Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 | 14-24

Article title

Kalkulator pracy — użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy

Content

Title variants

EN
Work calculator: a useful tool for modelling relations on the labour market

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kalkulatora pracy — narzędzia służącego do tworzenia symulacji zależności pomiędzy zmianami sytuacji gospodarczej a rynkiem pracy w Polsce. Kalkulator pracy opiera się na amerykańskim Jobs Calculator i jest ogólnodostępny. Użytkownik określa wartość oczekiwanej stopy bezrobocia, a narzędzie wylicza wymaganą liczbę miejsc pracy, których utworzenie i obsadzenie będzie skutkowało zmianą stopy bezrobocia do zadanej wartości. Kalkulator pracy wykorzystuje dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i przedstawia symulacje dla jednego kwartału. Wartości dotyczą wyniku ogółem, z uwzględnieniem wahań sezonowych oraz w podziale na zmiany długookresowe i cykliczne, co stanowi wkład autorów w koncepcję narzędzia i rozszerzenie pierwowzoru amerykańskiego.
EN
The aim of the article is to present the concept of a job calculator — a tool used to create a simulation of relations between changes in the economic situation and the labour market in Poland. The job calculator is based on the American Jobs Calculator and is available for everyone. The user determines the height of expected unemployment rate and the tool computes the number of required job offers, the creation and coverage of which will result in the change of the unemployment rate to the predefined level. The calculator uses data from the Labour Force Survey (LFS) and presents simulations for one quarter. The values refer to the total result, taking into account the seasonal fluctuations and division into long-term and cyclical changes, which is the authors’ contribution to the original American model as well as an extension of this concept.

Year

Issue

7

Pages

14-24

Physical description

Dates

published
2018-07-28

Contributors

author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

References

 • Abraham, K. (1987). Help-Wanted Advertising, Job Vacancies, and Unemployment. Brookings Papers on Economic Activity, (1), 207—248.
 • Cieślak, M. (2017). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: PWN.
 • Drozdowicz-Bieć, M. (red.). (2006). Wskaźniki wyprzedzające. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Drozdowicz-Bieć, M., Pater, R., Wargacki, M. (2006). Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce. W: M. Mocek (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce (s. 73—87). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Durbin, J., Koopman, S. J. (2001). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Florczak, W. (2003). Specyfikacja równań rynku pracy w wielorównaniowych modelach ekonometrycznych. W: B. Suchecki (red.), System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. 1. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2015). Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce? Gospodarka Narodowa, (5), 171—186.
 • Hamermesh, D. S. (1993). Labor Demand. Princeton: Princeton University Press.
 • Pater, R. (2011). Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, (87), 117—141.
 • Time Series Research Staff (2015). X-13ARIMA-SEATS Reference Manual. Pobrane z: http://www.census.gov/srd/www/x13as.
 • Welfe, A., Welfe, W. (2004). Ekonometria stosowana. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zgierska, A. (red.). (2013). Popyt na pracę w 2012 roku. Warszawa: GUS.
 • Zgierska, A. (red.). (2015). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Warszawa: GUS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04bb497b-2239-49ca-931f-e8703c1b0ee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.