Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 409-418

Article title

Istota czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych

Authors

Content

Title variants

EN
The Essence of the Human Factor in Cooperative Organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono rolę i miejsce czynnika ludzkiego w organizacjach spółdzielczych. Spółdzielnie są przede wszystkim zrzeszeniami osób, które poprzez prowadzenie działalności gospodarczej realizują wspólne cele i zaspokajają określone potrzeby, którymi może być zapewnienie miejsc pracy, obsługa finansowa, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, obsługa mieszkań, zapewnienie artykułów konsumpcyjnych dobrej jakości. We współczesnej gospodarce celem działalności wielu firm, korporacji jest maksymalizacja zysku często kosztem pracowników. Efektem tych działań jest brak szacunku dla człowieka, alienacja oraz rosnąca rzesza wykluczonych w wielu aspektach życia społecznego i ekonomicznego. W spółdzielniach natomiast człowiek i jego potrzeby są w centrum zainteresowania. Człowiek zajmuje w organizacjach spółdzielczych nadrzędną pozycję jako członek spółdzielni, pracownik, dostawca, producent oraz klient. Spółdzielnie poprzez realizację określonych zadań oraz przestrzeganie zasad i wartości, którymi kierują się w swej działalności odpowiadają Strategii Europa 2020, której celem jest między innymi zrównoważona gospodarka, podjęcie trwałej walki z wykluczeniem społecznym, rozwój niskoemisyjnej gospodarki, w której to człowiek znajduje się na pierwszym miejscu. Spółdzielnie w miarę swoich możliwości zaspokajają potrzeby społeczne w zakresie oferowania i utrzymania miejsc pracy grupom, które mają trudności na rynku pracy. Są to osoby niepełnosprawne, osoby w starszym wieku, kobiety czy osoby o niższym poziomie wykształcenia. Spółdzielnie odgrywają znaczącą rolę w społecznościach lokalnych w zakresie działań na rzecz spójności i integracji społecznej. Spółdzielnie powstają i kształtują się zarówno z potrzeb ludzi, jak i całych lokalnych społeczności. Ich forma zmienia się, podlega wpływom otoczenia i sama determinuje jego funkcjonowanie.
EN
The paper presents the role and place of the human factor in cooperative organizations. Cooperatives are primarily associations of persons whose business activities are pursuing common goals and meet specific needs, which may be to provide jobs, financial services, help with the farm, service apartments, providing high-quality consumer goods. The purpose of the modern economy many companies, corporations is to maximize profit at the expense of workers often. The result is a lack of respect for the man, alienation and a growing crowd excluded in many aspects of social and economic life. The cooperatives while the man and his needs are in the spotlight. The man is a parent cooperative organizations position as a member of the cooperative, employee, supplier, manufacturer and customer. Cooperatives through the implementation of specific tasks and the principles and values that guide its activities correspond to the Europe 2020 Strategy, which aims, among other things sustainable, taking permanent fight against social exclusion, the development of low-carbon economy, in which a man is in the first place. Cooperatives if possible meet the social needs in providing and maintaining jobs groups who experience some difficulties in the labor market. These are people with disabilities, the elderly, women and people with lower levels of education. Cooperatives play a significant role in the local community. In terms of activities for social cohesion and integration. Cooperatives are formed and shaped by both the needs of the people as well as entire communities. Their form is changing, is influenced by the environment and itself determines its function.

Year

Issue

42

Pages

409-418

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Boczar K., 1986, Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, PWE, Waszawa.
 • Boczar K., 1991, Zasady spółdzielcze, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego, Warszawa.
 • Cooperative Europe, CSR Co-operative Socal Responsibility, wydanie elektroniczne, www.coopseurope.coop/about-us (dostęp: 10.09.2014 r.).
 • Czternasty W., 2013, Determinanty rozwoju spółdzielczości w różnych warunkach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Szczepański J., 1994, Spółdzielczość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kata R., 2010, Spółdzielczy sektor bankowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego i recesji [w:] Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, red. J. Kitowski, Wyd. Uniwer-sytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kata R., 2014, Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Euroregionu Karpackiego [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, red. B. Grzebyk, A. Walenia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 • Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych, 2008, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2012.
 • Kuraś B., 2014, Od korporacji uchowaj nas, Panie, „Gazeta Wyborcza” z 18.09.2014 r.
 • Mering T., 2013, Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, „Problemy Polityki Społecznej”. Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego 20(1).
 • Nałęcz S., Konieczna-Sałamatin J., 2008, Polska spółdzielczość na progu XXI wieku. Zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, nr 1, Wydawnictwo Spółdzielcze Sp. z o.o., Warszawa.
 • Piechowski A., 2013, Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, Ekonomia Społeczna Półrocznik nr 1, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Raport o spółdzielczości polskiej, 2010, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 • Rola i przyszłość spółdzielczości. Gospodarka konkurencyjnej Polski, 2012, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, nr 19, Wyd. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Ślusarz G., 1994, Tajemnica sukcesów rolnictwa duńskiego, Wyd. Profil, Rzeszów.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.
 • www.wodadlazdowia.pl/pl/8894/0/muszynianka.html (dostęp: 14.09.2014 r.).
 • Wyrzykowska B., 2014, Polski sektor spółdzielczy w latach 2001–2011, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 105.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04e99366-8626-4923-8393-b4c01b01cdb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.