PL EN


2015 | 10/2015 | 149-163
Article title

Systemowe uwarunkowania postaw nieletnich wobec wymiaru sprawiedliwości – raport z badań

Authors
Content
Title variants
EN
The Key Conditions of Attitudes of Juvenile Delinquents Towards the Justice System: Considering Empirical Data From a Study Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących uwarunkowań postaw nieletnich wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości i instytucji kontroli formalno-prawnej w Polsce. Uzasadnienie do podjęcia badań stanowi szeroko rozumiany kontekst uczenia się, którego integralnym elementem jest postawa wobec jakiegoś obiektu lub zdarzenia, manifestowana jako trwały sposób zachowania wynikający z przyjętych przekonań. Wśród wielu uwarunkowań negatywnych postaw nieletnich wobec wymiaru sprawiedliwości szczególne znaczenie ma obszar działania instytucji wymiaru sprawiedliwości i uczestników postępowania w sprawach nieletnich, takich jak sąd, obrońca oraz instytucji kontroli formalno-prawnej czyli Policji.
EN
The aim of the article is to present the results of my own research concerning the key conditions of attitudes of youth (referred to as juveniles or juvenile delinquents) towards institutions of the justice system and institutions of formal control in Poland. The rationale behind conducting the study lies in a broadly understood concept of learning, an integral element of which is the attitude towards a certain object or event manifesting itself as a persistent behaviour resulting from accepted beliefs. Among the many conditions of juveniles’ negative attitudes to the justice system, especially important is the area of the functioning of institutions of the justice system and participators in juvenile delinquency proceedings, such as the court or defender, and institutions of formal control, that is, the police.
Year
Issue
Pages
149-163
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • [1] Barbour R., 2010, Badania fokusowe, PWN, Warszawa.
 • [2] Chmielewska K., 2012, Ochrona przesłuchiwanych dzieci, Biuro RPO, Warszawa.
 • [3] Kagan K., 2014, Diagnoza postaw młodzieży wobec zachowań naruszających podstawowe normy, wartości i zasady współżycia społecznego. Analiza porównawcza, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński.
 • [4] Korcyl-Wolska M., 2001, Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce, Zakamycze Kraków.
 • [5] Kusztal J., 2008, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, WAM i Ignatianum, Kraków.
 • [6] Markowska-Gos E., 2003, Socjalizacja prawna jako jeden z aspektów profilaktyki społecznej, [w:] Wychowanie, profilaktyka, resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro, cz. II: Profilaktyka i resocjalizacja, (red.) Sowa J., Piotrowski E., Rejman J., Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rzeszów.
 • [7] Mika S., 1981, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 • [8] Nazar J., 1989, Kształtowanie postaw wychowanków wobec obowiązków szkolnych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, Gdańsk.
 • [9] Pieniążek A., Stefaniuk M., 2000, Socjologia prawa. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków.
 • [10] Sakowicz T., 2013, Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • [11] Szecówka A., 2013, Powrotność na drogę przestępczą nieletnich zwolnionych z różnych typów zakładów poprawczych, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, (red.) Jezierska B., Rejzner A., Szczepaniak P., Szecówka A., Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa–Wrocław.
 • [12] Sztuka J., 2011, Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska ściągania. Raport z badań uczniów klasy I., [w:] Dziecko wykluczone zagrożeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, (red.) Biel K., Kusztal J., WAM i Ignatianum, Kraków.
 • [13] ECtHR 2 March 2010, Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-3047306-3370597 [dostęp: 13.07.2015]
 • [14] GUS 2012, Rocznik statystyczny, http://ms.gov.pl/pl/statystyki [dostęp: 13.07.2015]
 • [15] Krueger R., 2012, Designing and Conducting Focus Group interview http://www.eiu.edu/~ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf [dostęp: 13.07.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04c3506a-26be-4a68-8d5c-e5f7cdb8d6b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.