Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 3(80) | 50-59

Article title

Rachunkowość wariantowa jako element kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa

Authors

Title variants

EN
Variant accounting as an element of shaping the company's financial result

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule omawia się kluczowe zagadnienia wiążące rachunkowość z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Ujmowane są one w ramach polityki bilansowej danej jednostki. Należy do nich m.in. wykaz stosowanych w danym przedsiębiorstwie rozwiązań, które – dopuszczone zgodnie z regułami prawa bilansowego – mogą dać możliwość wykazywania odmiennej wartości w przypadku takich samych działań ekonomicznych prowadzonych przez jednostkę gospodarczą. W artykule szczególną uwagę poświęca się amortyzacji oraz rozchodowi zapasów.
EN
The article discusses key issues binding accounting with business management. They are included in the balance sheet policy of a given unit. These include i.a. a list of solutions applied in a given enterprise, which – admitted according to the rules of the balance sheet law – may give the opportunity to show a different value in the case of the same economic activities carried out by the economic unit. Particular attention is paid to amortization and expenditure of stockpile.

Year

Volume

21

Issue

Pages

50-59

Physical description

Dates

published
2018-11

Contributors

author
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Budapest Uleti – Magyarország

References

 • Amortyzacja, www.governica.com/Amortyzacja [dostęp: 02.04.2018].
 • Dechow P., Sloan R., Sweeney A., Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC, „Contemporary Accounting Research” 1996, Vol. 13, No. 1.
 • Gabrusewicz W., Rachunkowość w teorii i praktyce. Rachunkowość finansowa, AE Poznań, Poznań 2007.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Vademecum rachunkowości: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004.
 • Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdania finansowe – ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Michalczyk L., Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 1 (50).
 • Michalczyk L., Model of accounting engineering in view of earnings management in Poland, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2012, Vol. 8, No. 3.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2007, nr 2.
 • Michalczyk L.,The role of accounting engineering in shaping the balance policy of a company, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2012, Vol. 8, No. 4.
 • Michalczyk L., Significance of accounting paradigm in decision-making process in company management (as seen through accounting practice based on IAS in Poland and other countries), „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2013, Vol. 10, No. 1.
 • Michalczyk L., Use of statistical methods in detecting accounting angineering activities (as exemplified by the accounting system in Poland) – First part: Theoretical aspects of analysis – „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2013, Vol. 9, No. 2.
 • Michalczyk L., Use of statistical methods in detecting accounting engineering activities (as exemplified by the accounting system in Poland) – Second part: Empirical aspects of analysis, „Financial Internet Quarterly e-Finance” 2013, Vol. 9, No. 3.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Sawicki K., Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, Ekspert, Wrocław 2002.
 • Sawicki K., Polityka bilansowa a badanie rocznych sprawozdań finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 1997, nr 40.
 • Sawicki K., Problemy badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2000, nr 56.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 1999.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilité événementielle: vers un robot comptable, Masson, Paris 1987.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).
 • Walińska E., Rachunkowość finansowa – ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04cdd684-e53e-4467-a87e-38441c89b9c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.