PL EN


2021 | 2 | 924-936
Article title

Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu

Content
Title variants
EN
What Do Images Say? Visual Metaphors of a Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: rekonstrukcja wizualnego dyskursu kategorii kryzysu, zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej w kontekście pola dyskursywnego modernizmu. Metody badań: analiza semiotyczna, multimodalna analiza dyskursu. Wyniki i wnioski: zrekonstruowane podstawowe semantyki dyskursu kryzysu (zagrożenie, niepewność, katastrofa, bezradność, odczłowieczenie), zarządzania kryzysowego (kontrola, proces, wiedza, panowanie nad rzeczywistością) oraz komunikacji kryzysowej (człowiek, interakcja, chaos, spontaniczność). Kryzys ujmowany jest zatem dyskursywnie w opozycji do dominujących semantyk modernizmu, z kolei zarządzanie kryzysowe w pełni z tymi semantykami koreluje. Komunikacja kryzysowa aktualizuje zarówno elementy obecne w polu dyskursywnym modernizmu, jak i takie, które są wobec niego opozycyjne. Oryginalność/wartość poznawcza: prezentowany tekst jest z jednej strony przykładem zastosowania multimodalnej analizy dyskursu oraz metod semiotycznych do komunikacji wizualnej, z drugiej – zawiera istotne wyjaśnienia i sugestie dotyczące praktycznych aspektów komunikowania (także przez specjalistów) takich kategorii jak kryzys, zarządzanie kryzysowe oraz komunikacja kryzysowa.
EN
Scientific objective: Reconstruction of the visual discourse of the categories of crisis, crisis management, and crisis communication in the context of the discursive field of modernism. Research methods: Semiotic analysis, and multimodal discourse analysis. Results and conclusions: Reconstructed basic semantics of crisis discourse (threat, uncertainty, catastrophe, helplessness, dehumanization), crisis management (control, process, knowledge, controlling reality), and crisis communication (human, interaction, chaos, spontaneity). Crisis is thus presented discursively in opposition to the dominant semantics of modernism, while crisis management is fully correlated with these semantics. Crisis communication updates both the elements present in the discursive field of modernism and those that are in opposition to it. Cognitive value: The presented paper is, on the one hand, an example of the use of multimodal discourse analysis and semiotic methods for visual communication, on the other it contains important explanations and suggestions for practical aspects of communication (also by specialists) of categories such as crisis, crisis management, and crisis communication.
Year
Issue
2
Pages
924-936
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Barthes, R. (2000). Mitologie. Warszawa: KR.
 • Barthes, R. (1985). Retoryka obrazu. Pamiętnik Literacki, 76(3), 289–302.
 • Fiske, J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.
 • Foucault, M. (2002). Archeologia wiedzy. Warszawa: De Agostini – Altaya.
 • Głażewska, E., & Grabias, M. (2020). Wizualność w kulturze: sztuka, kultura popularna i media cyfrowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Greimas, A.J. (1987). On Meaning. Selected Writings in Semiotic Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Greimas, A.J., & Courtes, J. (1982). Semiotics and Language: An Analytical Dictionary. Bloomington: Indiana University Press.
 • Hrnjadovic, D. (2016). How do metaphors in advertising influence consumer response? München: Grin Verlag.
 • Kress, G. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. London – New York: Routledge.
 • Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). Reading images: the grammar of visual design. London – New York: Routledge.
 • Laclau, E., & Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2020). Metafory w naszym życiu. Warszawa: Aletheia.
 • Oswald, L. (2012). Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and Brand Value. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • de Saussure, F. (2007). Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: PWN.
 • Stasiuk-Krajewska, K. (2018). Media i dziennikarstwo: struktury dyskursu i hegemonia. Warszawa: Elipsa.
 • Steen, G.J. (2018). Visual Metaphor: Structure and process. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05002b28-ebaf-4597-b1e4-62a90b165f7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.