PL EN


2018 | 4(30) | 75-90
Article title

Marketing orientation of scientific-research units as support for the process of commercialization of R&D results

Authors
Content
Title variants
PL
Orientacja marketingowa jednostek naukowo-badawczych jako wsparcie procesu komercjalizacji wyników B+R
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The market of R&D services formed as a result of social-economic transformation puts scientific-research units in the situation of companies from the service sector and consistently forces these entities to assume a marketing approach. New solutions and possibilities of using the achievements of marketing for the R&D sphere are sought after. One of such elements which have an impact on the growth of efficiency of the commercialization of the results of scientific-research works is the introduction of marketing orientation. The application of this orientation in scientific-research units contributes to building relations between science and business, leading to the transfer of knowledge to the economy. Appropriate implementation of marketing orientation for a scientific-research unit means on the one hand support for dissemination of information about its research-implementation and application works and on the other hand making potential entrepreneurs realize the profits they can get from the implementation of particular effects of R&D works. The goal of the article was highlighting the methods of implementation of marketing orientation in a scientific-research unit thanks to the application of defined hybrid and dedicated models, depending on the model of the instrument set within the concept of marketing-mix 4P. Their application contributes to the growth of chances for successful commercialization of the results of R&D works.
PL
Rynek usług B+R, który powstał w wyniku przeobrażeń społeczno-gospodarczych stawia jednostki naukowo-badawcze w sytuacji przedsiębiorstw usługowych i konsekwentnie wymusza zachowanie marketingowe w tego typu podmiotach. Poszukiwane są nowe rozwiązania oraz możliwości wykorzystania dorobku marketingu dla sfery B+R. Jednym z takich elementów, wpływających na wzrost skuteczności komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, jest wprowadzenie orientacji marketingowej, której stosowanie w jednostkach naukowo-badawczych przyczynia się do budowania relacji na linii nauka-biznes, skutkującej transferem wiedzy do gospodarki. Odpowiednie wdrożenie orientacji marketingowej to z jednej strony dla jednostki naukowo-badawczej pomoc w upowszechnianiu informacji o prowadzonych przez nią pracach badawczo-wdrożeniowych i aplikacyjnych, z drugiej uświadomienie potencjalnych przedsiębiorców w zakresie zysków wynikających z wdrożenia konkretnych efektów prac B+R. Działania prowadzone w ramach orientacji marketingowej przynoszą także wartość dodaną w postaci rozpoznania potrzeb technologicznych otoczenia co wiąże się z nawiązaniem kontaktu z potencjalnym odbiorcą wyników prac B+R. Celem artykułu było wskazanie sposobów wdrożenia orientacji marketingowej w jednostce naukowo-badawczej dzięki zastosowaniu zdefiniowanych modeli hybrydowych oraz dedykowanych w zależności od modelu instrumentarium w ramach koncepcji marketingu-mix 4P, których wykorzystanie przekłada się na wzrost powodzenia komercjalizacji wyników prac B+R.
Publisher
Year
Issue
Pages
75-90
Physical description
Dates
online
2018-12
Contributors
  • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
References
  • Altkorn J. (1996). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
  • Kotler P. (2012). Marketing. Warszawa. Rebis
  • Kotler P. Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
  • Kulawczuk P. (2010). Konstruowanie modeli biznesowych współpracy nauki i biznesu w realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W: Budowa współpracy nauki z biznesem w Województwie Lubelskim. Warszawa: IBnDiPP.
  • Lotko A., Walasik M. (2013). Examples of good marketing practices in research and scientific institutes in Poland. Radom. Problemy Eksploatacji 4/2013.
  • Mazurkiewicz A., Belina B., Poteralska B., Giesko T., Karsznia W. (2015). Universal methodology for the innovative technologies assessment. W: Dameri R.P., Beltrametti L. (red.) (2015). Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, Wielka Brytania, s. 458–467.
  • Walasik M. (2014). System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym. Marketing i Rynek, 3.
  • Wiśniewski A. (1998). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04e3a341-8750-4d0f-860f-f33d444c7891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.