Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 (350) | 41-53

Article title

Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania

Authors

Content

Title variants

EN
Innovative Activities in the Cluster Structures in the Light of Research Findings
RU
Инновационные действия в кластерных структурах в свете результатов исследования

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przybliżenie postrzegania klastrów przez przedsiębiorstwa, będące ich uczestnikami oraz działań innowacyjnych wprowadzanych w latach 2007-2012. W artykule, który ma charakter badawczy przedstawiono wybrane wyniki badania zrealizowane na potrzeby projektu Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy finansowane w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują, że dostrzegane są zalety klastrów, ale i wskazuje się na możliwe zagrożenia. W artykule szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające i ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw i klastrów, rodzaj wdrażanych innowacji i ich źródła.
EN
An aim of the article is to bring closer the perception of clusters by enterprises being their participants and innovative measures being introduced in 2007-2012. In the article, which has the research nature, the author presented some findings of the research carried out for the purposes of the project Innovativeness of network organisations in the knowledge-based economy financed in the years 2011-2013 by means of the National Science Centre. The research findings show that there are perceived advantages of the clusters, but there are also indicated possible threats. In her article, the author paid a particular attention to the factors facilitating and constraining innovative activity of enterprises and clusters, the type of implemented innovations and sources thereof.
RU
Цель статьи – приблизить восприятие кластеров предприятиями, которые являются их участниками, а также инновационных действий, вводимых в 2007-2012 гг. В статье, которая имеет исследовательский характер, представили избранные исследования, осуществленные для нужд проекта «Инновационность сетевых организаций в экономике, основанной на знаниях», финансированного в 2011-2013 гг. за счет средств Национального центра науки. Результаты исследования показывают, что замечаются достоинства кластеров, но и указываются возможные угрозы. В статье особое внимание обратили на факторы, способствующие и ограничивающие инновационную активность предприятий и кластеров, вид внедряемых инноваций и их источники.

Year

Issue

Pages

41-53

Physical description

Dates

published
2014-05-2014-06

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • A Governor’s Guide to Cluster-Based Economic Development (2002), National Governors Association, Washington Barsh J., Capozzi M.M., Davidson J. (2008), Leadership and Innovation. “The McKinsey Quarterly”, No. 1. Drucker F.P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa. Dzierżanowski M. (2012), Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, opracowany na potrzeby prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polskie klastry i polityka klastrowa”, PARP, Warszawa. Grzybowski M. (2011), Rola klastrów naukowo-przemysłowych w aktywizacji gospodarczej regionów, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, http://www.kwiatkowski.edu.pl/Zjazd/2011/2011_Grzybowski_Rola_klastrow.pdf [dostęp: 15.02.2014]. Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju (2014), http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkurencyjnosci-irozwoju/ [dostęp: 15.02.2014]. Kryjom P. (2013), Polityka klastrowa i klastry – perspektywa Komisji Europejskiej, PARP, Warszawa, http://www.smartplusinnovations.eu/i/PiotrKryjom.pdf [dostęp: maj 2014]. Mansfield E. (1989), Principles of Macroeconomics, W.W. Norton &Co.Ltd, New Jork. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, OECD i Eurostat. http://www.nauka.gov.pl/Mn/_gAllery/43/46/43464/20081117/OSLO/PDF [dostęp: maj 2014]. Polskie klastry i polityka klastrowa (2014), http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95353.asp [dostęp: 10.02.2014]. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Sosnowska A., Łobejko S. (2007), Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, (w:) Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4355.pdf. [dostęp: maj 2014]. http://www.mg.gov.pl/node/18463 http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry/ Koncepcja+klastra http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95755.asp http://www.pl.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html#nokla=158=8
 • A Governor’s Guide to Cluster-Based Economic Development (2002), National Governors Association, Washington
 • Barsh J., Capozzi M.M., Davidson J. (2008), Leadership and Innovation. “The McKinsey Quarterly”, No. 1.
 • Drucker F.P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dzierżanowski M. (2012), Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, opracowany na potrzeby prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polskie klastry i polityka klastrowa”, PARP, Warszawa.
 • Grzybowski M. (2011), Rola klastrów naukowo-przemysłowych w aktywizacji gospodarczej regionów, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, http://www.kwiatkowski.edu.pl/Zjazd/2011/2011_Grzybowski_Rola_klastrow.pdf [dostęp: 15.02.2014].
 • Klastry – w kierunku konkurencyjności i rozwoju (2014), http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkurencyjnosci-irozwoju/ [dostęp: 15.02.2014].
 • Kryjom P. (2013), Polityka klastrowa i klastry – perspektywa Komisji Europejskiej, PARP, Warszawa, http://www.smartplusinnovations.eu/i/PiotrKryjom.pdf [dostęp: maj 2014].
 • Mansfield E. (1989), Principles of Macroeconomics, W.W. Norton &Co.Ltd, New Jork.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, OECD i Eurostat. http://www.nauka.gov.pl/Mn/_gAllery/43/46/43464/20081117/OSLO/PDF [dostęp: maj 2014].
 • Polskie klastry i polityka klastrowa (2014), http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95353.asp [dostęp: 10.02.2014].
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S. (2007), Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, (w:) Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4355.pdf. [dostęp: maj 2014].
 • http://www.mg.gov.pl/node/18463
 • http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry/ Koncepcja+klastra
 • http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95755.asp
 • http://www.pl.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html#nokla=158=8

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04b52f1c-822f-4dcf-882f-0ed155f3937d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.