Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 36/2014 | 55-70

Article title

Przyszłość finansowo-gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
The Financial and Economic Future of the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Kryzys niewypłacalności, który w ostatnich latach dotknął kilka państw członkowskich strefy euro, ujawnił podstawową słabość wielkiego eksperymentu, jakim jest jednolita waluta europejska: mimo iż stoi za nią wspólna, ponadnarodowa polityka pieniężna, brakuje wsparcia i zabezpieczenia przez odpowiednio duży wspólny budżet w ramach bardzo zróżnicowanej struktury społeczno-gospodarczej. Na poważny kryzys strefy euro złożyło się wiele przyczyn, zarówno w sferze gospodarki realnej, czego przejawem stały się głęboka recesja roku 2009 oraz uporczywa zapaść lat 2012-2013, jak i w panującym w niej mechanizmie podejmowania decyzji, czego przykładem mogą być zbyt ostrożne, nadmiernie rozciągnięte w czasie i mało skuteczne posunięcia antykryzysowe. Do najważ-niejszych z nich, poza samym globalnym kryzysem finansowo-gospodarczym lat 2008-2010, słabo-ściami konstrukcyjnymi realizowanej koncepcji integracji walutowej i błędami polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich trzeba zaliczyć fundamentalne zróżnicowanie gospodarek krajów strefy euro, którego unia walutowa nie tylko nie przezwyciężyła, ale nawet pogłębiła, doprowadzając do wyraźnego podziału na problematyczne państwa peryferyjne oraz zdrowe, wysoce konkurencyjne centrum, skupione wokół rosnących w siłę Niemiec. Kryzys w strefie euro lat 2010-2013 spowodował wysyp mniej lub bardziej realistycznych programów sanacji sytuacji poszczególnych państw członkowskich i całej Unii Gospodarczej i Walutowej. Wymusił nieortodoksyjne działania państw oraz władz UE, zwłaszcza EBC, spowodował zaangażowanie MFW i postawił na porządku dnia kwestię przywództwa w unii walutowej i całej wspólnocie. Przede wszystkim jednak uświadomił wszystkim państwom członkowskim konieczność głębokich reform mechanizmu integracyjnego i zapoczątkował szereg istotnych zmian instytucjonalno-regulacyjnych, mających na celu zwiększenie unijnej dyscypliny finansowej.
EN
The insolvency crisis, which recently touched a few Eurozone member states, revealed the basic weakness of the great experiment in the form of single European currency: despite the fact it is backed up by the common, supranational monetary policy, there is lack of support and security by an adequately big common budget within the framework of the very diversified socioeconomic structure. The serious crisis of the Eurozone has many reasons, both in the sphere of real economy, manifestation of which were deep recession of the year 2009 and persistent collapse of the years 2012-2013, and in the prevailing in it mechanism of decision-making, an example of which may be too cautious, extremely spread over time and ineffective anti-crisis moves. The most important of them, apart from the very global financial and economic crisis of the years 2008-2010, construction weaknesses of the implemented concept of monetary integration and errors of the economic policy of individual member states, one should include the fundamental differentiation of the economies of the Eurozone countries, which not only was not overcome by the Monetary Union but which was even deepened thereby, leading to an apparent division to the problematic periphery states and the robust, highly competitive centre, focused around the increasing its power Germany. The Eurozone’s crisis of the years 2010-2013 caused a variety of less or more realistic programmes of reform of the situation of individual member states and the entire Economic and Monetary Union. It extorted unorthodox measures of states and the EU authorities, especially the ECB, caused IMF commitment and put on the agenda the issue of leadership in the Monetary Union and in the entire Community. However, first of all it made all the member states aware of the necessity of deep reforms of the integration mechanism and launched a number of important institutional and regulative changes aimed at increasing the Union’s financial discipline.

Year

Issue

Pages

55-70

Physical description

References

  • A game of catch-up (2011). Special report: The World economy, “The Economist”, September 24th.
  • Briefing The euro-zone crisis (2011), “The Economist”, September 17th.
  • Chinn M., Frankel J. (2008), The Euro May Over the Next 15 Years Surpass the Dollar as Leading International Currency– referat na konferencję NBP “Common Currency and Its Future: Lessons for the New Member States”, October 2008, Warsaw.
  • Michalski R. (2010), Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a zmiana układu sił w gospodarce i finansach świata (w:) Globalizacja, kryzys i co dalej?, pr. zbior. pod red. G. W. Kołodki, Poltext, Warszawa.
  • The Monetary Policy of the ECB, ECB-Eurosystem, Frankfurt am Main 2011.
  • Wolf M. (2010), The eurozone stumbles into a beggar-my-neighbour policy, “Financial Times”, May 19th.
  • World Economic Outlook. Hopes, Realities, Risks (2013), April, IMF, Washington, DC.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-04f65bd2-977f-42d8-b663-694639771b54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.