PL EN


2020 | vol. 64, nr 8 | 104-117
Article title

Free time and its use depending on the professional status of respondents – selected results of the research on the students’ free time

Content
Title variants
PL
Czas wolny i jego wykorzystanie a status zawodowy respondentów – wybrane wyniki dwukrotnych badań zasobu czasu wolnego studentów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study is to analyze the daily free time budget of students, their free time structure and to show the possible differences in free time management depending on the respondents’ professional status. The primary method of collecting research material was a diagnostic survey, including the questionnaire developed by the author. The research was conducted twice, in 2018 and 2020, each time at two academic centres in Poland. The research results show that students are a very diverse social group in terms of activities undertaken in their free time, and the visible differences in how it is spent are linked to the income source of the respondents.
PL
Celem opracowania jest badanie dobowego budżetu czasu studentów i struktury ich czasu wolnego oraz ukazanie ewentualnych różnic gospodarowania czasem wolnym w zależności od statusu zawodowego respondentów. Podstawową metodą zbierania materiału badawczego był sondaż diagnostyczny, którego podstawą był kwestionariusz autorskiej ankiety. Badania przeprowadzono w latach 2018 i 2020 w każdym roku w dwóch ośrodkach akademickich w Polsce. Uzyskane wyniki wskazują, że studenci stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną pod względem wybieranych aktywności w czasie wolnym oraz występują wyraźne różnice w sposobie spędzania przez nich czasu wolnego związane ze źródłem ich utrzymania.
References
 • Bojanowicz, J. (2015). Sposoby spędzania czasu wolnego gimnazjalistów w kontekście zachowań agresywnych. In E. Sałata, M. Mazur, and J. Bojanowicz (red.). Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości (pp. 132-143). Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe.
 • Chorab, M. (2016). Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2, 127-142.
 • Cordes, C. A. (2013). Applications in recreation & leisure: For today and the future. Urbana: Sagamore Publishing LLC.
 • CSO, (2016). Budżet czasu ludności 2013. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: GUS.
 • Czaja, S. (2011). Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2011). Pedagogika czasu wolnego: schole w szkole i poza szkołą. In R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny (pp. 200-235). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Dąbrowska, A., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M., and Ozimek, I. (2010). Korzystanie z usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego przez gospodarstwa domowe w świetle wyników badań. In I. Ozimek (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty (pp. 95-109). Warszawa: Difin.
 • Davidovitch, N., and Druckman, E. (2017). Utilization of leisure time and academic careers: A multidisciplinary gender perspective. Problems of Education in the 21st Century, 75(5), 452-466.
 • Davidovitch, N., and Soen, D. (2016). Leisure in the twenty-first century: The case of Israel. Israel Affairs, 22(2), 492-511.
 • Fisher, K. (2015). Metadata of time use studies. Centre for Time Use Research. University of Oxford. United Kingdom. Retrieved May 9. 2020 from http http://www.timeuse.org/information/studies/
 • Fisher, K., and Robinson, J. (2010). Daily routines in 22 countries: Diary evidence of average daily time spent in thirty activities (Technical paper 2010-01). Oxford: Centre for Time Use Research. University of Oxford. Retrieved May 8. 2020 from www.timeuse.org
 • Haller, M., Hadler, M., and Kaup, G. (2013). Leisure time in modern societies: A new source of boredom and stress? Social Indicators Research, 111, 403-434.
 • Jarosz, E. (2016). The duration and dynamics of leisure among the working population in Poland. A time-use approach. World Leisure Journal, 58(1), 44-59.
 • Jung, B. (2011). W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego? In R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny (pp. 160-174) . Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Klein, S. (2009). Czas. Przewodnik użytkowania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Kołodziej, T. (2016). Praca zarobkowa studentów jako element kariery zawodowej. In M. Zielińska, and M. Szaban (red.), Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych (pp. 53-90). Zielona Góra: Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia.
 • Kosiewicz, J. (2012). Free time versus occupied time in a philosophical context. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 55, 77-94.
 • Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.
 • Lenart, J. (2014). Student i praca. Historia i współczesność. Przegląd Pedagogiczny, 2, 117-129.
 • Mastrothanasis, K., and Kladaki, M. (2020). The involvement of children in the arts during their leisure time. Asian Journal of Language. Literature and Culture Studies, 3(2), 10-19.
 • Mokras-Grabowska, J. (2015). Czas wolny w dobie postmodernizmu. Folia Turistica, 34, 11-29.
 • Mroczkowska, D. (2011). Wprowadzenie. In D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje. dylematy. perspektywy (pp. 7-17). Warszawa: Difin.
 • Niemczyk, A., and Handzel, J. (2016). Uniwersytet Trzeciego Wieku jako antidotum na czas wolny polskich seniorów (na przykładzie UTW w Nowym Sączu). Studia i Prace WNEiZ, 43, 271-280.
 • Niezgoda, A. (2014). Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym. In B. Krakowiak, and J. Latosińska (red.), Przeszłość. teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z geografii turyzmu (pp. 101-112). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nowak, A. (2010). Czas pracy zawodowej a czas dla rodziny – na podstawie badań budżetu czasu. Polityka Społeczna, 3, 14-19.
 • OECD. (2019). Better Life Index. Retrieved April 29, 2020 from http http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/
 • Orłowska, M. (2011). Czas wolny – próba zdefiniowania. In M. Orłowska, and R. Grzejszcza (red.), Czas wolny niedoceniony instrument pracy socjalnej (pp. 13-20). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Piekut, M. (2013). Wydatki na zagospodarowywanie czasu wolnego w gospodarstwach domowych. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 64-81.
 • Pisarska, B. (2015). Badanie budżetu czasu studentów, w tym ich czasu wolnego – studia przypadków. In M. Makowska-Iskierka (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel. różne podejścia. Warsztaty z geografii turyzmu 6 (pp. 159-175). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Puciato, D. (2009). Czas wolny jako determinanta jakości życia na przykładzie badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 95, 97-109.
 • Stebbins, R. A. (2018). Leisure as not work: A (far too) common definition in theory and research on free-time activities. World Leisure Journal, 60(4), 255-264.
 • Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2014). Paradygmat Neulingera w pedagogice czasu wolnego. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 11, 277-294.
 • Truszkowska-Wojtkowiak, M. (2016). Kategoryzacja czasu wolnego jako sytuacji wolnoczasowej. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 13, 409-421.
 • Veal, A. J. (2016). Leisure. income inequality and the Veblen effect: Cross-national analysis of leisure time and sport and cultural activity. Leisure Studies, 35(2), 215-240.
 • Veal, A. J. (2020). Is there enough leisure time? Leisure Studies. work-life balance. the realm of necessity and the realm of freedom. World Leisure Journal, 62(2), 89-113.
 • Warren, T. (2015). Work-life balance/imbalance: The dominance of the middle class and the neglect of the working class. British Journal of Sociology. 66(4). 691-717.
 • White, R. (2018). Changes to the leisure time landscape and its impact on out-of-home entertainment and arts. Retrieved May 25, 2020 from http https://www.whitehutchinson.com/leisure/articles/downloads/changes-to-leisure-time-landscape.pdf
 • Zaniewska, K. A. (2012). Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta. Colloquium, 3, 123-144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04ed83c7-1773-4f1c-8c65-a4df0069d168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.