Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2/2016 (21), cz.1 | 107-117

Article title

Entrepreneurial Intentions of Students (Based on the Example of a Chosen University)

Authors

Content

Title variants

PL
Intencje przedsiębiorcze młodzieży akademickiej (na przykładzie wybranej uczelni)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W obecnych realiach gospodarki opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabiera podejmowanie działań na rzecz wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości. Społeczeństwo przedsiębiorcze staje się fundamentem budowania konkurencyjności polskiej gospodarki. W tym kontekście ważne jest kształtowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, którego wyróżnikiem jest aktywny udział znacznej jego części w rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych. Bycie przedsiębiorczym oznacza chęć przyjęcia postawy wyrażającej się kreatywnym podejściem do rzeczywistości gospodarczej. W procesie przygotowania kadr do przedsiębiorczej działalności kluczową rolę przypisuje się edukacji, która sprowadza się do kształtowania świadomości, że uruchomienie i prowadzenie własnej działalności jest ścieżką rozwoju kariery zawodowej. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część wpisuje się w nurt rozważań nad wybranymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się intencji przedsiębiorczych od której zaczyna się proces przedsiębiorczości indywidualnej. W drugiej części autorka skrótowo prezentuje wyniki badań pilotażowych zrealizowanych w celu przeanalizowania intencji przedsiębiorczych studentów Politechniki Częstochowskiej, w odniesieniu do takich kwestii jak: percepcja przedsiębiorczości oraz warunków do zainicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ocena własnego potencjału przedsiębiorczego.
EN
In today’s knowledge-based economy, it is particularly important to take measures to increase innovation and entrepreneurship. Entrepreneurial society becomes the foundation for building the competitiveness of the Polish economy. In this context, it is important to shape an entrepreneurial society that is characterized by active participation in the development of entrepreneurial initiatives. Being entrepreneurial means willingness to adopt the attitude expressed through a creative approach to economic reality. In the process of preparation of human resources for entrepreneurial activity, the key role is attributed to education, which boils down to raising the awareness that starting and running a business is a path of career development. The article is divided into two parts. The first, theoretical, part contains reflections on selected factors affecting the development of entrepreneurial intention, which is the beginning of the process of individual entrepreneurship. In the second part, the author briefly presents the results of pilot studies carried out to analyze the intentions of enterprising students of the Technical University of Czestochowa, in relation to issues such as: the perception of entrepreneurship and conditions for the initiation and conduct of business, and assessment of entrepreneurial potential.

Year

Pages

107-117

Physical description

Dates

published
2016-09-15

Contributors

author
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology

References

 • Alexander, G. (2013). Women & Entrepreneurship. Business People, May 2.
 • Bagheri, A. and Pihie, Z. (2014). The Factors Shaping Entrepreneurial Intentions. Cambridge Scholars Publishing.
 • Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K., Mazewska M. and Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Brenes, E.R. and Haar, J. (2012). The Future of Entrepreneurship in Latin America. Palgrave Macmillan.
 • Buchta, K. and Jakubiak, M. (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia. Zeszyty Naukowe WSEI, 9.
 • Butler, C. and Mador, M. (2015). Using entrepreneurship programmes to attract talent and to enhance educational impact. In: L. Foss and
 • D. Gibson (eds.), The Entrepreneurial University: Context and Institutional Change. Routledge. Canós-Darós, L. and Santandreu-Mascarell, C. (2011). Competence-Based Profile to Characterize Successful Entrepreneurs. In: S. Juana-Espinosa (ed.), Human Resource Management in the Digital Economy: Creating Synergy between Competency Models and Information. IGI Global.
 • Choinkowska, E. (2012). Budowanie postaw przedsiębiorczych w pracy pedagogicznej przez oddziaływanie psychologiczne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8.
 • Deszczyński, P. (2007). Rola uczelni wyższych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych z perspektywy absolwenta, menedżera i profesora. In: P. Wachowiak, M. Dąbrowski and B. Majewski (eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa.
 • Elfving, J., Brännback, M. and Carsrud, A. (2009). Toward a Contextual Model of Entrepreneurial Intentions. In: A. Carsrud and M. Brännback (eds.), Understanding the Entrepreneurial Mind: Opening the Black Box. Springer Publishing House.
 • Gaweł, A. and Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, 13(1).
 • Jabłońska, G. (2016). W pogoni za prestiżem, czyli najbardziej poważane zawody w Polsce. Retrieved from www.rynekpracy.pl (09.07.2016).
 • Kilar, W. and Rachwał, R. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 28.
 • Kirchslaeger, P.G. (2014). Social entrepreneurial learning and human rights education. In: M.C. Pantea, R. Diroescu and M. Podlasek-Ziegler (eds.), Young people, entrepreneurship and non-formal learning: A work in progress. SALTO-Youth Participation.
 • Kocoglu, M. and Hassan, M. (2013.) Assessing Entrepreneurial Intentions of University Students: A Comparative Study of Two Different Cultures: Turkey and Pakistani. European Journal of Business and Management, 5(13).
 • Kraśnicka, T. and Głód, G. (2010). Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10.
 • Krueger, N. (2002). Entrepreneurship: Critical Perspectives on Business and Management, Vol. 2. Taylor & Francis.
 • Krueger, N. (1993). Impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(1).
 • Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4.
 • Lent, R.W. and Hackett, G. (1987). Career Self- Efficacy: Empirical Status and Future Directions. Journal of Vocational Behavior, 30.
 • Myjak, T. (2014). Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 28.
 • OECD (2005). Higher Education Management and Policy, 17(3), Special Issue on Entrepreneurship. OECD Publishing.
 • Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11.
 • Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym szczególnie na studiach nieekonomicznych. Retrieved from file-:///C:/Users/neonet/Downloads/entr_highed_pl.pdf (10.05.2016).
 • Rantanen, T. and Toikko, T. (2013). Social Values, Societal Entrepreneurship Attitudes and Entrepreneurial Intention of Young People In the Finnish Welfare State. Poznan University of Economics Review, 13(1).
 • Richert-Każmierska, A. (2011). Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni – wyzwania merytoryczne i metodyczne. E-mentor, 2.
 • Siu, W.-S. and Lo, E. S.-Ch. (2013). Cultural Contingency in the Cognitive Model of Entrepreneurship Intention. Entrepreneurship: Theory and Practice, 3 (2).
 • Tomski, P. (2015). Intencje przedsiębiorcze a płeć. Ku identyfikacji determinant. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(7), part III, p. 83.
 • Tunkkari-Eskelinen, M. and Viitasaari, M. (2015). Towards Entrepreneurial Spirit at JAMK University of Applied Science; First Year Students’ Views Towards Entrepreneurship. In: R.P. Dameri, R. Garelli and M. Resta (eds.), ECIE2015-10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Academic Conferences and Publishing Limited.
 • Uygun, R. and Kasimoglu, M. (2013). The emergence of entrepreneurial intentions in indigenous entrepreneurs: The role of personal background on the antecedents of intentions. International Journal of Business and Management, 8(5).
 • Wach, K. and Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1).
 • Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(7), part III.
 • Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 28.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04d63da9-a2f4-4cc0-9d6a-e3487ec6e50e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.