Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 98: Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych | 151-169

Article title

Polityka miejska w świetle nowego paradygmatu

Authors

Title variants

EN
Urban policy in the new paradigm

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka polityki miejskiej jest niezwykle istotna, gdyż w miastach koncentruje się rozwój gospodarczy, powstają nowe miejsca pracy oraz nowe, innowacyjne rozwiązania. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz podniesienie jakości życia wymaga kompleksowego oraz zintegrowanego działania tzn. zgodnego z nowym paradygmatem polityki regionalnej. Jednak ośrodki miejskie są również miejscem koncentracji problemów związanych z sytuacją ekonomiczną i ładem przestrzennym. Kluczowe problemy skupiają się wokół degradacji tkanki miejskiej, chaotycznego rozproszenia zabudowy, stanu środowiska naturalnego, złej sytuacji materialnej mieszkańców oraz problemów komunikacyjnych. Działania związane z prowadzeniem polityki miejskiej zostały zawarte w stosownych ustawach oraz dokumentach strategicznych. Odnoszą się zarówno do szczebla administracji centralnej, regionalnej oraz samorządowej.
EN
The issue of urban policy is very important, because economic development is focused in cities, new jobs and new innovative solutions arise here. Ensuring sustainable urban development and improved quality of life requires a comprehensive and integrated action ie. that lines with the new paradigm of regional policy. However, urban centers are also the place of economic situation and spatial order problems concentration. Key issues revolve around chaotic building, the environment state, poor financial situation of the inhabitants, and communication problems. Activities related to urban policies are contained in the relevant laws and programming documents. They refer both to the level of central, regional and local authorities.

References

 • Aktywność społeczna Polaków, Komunikat z badań CEBOS nr 60, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2014.
 • Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 • Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/, [data dostępu 1.03. 2015].
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • Grosse T. G., Krajowa wizja obszarów wiejskich po 2013 r. Zintegrowane podejście do rozwoju, w: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020, a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, red. J. Szlachta, J. Woźniak, KPZK PAN, Studia Tom CXXXVII, Warszawa 2011.
 • Jakość życia w Polsce. Edycja 2014, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2014.
 • Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa 2013.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r., www.mir.gov.pl/aktualnosci [data dostępu 1.03. 2015].
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Olejniczak K., Domaradzka A., Krzewski A., Ledzion B., Widła Ł., Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się, Raporty i analizy EUROREG nr 1, Warszawa 2010.
 • Parteka T., Komplementarność strategicznego planowania regionalnego kraju i województw, w: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020, a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, red. J. Szlachta, J. Woźniak, KPZK PAN, Studia Tom CXXXVII, Warszawa 2011.
 • Parysek J., Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: aspekty przestrzenne, w: Studia Miejskie, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Opole 2013.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 • Przeglądy terytorialne OECD. Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Uchwała Rady Ministrów nr 17 z dnia 12 lutego 2013 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej, 2013, poz. 136.
 • Szlachta J., Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej, w: Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., T. Walczak, Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, „Wiadomości Statystyczne”, Warszawa 2011, nr 7/8.
 • Traktat z Lizbony, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Tom 50, Bruksela 2007.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 1118.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dziennik Ustaw z 2009, nr 84, poz. 712.
 • Wspólna przestrzeń, wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 62.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0866-9503

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04ed99cc-1e4a-440b-a92f-7830725a346b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.