Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 161 - 175

Article title

Przedsiębiorcy pasjonaci jako wzór dla rozwijania postaw przedsiębiorczych i pobudzania aktywności ludzi młodych

Content

Title variants

EN
Entrepreneurship enthusiasts as a model for the development of entrepreneurship and stimulating young people activity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dzisiejszych czasach założenie własnej firmy staje się wyborem drogi życiowej i ścieżki kariery zawodowej, która stanowi alternatywę dla pracy na etacie. Jest to droga, którą coraz chętniej podążają w Polsce młodzi, najczęściej dobrze wykształceni ludzie. Chcą oni bowiem wprowadzać w życie własne pomysły oraz mieć swobodę w podejmowaniu decyzji. W przypadku gdy stworzenie firmy jest spełnieniem marzeń, wówczas droga do sukcesu nie wydaje się już taka żmudna. W dzisiejszej rzeczywistości przedsiębiorcy pasjonaci mogą wpływać na socjalizację przedsiębiorczą młodego pokolenia. Stanowią dobry wzór dla rozwijania postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej młodzieży. Ich sukcesy na rynku uczą, że zaangażowanie i pasja są kluczem do kariery. Jednocześnie tworzą warunki dla postępu społecznego przez wychowanie jednostek aktywnych, wykazujących inicjatywę. Poprzez kontakty z przedsiębiorcami pasjonatami młodzi ludzie mogą ukierunkować swoją wizję, a także znaleźć przyszłych partnerów w biznesie. Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu przedsiębiorczych działań z pasją na pobudzanie aktywności ludzi młodych. W pracy autorka koncentruje się na pasji jako podstawowym czynniku, który motywuje jednostki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i sprzyja angażowaniu się w ambitne przedsięwzięcia. Autorka opiera się w pracy na literaturze, raportach dotyczących przedsiębiorczości oraz własnych projektach badawczych.
EN
Nowadays the foundation of a private company becomes a choice of the way of life and a professional career path. It makes one of the alternatives for a regular job. This path is more often chosen by young and usually well-educated people. They want to put their own ideas into practice. They also want to have freedom in the process of making decisions. In case the foundation of a private company is a dream-come true, the path to success seems to be not so laborious. In today's reality the entrepreneurs who have a passion for business can influence the process of business socialization of a young generation. They present a good example for development of youth's entrepreneur posture and economic activity. Their success on the market teaches that engagement and passion make a key to career prospects. They simultaneously create conditions for social progress through bringing up active individuals showing their initiative. Through contacts with the entrepreneurs the young people can orient their vision as well as find their future business partners. The purpose of this paper is to analyze the impact of entrepreneurial activities with a passion for stimulation of young people. In this paper the author focuses on the passion as the primary factor that motivates the individual to establish and run a business and promotes involvement in ambitious projects. In the paper, the author relies on the literature, business reports and own research projects.

Keywords

Year

Pages

161 - 175

Physical description

Dates

published
2012-04-15

Contributors

References

 • Cieślik, J. 2006. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Drucker, P. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gartner, W. 1992. A Conceptual Framework for Decsrubing the Phenomenon of New Venture Creation, Academy of Management Review, nr 4.
 • Glinka, B. 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Granovetter, M.S. 1985. Economic action, social structure and embeddedness. American Journal of Sociology, nr 91, s. 481–510.
 • Gudkova, S. 2006. Rola doświadczenia w procesie uczenia się przedsiębiorców. Problemy Zarządzania, nr 1, s. 163–176.
 • Gudkova, S. 2008. Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kirzner, I.A. 2001/1973. Competition and Entrepreneurship, Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Koładkiewicz, I. 2004. Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów – założycieli przedsiębiorstw – liderów, w: S. Borkowska (red.) Zarządzanie talentami, Warszawa: IPiSS.
 • Konecki, K. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konecki, K. 2007. Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, w: J. Leoński i U. Kozłowska (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, Szczecin: Economicus.
 • Krueger, N.F. Jr. 2003. The Cognitive Psychology of Entrepreneurship, w: Z.J. Acs i D.B. Audretsch (red.) Handbook of Entrepreneurship Research, Boston Dordrecht– London: Kulwer Academic Publishers, s. 105–140.
 • Kwiatkowski, S. 2001. Organizacja i przedsiębiorczość w świetle metafory mózgu. Prakseologia, nr 141.
 • McDermott, I. i W. Jago 2003. Trening NLP, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Obłój, K. 2010. Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Warszawa: Poltext.
 • Schumpeter, J.A. 1990. Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Senge, P.M. 2002. Piata dyscyplina, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Shaver, K.G. 2003. The Social Psychology of Entrepreneurial Behavior, w: Z.J. Acs i D.B. Audretsch (red.) Handbook of Entrepreneurship Research, Boston–Dordrecht–London: Kulwer Academic Publishers, s. 331–357.
 • Stankiewicz, W. 2006. Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomczne.
 • Timmons, J.A. 1999. New Venture Creation, Irvin/McGraw-Hill.
 • Tracy, B. i F.M. Scheelen 2001. Osobowość lidera, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04cb4653-3804-48fe-aae4-361597312f1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.