PL EN


2019 | 3(49) | 41-62
Article title

Zakres konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Content
Title variants
EN
Scope of the constitutional powers of the President of the Russian Federation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ustalenie zakresu konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Federa-cji Rosyjskiej oraz przybliżenie zagadnień odnoszących się do posiadanych przez gło-wę państwa kompetencji względem władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, także względem narodu oraz tych, które według ustawy zasadniczej uznawane są jako tzw. „inne”. Kolejnym celem jest potrzeba zbadania, czy wszelkie przyznane Prezyden-towi kompetencje są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz czy istnieje po-trzeba zmiany zakresu przyznanych uprawnień, a jeśli tak to czy należy je poszerzyć czy zawęzić. Treść artykułu odpowiada na pytania związane z powyższymi kwestiami oraz pozwala wyciągnąć wnioski, iż szeroki zakres kompetencji Prezydenta wskazuje niewąt-pliwe na jego nadrzędną pozycję względem pozostałych władz, a ilość oraz ranga posia-danych przez głowę państwa uprawnień wykraczają poza klasyczny model systemu se-miprezydenckiego.
EN
The aim of the article is to determine the scope of constitutional rights of the President of the Russian Federation and to bring issues related to the competences held by the head of the state in relation to the legislative, executive, and judiciary authorities, including the nation and those that are considered by the Constitution as so-called “other”. An-other goal is to investigate whether all competences granted to the President are used as intended and whether there is a need to change the scope of the rights granted, and if so, whether they should be extended or narrowed. The content of the article answers questions related to the above issues and allows to draw conclusions that the President’s wide range of powers undoubtedly determines his superior position in relation to other authorities, and the number and rank of powers held by the head of the state go beyond the classical model of the semipresidential system.
Year
Issue
Pages
41-62
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet w Biał ymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bichta T., Kowalska M., Sokół W., System polityczny Rosji, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.
 • Czajkowski A., Historia przedstawicielskich organów prawodawczych w Rosji, [w:] Ustroje, historia i współczesność, Polska – Europa – Ameryka Łacińska, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013.
 • Grabowska S., Sądy konstytucyjne w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2008.
 • Granat M., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.
 • Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998.
 • Jagusiak B., Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Warszawa 2011.
 • Jurewicz-Bakun K., Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej, [w:] Ustroje, historia i współczesność, Polska – Europa – Ameryka Łacińska, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013. Kondratiewa-Bryzik J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Konstytucja Federacji Rosji przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993, tłum. A. Kubik, Warszawa 2000.
 • Kowalska M., System polityczny Federacji Rosyjskiej, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, M. Żmigrodzki, Warszawa 2013.
 • Madej P., Status ustrojowy Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Kraków 2009.
 • Matwiejuk J., Rosja, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012.
 • Rosyjskie Prawo Konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne. Ustrój, T. 1, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005.
 • Rosyjskie Prawo Konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne. Funkcjonowanie Federacji, T. 3, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005.
 • Sokolewicz W., Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, [w:] Sądy Konstytucyjne w Europie, T. 4, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Starzec B., Ustrój Federacji Rosyjskiej, [w:] Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, red. B. Szmulik, Warszawa 2012.
 • Stelmach A., Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003.
 • Василев C.B., Конституционное право России, Москва 2011.
 • Zaleśny J., Współdziałanie rządu federalnego i organów władzy podmiotów Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej. Uwagi wprowadzające, „Przegląd prawa konstytucyjnego. Kompetencje i organizacja parlamentów w państwach europejskich” 2012, nr 1 (9).
 • Zieliński E., System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2005.
 • Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne, zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-049e01da-cff9-41d2-a536-7b94da146eed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.