PL EN


2015 | 225 | 85-92
Article title

Valuation of outstanding loans and the financial result of a bank

Content
Title variants
EN
Wycena należności kredytowych a wynik finansowy banku
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
In the last twenty years – which are characterized by rapid development of capital and financial markets as well as by rapid growth of the economies of many countries – there is an increased demand for complete, timely, comparable and reliable information about financial standing and financial results of business entities. This article explores the impact of credit valuation methods on a bank’s financial result.
EN
W ciągu ostatnich dwudziestu lat, które charakteryzowały się szybkim rozwojem rynków kapitałowych i finansowych, a także szybkim wzrostem gospodarek wielu krajów, zwiększa się zapotrzebowanie na pełne i aktualne, porównywalne i wiarygodne informacje o sytuacji finansowej i wynikach finansowych podmiotów gospodarczych. Ten artykuł bada wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku.
Year
Volume
225
Pages
85-92
Physical description
Contributors
References
 • Emerling I. (2012), Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku [in:] Studia Ekonomiczne nr 82, Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, H. Buk (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kaczmarek M. (2008), Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Maruszewska E.W. (2010), Edukacja w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości [in:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, tom 2, B. Micherda (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009), tom 1, SKwP, IFAC, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), SKwP, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. nr 161, poz. 1002 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.
 • Stoga E. (2002), Wartość godziwa – pojęcie, zastosowanie, metody pomiaru, „Serwis Finansowo-Księgowy”, nr 6.
 • Turyna J. (2003), Standardy Rachunkowości, MSR – USGAAP – Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • Wielgórska- Leszczyńska J. (2005), Ekspozycje kredytowe banku i odpisy z tytułu utraty ich wartości – zagadnienia wybrane, „Problemy Rachunkowości”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04b57ddc-ca3f-4e54-ba56-2cd4b9687413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.