Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 113-130

Article title

Kobieta w reklamie

Authors

Content

Title variants

EN
Woman in Advertising

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Obecnie w dużej części przekazów reklamowych występują kobiety, dlatego też w pracy przyjrzano się w jaki sposób ukazywana jest kobiecość w reklamie. W tekoecie zostały ukazane stereotypowe role kobiety tradycyjnej i kobiety nowoczesnej. Jak wynika z analizy literatury sposób stereotypizacji kobiet zależy od tego, do kogo kierowany jest dany komunikat reklamowy. W niniejszej pracy wykazano w jaki sposób instrumentalizowana jest kobiecość w reklamie internetowej. Celem rozważań jest także określenie cechy poszczególnych typów wizerunku kobiet w reklamie. W odniesieniu zostało przeprowadzone badanie jakościowe polegające na analizie treści przekazów reklamowych umieszczonych na stronach ogólnoinformacyjnych, a także na portalach skierowanych kolejno do kobiet i mężczyzn. Wśród nich szczególną uwagę warto zwrócić na ustalenie, w myśl którego współcześnie mamy do czynienia ze znacznym rozróżnieniem reklam w zależności od grupy docelowej. Wynika z tego, że w reklamach skierowanych do kobiet uwypuklane są zupełnie inne aspekty kobiecooeci, niż w reklamach przeznaczonych do mężczyzn, w związku z odmiennym postrzeganiem kobiecości przez te grupy docelowe.
EN
Currently, a large part of the advertising messages are women, therefore, the thesis explores how updated is femininity in advertising. In the text are shown the stereotypical roles of modern woman and traditional woman. According to literature analysis, stereotyping of women is dependent on this, who headed the advertising message. In this thesis it has been shown how used is femininity in advertising. The aim of the discussion is also necessary to specify the characteristics of the various types of the image of women in advertising. To this end was carried out qualitative study consisting of an analysis of the content of advertisements placed on the informational websites, as well as on targeted to men and women. Among them it is worth to pay special attention to determine that today we are dealing with a significant distinction between advertising based upon target audience. It follows that the ads aimed at women are therefore strongly in favour of a completely different aspects of femininity than in ads for men, in connection with a different perception of femininity by these target groups.

Year

Issue

4

Pages

113-130

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski

References

 • 80 proc. internautów kupuje prezenty w sieci (2011). „Polska Szerokopasmowa”, https://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/80-proc-internautow-kupuje-prezenty- w-sieci.html [24.01.2017]
 • Antczak J. (2010) Wrocław: Chamlety za najgorsze reklamy rozdane, „Gazeta Wrocławska”, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/338318, wroclaw-chamlety- za-najgorsze-reklamy-rozdane,id,t.html [24.01.2017].
 • Bartmiński J. (1998). Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki, [w:] Anusiewcz J., Bartmiński J. (red.). Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • Bartmiński J. (2001). Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Bator J. (1998). Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 • Borowska A. (2013). Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce. „Ekonomia i Zarządzanie”, 3, 152-162.
 • Borusiak B., Pierański B., Romanowski R., Strykowski S. Automatyzacja personalizacji reklamy internetowej. „Marketing i Rynek”, 3/2015, 35-46.
 • Dec-Pietrowska J., Walendzik-Ostrowska A. (2014). ,Kobieta „upadła” – o stereotypowym postrzeganiu kobiet świadczących usługi seksualne. Analiza forów internetowych. „Dyskursy Młodych Andragogów”, 15, 297-309.
 • Google patentuje spersonalizowane reklamy, które obniżą koszt przejazdu taksówki (2014). „Onet”, http://technowinki.onet.pl/internet-i-sieci/google-patentuje-spersonalizowane- reklamy-ktore-obniza-koszt-przejazdu-taksowka/yqhmy [23.01.2017].
 • Helios J., Jedlecka W. (2016). Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet, Wrocław: WPAiEUW.
 • Jurowczyk P. (2013). Płeć a proces podejmowania decyzji w miejscu zakupu. „Handel Wewnętrzny”, 2, 83-94.
 • Kotler P. (1994). Marketing Warszawa: Gebethner & Ska.
 • Maciąg R. (2015). Reklama internetowa, [w:] Nierenberg B. (red.) Zarzadzanie reklamą,. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Madera J. A. (2004). Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 1, 181-199.
 • Nowak W. (1999). Teoretyczne i metodologiczne problemy badań stereotypów. „Roczniki Socjologii i Rodziny”, XI, 99-112.
 • Reklama w Internecie 2013 (2014). „Interaktywnie.com”, www.interaktywnie.com/ download/77-reklama-w-internecie-2013 [12.01.2017].
 • Rosowska A. (2012). Wpływ reklamy na decyzje zakupowe kobiet w aspekcie badań własnych. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, 2, 134-154.
 • Rudzewicz A., Grzybowska-Brzezińska M., Wojtkowska A. (2014). Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci adresatów przekazu. „Handel Wewnętrzny”, 231-240.
 • Sokół A. (brak daty). Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy – teoria i praktyka, „WSPiA”, http://www.wspia.eu/file/20345/20-SOK%C3%93%C5%81+AGATA.pdf [26.01.2017].
 • Środa M. (2012). Kobiety i władza, Warszawa: W.A.B.
 • Wejland P. A. (1991). Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Warszawa: PAN.
 • Zakowicz I. (2012). Starzenie się w kulturze młodości. Wybrane strategie obrazowania późnej dorosłości w reklamie. „Ogrody Nauk i Sztuk”, 2, 381-388.
 • Zastępowski P., Grabowska M. (2010). Stereotypy płci a kontrola zachowań agresywnych w okresie wczesnej dorosłości. „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, 5, 123-142.
 • Żybura W. (2008). Zachowania komunikacyjne polityków – kobiet i mężczyzn. „Roczniki Psychologiczne”, 2, 137-158.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-9078

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04e08441-d20f-4102-b1ad-0e878d9b2492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.