Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 136-145

Article title

Poziom dojrzałości projektowej a narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami

Content

Title variants

EN
Project Management Maturity Level in the Context of PPM Solutions
RU
Уровень проектной зрелости и информатические инструменты, поддерживающие управление проектами

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W zmiennym otoczeniu charakteryzującym się dużym poziomem niepewności zarządzanie projektami zyskuje na znaczeniu. Sposób, w jaki przedsiębiorstwa realizują projekty, w dużej mierze zależy od dojrzałości projektowej organizacji, często wskazywanej jako jeden z kluczowych czynników determinujących skuteczność zarządzania projektami. Coraz wyższe poziomy dojrzałości projektowej wymagają odpowiedniego wsparcia narzędzi informatycznych, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych. Celem artykułu jest przegląd narzędzi informatycznych towarzyszących różnym poziomom dojrzałości projektowej oraz wskazanie najważniejszych czynników wpływających na dobór tychże narzędzi.
EN
In the turbulent environment characterised by a high degree of uncertainty, project management is gaining in importance. The way companies carry out projects significantly depends on the project management maturity often indicated as one of the key factors determining the effectiveness of project management. By principle,higher levels of project maturity requiring appropriate support tools, in order to meet higher information needs. The goal of the article is to review project portfolio management (PPM) tools associated with different levels of project management maturity and to identify the key factors influencing the selection of these tools.
RU
В изменяющейся окружающей среде, для которой характерен высокий уровень неуверенности, управление проектами обретает особое значение. Способ, каким предприятия осуществляют проекты, в большой степени зависит от проектной зрелости организации, часто указываемой в качестве одного из основных факторов, предопределяющих эффективность управления проектами. Все более высокие уровни проектной зрелости требуют соответствующей поддержки со стороны информатических инструментов для удовлетворения информационных потребностей. Цель статьи – провести обзор информатических инструментов, сопровождающих разные уровни проектной зрелости, а также указать самые важные факторы, влияющие на подбор этих инструментов.

Year

Pages

136-145

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Dammer H. (2008), Multiprojektmanagement, Technische Universitaet Berlin, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Forrester (2015), The Forrester Wave™: Portfolio Management For The Tech Management, Forrester Cambridge.
 • Gartner (2008), Gartner PPM Maturity Model, Gartner Inc., Stamford.
 • Gartner (2012), PMOs: One Size Does Not Fit All, Gartner Inc., Stamford.
 • Gartner (2015), Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Software Applications, Worldwide, Gartner Inc., Stamford.
 • Juchniewicz M. (2012), Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej w organizacji działającej w Polsce, (w:) Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W. (red.), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kerzner H. (2005), Advanced Project Management. Edycja polska, Helion, Gliwice.
 • Litke H.-D. (2005), Projektmanagement Methoden, Handbuch für die Praxis, Hanser Verlag, Munchen/ Wien.
 • Center of Business Practices (2005), Project Portfolio Management Maturity, Harvertown.
 • Office of Government Commerce (OGC) (2006). Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model, Great Britain.
 • Office of Government Commerce (OGC) (2008). Portfolio, Programme and Project Offices, Norwich.
 • Pennypacker J.S. (2005), Portfolio Management Maturity Model, Center for Business Practice, Havertown.
 • Project Management Institute (2008). Organizational Project Management Maturity Model (OPM3).
 • Sońta-Drączkowska E. (2012), Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa.
 • Trocki M. (2014), Organizacja projektowa, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04bd1b05-1e05-4621-93ce-a6eddfaf70c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.