PL EN


2015 | 1 (60) | 45-54
Article title

Tajemnica zawodowa dziennikarza w świetle obowiązującego w Polsce prawa Część 1. Prawo do anonimatu

Authors
Content
Title variants
EN
A journalist’s professional secrecy in the light of the Polish law Part 1. The right to anonymity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego nazwiska (art. 15 ust. 1 prawa prasowego). To tzw. prawo do anonimatu oznacza prawo do publikowania materiału prasowego bez podawania nazwiska lub pod pseudonimem. Dotyczy ono każdego autora owego materiału. Znajduje ono również swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa autorskiego (art. 16 pkt 2 tej ustawy). Prawo prasowe przewiduje wyjątki od obowiązku zachowania w tajemnicy danych identyfi kujących autora materiału prasowego (art. 16 ust. 1: gdy materiał prasowy dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 § 1 kodeksu karnego lub gdy autor materiału prasowego wyrazi zgodę na ujawnienie jego danych). Ponadto sytuacje oraz zakres zwolnienia z zachowania tajemnicy dziennikarskiej przez sąd określa kodeks postępowania karnego (art. 180 § 2–4).
EN
The author of press material has the right to keep his/her name in secret (Article 15 section 1 of the press law). The so-called right to anonymity is the right to publish press materials without revealing one’s name or under a nickname. It refers to every author of the mentioned material. This right is also refl ected in the copyright law (Article 16 point 2). The press law considers exceptions to the obligation to keep secrecy of the data identifying the author of the press material (Article 16 section 1: when the press material refers to a crime described in Article 240 § 1 of the penal code, or when the author of the press material agrees to revealing his/her name). Moreover, the specifi c situations and the extent of being released from the obligation to keep a journalist’s secrecy by the court are defi ned by the code of penal proceedings (Article 180 § 2–4).
Year
Issue
Pages
45-54
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04ef6b65-f089-4bb4-bd11-8b0793504fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.