PL EN


2015 | 2(28) | 85-93
Article title

Reaktywność emocjonalna a fizyczna i werbalna agresja wśród nastolatków .

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Emotional reactivity and physical and verbal aggression among adolescents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było ustalenie związku między reaktywnością emocjonalną a fizyczną i werbalną agresją wśród nastolatków. Grupa badanych liczyła 170 uczniów. W celu opracowania wyników zastosowano nieparametryczne statystyczne metody analizy. Otrzymane wyniki w większości świadczą na rzecz postawionej hipotezy jedynie na poziomie trendu. Wynikiem istotnym statystycznie okazał się odwrotny związek między reaktywnością a werbalną agresją u dziewcząt, natomiast u chłopców takiej zależności na istotnym poziomie statystycznym nie stwierdzono.
EN
The purpose of the study was to determine the relationship between emotional reactivity and physical and verbal aggression among adolescents. The sample consisted of 170 pupils. Nonparametric statistical methods were used in data analysis. The results of the study do not confirm the hypothesis that people with high reactivity have a higher level of physical and verbal aggression. In the group of boys, emotional reactivity did not correlate with physical and verbal aggression.
References
 • Berkowitz, L. (1989). Frustration-aggression hypothesis: Examination and reformulation. Psychological Bulletin, 106, 59–73.
 • Caprara, G.V., Pastorelli, C. (1989). Toward a reorientation of research on aggression. European Journal of Personality, 3, 121–130.
 • Chen, P., Coccaro, E.F., Jacobson, K.C. (2012). Hostile attributional bias, negative emotional responding, and aggression in adults: Moderating effects of gender and impulsivity. Aggressive Behavior, 38, 47–63.
 • Cohen, R., Hsueh, Y., Russell, K.M., Ray, G.E. (2006). Beyond the individual: A consideration of context for the development of aggression. Aggression and Violent Behavior, 11, 341–351.
 • Fabes, R.A., Eisenberg, N. (1993). Pobudzenie emocjonalne a gniewne i agresywne zachowanie małych dzieci. W: A. Frączek, H. Zumkley (red.), Socjalizacja a agresja (s. 103–120). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Famulska, I. (2003). Związek między poczuciem skuteczności a natężeniem zachowań agresywnych u osób ze zróżnicowanym poziomem reaktywności emocjonalnej. Nieopublikowana praca magisterska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.
 • Ferguson, G.A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fite, J.E., Goodnight, J.A., Bates, J.E., Dodge, K.A., Pettit, G.S. (2008). Adolescent aggression and social cognition in the context of personality: Impulsivity as a moderator of predictions from social information processing. Aggressive Behavior, 34, 511–520.
 • Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Frączek, A. (1979). Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii społecznej. W: A. Frączek (red.), Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych (s. 9–32). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 • Frączek, A. (1986). Temperament and regulation of interpersonal aggression. Polish Psychological Bulletin, 17(1), 3–13.
 • Frączek, A. (1996). Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne. W: A. Frączek, I. Pufal-Struzik (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa edukacyjna (s. 37–55). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 • Frączek, A. (2002). O naturze i formowaniu się psychologicznej regulacji agresji interpersonalnej. W: I. Kurcz, D. Kądzielawa (red.), Psychologia czynności. Nowe perspektywy (s. 45–64). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Frodi, A., Macaulay, J., Thome, P.R. (1977). Are women always less aggressive than men? A review of the experimental literature. Psychological Bulletin, 84, 634–660.
 • Kirwil-Parzych, L. (1979). Zależność między neurotyzmem i własnościami struktury „ja” a cechami agresji interpersonalnej. Nieopublikowana praca doktorska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Warszawski.
 • Lansford, J.E., Skinner, A.T., Sorbring, E., Giunta Di, L., Deater-Deckard, K., Dodge, K.A., Malone, P.S., Oburu, P., Pastorelli, C., Tapanya, S., Uribe Tirado, L.M., Zelli, A., Al.-Hassan, S.M., Alampay, L.P., Bacchini, D., Bombi, A.S., Bornstein, M.H., Chang, L. (2012). Boys’ and girls’ relational and physical aggression in nine countries. Aggressive Behavior, 38, 298–308.
 • Miklewska, A., Miklewska, A. (2000). Związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi i zagrożeniem uzależnieniem od alkoholu w świetle regulacyjnej teorii temperamentu J. Strelaua. Sprawozdanie z badań. Przegląd Psychologiczny, 2, 173–190.
 • Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWN.
 • Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ – KT). Podręcznik. Warszawa: PTP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04bff3b7-5e41-461e-9a01-d850ce277fda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.