Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 36/2014 | 71-84

Article title

Finanse publiczne i polityka fiskalna w Polsce na przełomie lat 2013-2014

Authors

Content

Title variants

EN
Public Finance and Fiscal Policy in Poland on the Turn of 2013-2014

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono stan polskich finansów publicznych na przełomie lat 2013 i 2014, realizację ustawy budżetowej i jej nowelizację, dokonano także analizy polityki fiskalnej państwa. Wskazano pozytywne zmiany w tejże polityce i przytoczono przykłady popełnionych błędów. Zasugerowano konieczność podjęcia reformy systemu podatkowego. Odnotowano pozytywne funkcjonowanie dyscypliny budżetowej, wysoką dynamikę PKB i zadowalający poziom długu publicznego, wskazując kilka problemów z tym związanych. Zwrócono także uwagę na negatywne skutki reformy emerytalnej, szczególnie w zakresie tworzenia filara kapitałowego i podjęte kroki zaradcze.
EN
In his article, the author discussed the state of Polish public finances on the turn of the years 2013 and 2014, implementation of the budget act and amendment thereof; he also carried out an analysis of the state’s fiscal policy. He pointed out to positive changes in the policy and provided examples of the errors made. The author suggested the necessity to undertake a reform of the tax system, noted the positive functioning of budget discipline, the high GDP dynamics and the satisfactory level of public debt, indicating several problems related thereto. He also paid attention to the negative effects of the old-age pension reform, particularly as regards setting up the capital pillar, and the undertaken remedies.

Year

Issue

Pages

71-84

Physical description

References

  • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017(2013), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U. 2013 poz. 1717.
  • Zarządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz. Urz. UE 2011 L 306/33.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04bdbd4c-1820-49c1-b19e-bbad4cb83f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.