Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 100 | 4 | 68-83

Article title

Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach

Authors

Title variants

EN
Expletives with the szlag/szlak component in General Polish and dialects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono występowanie w polszczyźnie ogólnej, dawnej i współczesnej, oraz w gwarach polskich zapożyczenia szlag/szlak ‘apopleksja, paraliż’. Przekleństwa z tym komponentem zostały zaprezentowane w podziale uwzględniającym schemat składniowy realizowany przez dany frazeologizm. Zwrócono uwagę na wariantywność części przekleństw w stosunku do związków z komponentem ‘diabeł’, a w odniesieniu do frazeologizmów odnotowanych w gwarach warmińskich i mazurskich rozważono możliwość ich alternatywnej interpretacji jako związków, w których omawiany leksem występuje nie jako nazwa choroby, lecz wyraz o znaczeniu ‘piorun’.
EN
In the article the occurrence of the borrowing szlag / szlak ‘apoplexy, paralysis’ in General (Old and Modern) Polish as well as in Polish dialects has been presented. Expletives including this component have been depicted adopting a division that incorporates a syntactic scheme represented by a given phraseme. The variant character of a part of the expletives in relation to the compounds with the component ‘devil’ has been pointed out while regarding the phrasemes noted in the Warmian and Masurian dialects the possibility of interpreting them alternatively has been considered, i.e. as compounds in which the lexeme described is not a name of a disease but as a word meaning ‘thunderbolt’.

Journal

Year

Volume

100

Issue

4

Pages

68-83

Physical description

Contributors

  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04eb416f-bb0c-4f5e-9996-91183225be89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.