PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 372-381
Article title

Tempo rozwoju ICT w Polsce oraz syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Rate of Development of ICT in Poland and a Synthetic Evaluation of the Distance of Polandfrom European Union Countries in the Use of Information Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza dynamiki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2004–2013 oraz ocena pozycji Polski na tle krajów UE w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych wśród osób indywidualnych i w przedsiębiorstwach. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy pozycja Polski w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego zmieniła się znacząco na przestrzeni 10 lat. Przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotyczące różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Spośród wielu metod analizy wielowymiarowej zastosowano metodę pozycyjną opartą na medianie.
EN
The aim of the study is to analyze the dynamics of development of the information society in Poland in the years 2004–2013, and to rate Poland’s position against the EU in the use of ICT in households, among individuals and enterprises. The study sought to answer the question as to whether the Polish position in terms of building the information society has changed significantly over the past 10 years. The most recent statistics on various aspects of the information society in the European Union were presented. Of the many methods of multivariate analysis, a positional method based on the median was used.
Year
Volume
Pages
372-381
Physical description
Contributors
 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bangemann M., 1994, „Europe & the Global Information Society”, http://www.cie.gov.pl /HLP/files.nsf/0/B9D13CAAD4A71590C125723500494242/$file/Raport_Bangeman na_1994.pdf.
 • Cieślak M., 1993, Ekonomiczne zastosowanie mierników syntetycznych ze zmiennym wzorcem [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodar-czych, AE, Kraków.
 • Gatnar E., Wywiał J., 2007, Wykorzystanie metod grupowania danych do wspomagania prac nad podziałem administracyjnym, Taksonomia 5, AE, Wrocław.
 • Gatnar E., Walesiak M., 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, 15 (4), Warszawa.
 • Jasiński P., Streżyńska A., 2002, Likwidacja barier regulacyjnych w telekomunikacji jako warunek wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego Polski – strategia działania pań-stwa, IBnGR, Warszawa–Gdańsk.
 • Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Kulisiewicz T., 2005, Rynek komunikacji elektronicznej [w:] Biała Księga, Narodowa Strategia Lizbońska dla wzrostu i zatrudnienia, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, IBnGR, Gdańsk–Warszawa.
 • Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Pluta W., 1986, Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 • Strahl D., 1990, Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 14 lipca 2000 roku (M.P. nr 22, poz. 448).
 • Walesiak M., 2005, Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie danych, wyd. AE, Wrocław.
 • Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-04f32f61-948a-4003-b0de-e2ef01d6ce56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.