific parts of language exercises, rules of approachability and scaling of requirements, rule of opinion, rule of student’s activity and rule of control and grading. Proper preparation of teachers in teaching orthography will make teaching a proper spelling easy and pleasant.
Year
Issue
8
Pages
19-24
Physical description
References
  • Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
  • Krzyżyk D., Uczeń w krainie ortografii, [w:] D. Bula, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska,
  • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
  • Rocławski B., Nabywanie umiejętności czytania i pisania wraz z rozwijaniem logicznego myślenia w glottodydaktyce ojczystojęzycznej, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, red. D. Waloszek, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2009.
  • Synowiec H., Dziecko w świecie języka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
  • Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0490fe25-2c3f-4205-9b7c-43fa919ef973
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.