PL EN


2017 | 21 | 48-66
Article title

Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce

Content
Title variants
EN
Problems of national defense and security in Poland in current professional debate (a review)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł oparty jest o przegląd literatury fachowej z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego Polski. Jego celem jest zebranie w jednym miejscu najbardziej spornych kwestii podejmowanych przez polskich ekspertów i badaczy w zakresie potrzebnych reform w najbliższych latach. Do analizy przyjęto wyłącznie artykuły recenzowane w czasopismach naukowych, gdzie opracowano teoretyczne podstawy istniejących wyzwań dla polskiego bezpieczeństwa. Artykuł dzieli się na kilka działów: reformy sił zbrojnych, reformy przemysłu zbrojeniowego, zmiany w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego, zmiany w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego, reformy działania służb specjalnych, zmiany w funkcjonowaniu wymiaru polityczno-militarnego kraju oraz reforma nadzoru nad wojskiem i służbami specjalnymi. Zamiast zakończenia sporządzono listę koniecznych reform, lecz sposoby ich przeprowadzenia pozostawiono do oceny czytelnikowi.
EN
This paper’s backbone is broad review of the Polish professional literature in the field of national defense and security. The aim is to gather in one article the most controversial questions concerning the defense policy discussed by the Polish experts and researchers in recent years. The review takes into account only those articles, which were published in scientific journals. It embraces several parts concerning the military reforms, armaments industry, international and internal security challenges, the secret services, as well as the national defense administration and policy with their civilian control. At the end, there is the list of all needed reforms mentioned in the broad literature.
Year
Volume
21
Pages
48-66
Physical description
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne
References
 • Balcerowicz, B., 2006, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Scholar, Warszawa.
 • Balcerowicz, B., 2010, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Scholar, Warszawa.
 • Baranowska-Prokop, E., 2013, Umowy offsetowe a modernizacja polskiego przemysłu obronnego. Przegląd Zachodniopomorski, (3/2), 23-37.
 • Borucka, A., Wielgosik, M., 2016, Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw. Systemy Logistyczne Wojsk, 45, s. 51-66.
 • Chmieliński, B., 2013, Korupcja w wojsku – wybrane problemy, Journal of Modern Science, 4, s. 183-196.
 • Chyrzyński, R., 2016, Logistyka wojskowa a zadania obronne państwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5 (CD), s. 115-127.
 • Ciszek, M., 2013, Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa. Doctrina. Studia społecznopolityczne, (10), s. 49-60.
 • Ciślak, J., 2013, Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022. Nowa Technika Wojskowa. Bezpieczeństwo, Wojsko, Przemysł, 1, s. 14- 22.
 • Czaputowicz, J., 2014, Ewolucja polskiej polityki bezpieczeństwa: w kierunku strategicznej samodzielności?. Studia Politologiczne, (34), 15-31.
 • Cziomer, E., 2016, Wyzwania kryzysu ukraińskiego oraz masowej migracji do Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w połowie drugiej dekady XXI wieku. Studia Politologica UcrainoPolona, 6, 19-33.
 • Fryc, M., 2015, Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”. Bezpieczeństwo Narodowe, 33, s. 61-79.
 • Gajewski, M. Z., 2015, Polska polityka wojskowa w początkach XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica, (12).
 • Gizicki, W., 2017, Systemowe i prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski i partnerów wyszehradzkich: Czech, Słowacji i Węgier. Zarys problemu. Roczniki Nauk Społecznych, 41 (3), 93-105.
 • Gurba, A., Knecht, Z., Kopertowski, M., Tarczewska, M., 2015, Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce. Gospodarka Rynek Edukacja, 16 (3).
 • Jakubczak, R., Flis, J. (red.), 2006, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie. Bellona, Warszawa.
 • Jakubczak, R., Marczak, J., 1998, Obrona terytorialna Polski na progu XXI w., Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Jarmołowicz, W., Sikora, T., 2016, Status i pozycja społeczno-ekonomiczna żołnierzy zawodowych na polskim rynku pracy. Studia Prawno-Ekonomiczne, 100, s. 211-231.
 • Jaworski, J., 2006, Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, s. 130- 142.
 • Jędrych, E., Klimek, D., 2016, Przemysł obronny w warunkach globalizacji. International Business and Global Economy, 2, s. 444-453.
 • Jóźwiak, A., 2013, Potencjalne dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach hierarchicznych na przykładzie policji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288.
 • Kasiński, M., 2017, Ekspansja represyjnej funkcji administracji publicznej jako zagrożenie demokratycznego państwa prawnego. Roczniki Nauk Prawnych, 21 (1), 277-298.
 • Kądziołka, K., 2014, Wpływ wybranych czynników na rozmiar przestępczości stwierdzonej w Polsce. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, 46-63.
 • Kitler, W. (red.), 2001, Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP. Akademia Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny, Waszawa.
 • Konaszczuk, W., Tokarski, M. (2015). Uzawodowienie służb mundurowych w Unii Europejskiej na przykładzie Sił Zbrojnych RP. Studia Iuridica Lublinensia, 24 (1), s. 89-102.
 • Korolczuk, A., 2016, Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2014. Aspekt finansowy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace /Szkoła Główna Handlowa, 3, 193-211.
 • Kręcikij, J., Lewandowski, J., 2015, Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Kuć, T., 2017, Analiza funkcjonalności systemu kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi w Polsce. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9 (16), 190- 214.
 • Kupiecki, R., 2015a, Konflikt zbrojny na Ukrainie a bezpieczeństwo europejskie. Zeszyty Naukowe AON, (3 (100)), 9-26.
 • Kupiecki, R., 2015b, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014 jako instrument polityki państwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe. Bezpieczeństwo Narodowe, 1, s. 11-36.
 • Kwiatkowski, G., 2013, Własność państwowa a rola państwa we współczesnej gospodarce. Studia Ekonomiczne, 139, 228-237.
 • Lach, Z., 2012, Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa, Przegląd Geopolityczny, 5, 9-40.
 • Lach, Z., 2014, Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej, Przegląd Geopolityczny, 7, 9-36.
 • Liedel, K., 2005, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Adam Marszałek, Toruń.
 • Machniak, A., 2016, Zarys problematyki offsetu w kontekście rozwoju polskiego przemysłu obronnego, Polityka i Społeczeństwo, 2, 69-82.
 • Mróz, B., 2016, System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Journal of Modern Science, 2 (29), 307-320.
 • Nalepa, T., Wójtowicz, B., 2015, Offset podstawą do utworzenia nowych relacji współdziałania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Modern Management Review, 20 (22 (3)), 133-143.
 • Olszyk, S., 2015, Polityka bezpieczeństwa i obrony Polski w retoryce wyborczej kandydatów na Urząd Prezydenta RP w 2015 roku-Andrzej Duda vs. Bronisław Komorowski. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 13 (1), s. 143-170.
 • Pacek, B., 2014, Konsolidacja przemysłowego potencjału obronnego w Polsce: uwarunkowania, dylematy i szanse. Zeszyty Naukowe AON, 1 (94), s. 5-24.
 • Pacuła, P., 2009, Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konsekwencje. Bezpieczeństwo Narodowe, 9-10.
 • Pawlisiak, M., 2015, Osiąganie celów, spełnianie misji i realizacja zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej elementem bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), s. 604-618.
 • Pawlisiak, M., 2016, Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Systemy Logistyczne Wojsk, (44), s. 260- 274.
 • Polak, R., Soczyński, M., 2016a, Formalne możliwości kierowania zakupów sprzętu wojskowego do polskiego przemysłu obronnego. Systemy Logistyczne Wojsk, (44), 275-285.
 • Polak, R., Soczyński, M., 2016b, Propozycje usprawnień systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 607-621.
 • Polcikiewicz, Z., 2012, Właściwości przyszłych wojen oraz ich implikacje społeczne. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 94-111.
 • Reczkowski, R., 2015, Doświadczenia z udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach NATO. Świat Idei i Polityki, 238.
 • Rogala-Lewicki, A., 2017, Integracja europejskiego przemysłu obronnego. Przegląd Geopolityczny, 19, 142-161.
 • Roman, Ł., 2015, Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa. Journal of Modern Science, 4, 209-226.
 • Siudak, M., 2016, Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie. Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, 1 (6), s. 109-118.
 • Skrzypczak, W., Luzak, P., 2014, Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa. Przegląd Strategiczny, 7, s. 467-479.
 • Słowik, J., 2014, Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zeszyty Naukowe AON, 2 (95), s. 151- 173.
 • Sobolewski, G., 2013, Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym: aspekt narodowy i międzynarodowy. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 • Soroka, P., 2016, Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 77-86.
 • Stankiewicz, W., 2015, O małym pospolitym ruszeniu: kilka współczesnych refleksji. Zeszyty Naukowe AON, 1 (98), s. 182-204.
 • Stępniewski, T., 2013, Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 11(2), 143-163.
 • Stolarczyk, M., 2015, Implikacje kryzysu i konfliktu ukraińskiego 2013-2015 dla bezpieczeństwa Polski. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2, 2, s. 109-129.
 • Sułek, M., 2015, Potęga 2015: międzynarodowy układ sił w procesie zmian: raport potęgometryczny, PTG, Warszawa.
 • Surdyk, K., 2014, Znaczenie służby wywiadu w ocenie zagrożenia militarnego i kształtowania polityki obronnej państwa. SECRETUM. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja, 1, 27-43.
 • Szczęsny, M., 2014, Z problematyki odpowiedzialności funkcjonariusza policji. Studia Ekonomiczne, 200, 109-123.
 • Szubrycht, T., 2006, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 47, 4 (167), s. 87-98.
 • Śliwa, R., & Żaba-Nieroda, R., 2016, Rola i znaczenie planowania rzeczowofinansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (1), 92-108.
 • Tomaszewski, P., 2014, Siły zbrojne w polskiej myśli politycznej od roku 1989 do wyborów parlamentarnych w 2011 r., Historia i Polityka, 9 (16), s. 45-57.
 • Wilczyński, P. L., 2010, Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, Przegląd Geopolityczny, 2, 101-120.
 • Wilczyński, P. L., 2011, Geograficzny bieg dziejów, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 2, 65-77.
 • Wilczyński, P. L., 2012, Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (20), 124-133.
 • Wilczyński, P. L., 2013a, Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, s. 227-244.
 • Wilczyński, P. L., 2013b, Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, s. 133-156.
 • Wilczyński, P. L., 2017, Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie, Przegląd Geopolityczny, 20, 28-52.
 • Winogrodzki, G., 2016, Bezpieczeństwo Polski u progu XXI w. w odniesieniu do wojskowych służb specjalnych. Journal of Modern Science, 1 (28), 389-410.
 • Wojnarowski, J., 2014, Dekompozycja systemu obronnego państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego. Zeszyty Naukowe AON, 4 (97), s. 68-99.
 • Wojtowicz, N., 2016, Gotowość bojowa sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej. Implikacje dla bezpieczeństwa Polski. [w:] Pietrasiak, M., Stelmach, M., Żakowski, K., Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, seria „Stosunki Międzynarodowe. Polska”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wolska-Zogata, I., Marian, M., Bodziany, M., 2012, Media a bezpieczeństwo narodowe: komunikowanie w świecie bez granic. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
 • Wróblewski, D., 2001, Ochrona ludności w wybranych państwach Europy. Zeszyty Naukowe AON 1 (42), s. 121-131.
 • Zapałowski, A., 2016, Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej. Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, 1 (6), s. 25-44.
 • Zięba, R., 2013, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Wyd. UW, Warszawa, rozdz. II.
 • Zięba, R., 2015, Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski. Przegląd Politologiczny, 2, 7-20.
 • Zupančič, J., Wilczyński, P. L., 2017, Fala imigracji do Europy z perspektywy krajów tranzytowych, Przegląd Geopolityczny, 19, 70-83.
 • Żebrowski, A., 2013, Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, (29), s. 447-463.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04d4339a-574a-4947-9eac-e49467d666cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.