Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 19 | 3(40) | 117-139

Article title

Biblijne przykłady ludzi wiary i modlitwy w zastosowaniu katechetycznym

Content

Title variants

EN
Biblical Examples of the People of Faith and Prayer in Catechetical Application

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauczanie religii powinno dostarczyć uczniom przykładów życia wiary. Takie przykłady znajdziemy najpierw w Piśmie Świętym. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie możemy przeczytać o osobach, które spotkały Boga, co wpłynęło na całe ich życie. W kanonie biblijnym mamy wyraźne wykazy ludzi, wobec których objawiła się Mądrość, będących przykładem życia wiary. Dwa spisy znajdują się w Starym Testamencie: jeden w Księdze Mądrości w wersetach 10, 1 –11, 3, drugi w Mądrości Syracha w tzw. pochwale ojców w wersetach 44, 1 – 50, 21. Trzeci spis – w Nowym Testamencie – zamieścił autor Listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. W niniejszym artykule najpierw zostały przedstawione wykazy osób, które autorzy biblijni podają jako przykłady wiary i modlitwy. Następnie została dokonana analiza Podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach pod tym kątem. Na końcu zostały podane propozycje dla lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej.
EN
Religious education should provide pupils with examples of the life of faith. Such examples can be found, first of all, in the Bible. Both in the Old and in the New Testament, we can read about people who met God and this fact influenced all their life. The biblical canon provide us with distinct catalogues of people to whom the God’s Wisdom revealed itself and who are the examples of the life of faith. Two lists can be found in the Old Testament: one in the Book of Wisdom, verses 10, 11 – 11, 3, second in the Wisdom of Sirach, in the so-called “Praise of the Ancestors”, verses 44, 1 – 50, 21. The third series occurs in the New Testament, written by the author of the Letter to the Hebrews in Chapter 11. The present paper begins with the introduction of the catalogues of persons given by biblical authors as the examples of faith and prayer. Then follows the analysis of both the Core Curriculum of Catechesis of the Catholic Church in Poland and the Program of Roman Catholic religious education for kindergartens and schools with respect to this matter. The paper is concluded with suggestions for both the religious classes in public schools and the parish catechesis.

Journal

Year

Volume

19

Issue

Pages

117-139

Physical description

Contributors

 • Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

References

 • II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001, s. 189–216.
 • Biblia Jerozolimska, Poznań 2006.
 • Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, przeł. L. Rutowska, Warszawa 1982.
 • Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999.
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, Warszawa 2009.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
 • Läpple A., Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, przeł. B. Białecki, Warszawa 1986.
 • Nowak W., Katecheza dorosłych i liturgia, [w:] Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania – perspektywy, red. C. Rogowski, Lublin–Olsztyn 2001, s. 137–157.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. List do Hebrajczyków, tłum., wstęp i komentarz ks. A. Paciorek, Lublin 1998.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 5, Poznań 2000.
 • Pazera W., Pochwała ojców w Księdze Jezusa Syracha, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 14 (1986), s. 271.
 • Pikor W., Hermeneutyka biblijna w katechezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle polskich dokumentów katechetycznych, „Katecheta” 51 (2007) nr 5, s. 3–11.
 • Poniży B., Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Częstochowa 2012.
 • Poniży B., Sapiencjalne przejście od „przymierza” do „przyjaźni z Bogiem”, „Verbum Vitae” 4 (2003), s. 108–109.
 • Poniży B., Sprawiedliwy cierpiący. Echa Księgi Mądrości w ewangeliach synoptycznych, „Poznańskie Studia Teologiczne” 5 (1984), s. 106.
 • Potocki S., Księgi mądrościowe, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, red. S. Łach, Poznań–Warszawa 1973, s. 631–751.
 • Potocki S., Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu, Lublin 1993.
 • Stypułkowska B., Wdrażanie uczniów do samokształcenia w ramach szkolnej katechezy biblijnej, [w:] Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, s. 279–316.
 • Stypułkowska B., Wdrażanie uczniów do studium biblijnego w ramach katechezy szkolnej, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 6: Chrześcijanin we współczesnym świecie (2003), s. 243–258.
 • Synowiec J. S., Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.
 • Synowiec J. S., Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1997.
 • Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04c5d743-85e2-41f3-9165-355e540847e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.