PL EN


Journal
2020 | 100 | 4 | 68-83
Article title

Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach

Authors
Title variants
EN
Expletives with the szlag/szlak component in General Polish and dialects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono występowanie w polszczyźnie ogólnej, dawnej i współczesnej, oraz w gwarach polskich zapożyczenia szlag/szlak ‘apopleksja, paraliż’. Przekleństwa z tym komponentem zostały zaprezentowane w podziale uwzględniającym schemat składniowy realizowany przez dany frazeologizm. Zwrócono uwagę na wariantywność części przekleństw w stosunku do związków z komponentem ‘diabeł’, a w odniesieniu do frazeologizmów odnotowanych w gwarach warmińskich i mazurskich rozważono możliwość ich alternatywnej interpretacji jako związków, w których omawiany leksem występuje nie jako nazwa choroby, lecz wyraz o znaczeniu ‘piorun’.
EN
In the article the occurrence of the borrowing szlag / szlak ‘apoplexy, paralysis’ in General (Old and Modern) Polish as well as in Polish dialects has been presented. Expletives including this component have been depicted adopting a division that incorporates a syntactic scheme represented by a given phraseme. The variant character of a part of the expletives in relation to the compounds with the component ‘devil’ has been pointed out while regarding the phrasemes noted in the Warmian and Masurian dialects the possibility of interpreting them alternatively has been considered, i.e. as compounds in which the lexeme described is not a name of a disease but as a word meaning ‘thunderbolt’.
Journal
Year
Volume
100
Issue
4
Pages
68-83
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04eb416f-bb0c-4f5e-9996-91183225be89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.