PL EN


Journal
2014 | 40 | 2a | 137-152
Article title

Doświadczenia zawodowe osób rozpoczynających studia na kierunkach społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w kontekście niedopasowania behawioralnego

Content
Title variants
EN
Professional experience of people beginning social studies at the University of Zielona Góra in the context of behavioural maladjustment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie osoby dokonujące wyboru kierunku studiów, uwzględniają rzeczywistą sytuację na rynku pracy i jej zmiany. Przedstawione analizy są próbą określenia stopnia niedopasowania behawioralnego rozumianego jako nieumiejętność stosowania, adekwatnych do sytuacji na rynku pracy, strategii działania. Zakłada się, że studenci posiadający doświadczenia zawodowe przed rozpoczęciem studiów skłonni byli dokonywać wyboru kierunku w oparciu o inne kryteria niż studenci, którzy takich doświadczeń nie mieli. Doświadczenia zawodowe z okresu przed podjęciem studiów wyższych mogą sprzyjać sytuacji, w której wybór kierunku studiów jest nieprzemyślany lub wskazuje na nieumiejętność wybrania adekwatnej strategii rozwoju zawodowego. W przypadku wyborów dokonywanych przez studentów kierunków społecznych, umiejętność trafnej oceny sytuacji na rynku pracy może budzić wątpliwości. Badanych studentów pierwszych lat można, na podstawie ich deklaracji o doświadczeniach zawodowych, podzielić na cztery kategorie: (1) posiadających doświadczenia zawodowe przed podjęciem studiów i kontynuujących pracę podczas studiów, (2) posiadających doświadczenia zawodowe przed podjęciem studiów i nie kontynuujących pracy podczas studiów, (3) nie posiadających doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów i podejmujących pracę podczas studiów i (4) nie posiadających doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów i nie podejmujących pracy podczas studiów. Ocena umiejętności wyboru adekwatnej do sytuacji na rynku pracy strategii rozwoju zawodowego będzie różna dla każdej z wyodrębnionych kategorii studentów.
EN
The article is an attempt to answer the question of the extent to which people making the choice of studies take into account the real situation on the labour market and its changes. Presented analyses try to determine the level of behavioural maladjustment understood as inability of applying action strategies which are adequate to the situation on the labour market. It is assumed that the students with prior professional experience were willing to make a choice of studies based on different criteria than the students with no experience. Professional experience from the period prior to university can promote a situation in which the choice of studies is unconsidered or indicates inability of choosing an adequate strategy of professional development. In the case of choices made by the students of social subject areas, the ability of accurate assessment of the situation on the labour market may raise doubts. The examined first year students may be divided, based on their declaration of professional experience, into four categories: (1) those with prior professional experience and continuing to work while studying, (2) those with prior professional experience and not continuing to work while studying, (3) those without prior professional experience and taking up employment while studying and (4) those without prior professional experience and not taking up employment while studying. Evaluation of ability to choose a professional development strategy adequate to the situation on the labour market is different for each identified category of students.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2a
Pages
137-152
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Apinunmahakul A., Devlin R. A. (2008), Social networks and private philanthropy, „Journal of Public Economics”, vol. 92, p. 309-328.
 • Grotkowska G., Sztanderska U. (2007), Niedopasowanie edukacyjne jako przyczyna bezrobocia, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznych Polska 2007, Warszawa.
 • Humenny G., Grygiel P. (2011), Czynniki warunkujące losy absolwentów studiów I stopnia – przykład województwa podkarpackiego, [w:] „Rocznik Lubuski”, Tom 37, część 2, red. M. Zielińska, K. Szafraniec, Zielona Góra.
 • Jelonek M. (2011), Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowany w 2010 roku. W ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kiersztyn A. (2014), Niepewność zatrudnienia. Kto jej doświadcza? Czy to stan chwilowy?, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Kołodziejska E., Mianowska E. (2011), Absolwenci pedagogiki na rynku pracy. Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, [w:] „Rocznik Lubuski” Tom 37, część 2, red. M. Zielińska, K. Szafraniec, Zielona Góra.
 • Kwiatkowski M., (RED.) (2008), Od niedopasowania do koordynacji, [w:] Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego: Zielona Góra.
 • Lisowski K. (2012), Ekonomiczne warunki życia Lubuszan, [w:] Lubuszanie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Portret socjologiczny, red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, D. Szaban, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Mielczarek-Żejmo A., Lisowski K. (2012), Sytuacja zawodowa i kwalifikacje mieszkańców, [w:] Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, red. M. Kwiatkowski, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Róg-Ilnicka J. (2008), Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje. Przyczynek do badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica, 18 nr 517.
 • Róg-Ilnicka J. (2012), Bezrobotni absolwenci na rynku pracy, [w:] Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, red. M. Kwiatkowski, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Sztanderska U., Litwiński J. (2007), Determinanty wyborów edukacyjnych młodzieży, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznych Polska 2007, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04c4e5b1-857c-4d37-a1df-7bf5b50a10b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.