PL EN


2009 | 3(69) | 24-31
Article title

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

Content
Title variants
EN
Property Acquisition by Foreigners in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce regulowane jest ustawą o charakterze reglamentacyjnym z dnia 24 marca 1920 r , wprowadza ona ograniczenia o charakterze publicznoprawnym dla cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce. W świetle wyżej wymienionej ustawy dopuszczalność zakupu nieruchomości na terytorium Polski jest uzależnione od pozyskania stosowanego zezwolenia. Warunek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego, ponieważ ustawa przewiduje sytuacje, w których nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest dozwolone bez żadnej zgody wyższej instancji. Niniejszy artykuł przedstawia ogólną charakterystykę Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz związanych z nią warunków formalno – prawnych nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Prezentacja niniejszego opracowania, a zwłaszcza części dotyczącej skali zainteresowania i nabywania nieruchomości jest również próbą wypracowania poglądu, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie wzrosło zainteresowanie obcego kapitału wykupem polskich nieruchomości.
EN
Since the political and economic integration started with the European Union, Poland has been transforming its law. Ownership rights on land are governed by the act of 1920 (The Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners) in Poland. The most recent amendments stemmed form Poland’s accession to EU. Therefore, the law provides for a favorable treatment citizens from European Economic Area. As a result purchase of real estate by EEA citizens does not require any permits. In view of changes mentioned above it seems to be important to state that there is no danger of Polish land exaggerated purchase, which is shown in a Ministry of Interior and Administration’s annual reports.
Year
Issue
Pages
24-31
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Hartley K., Suckling J., The Single Market, [w:] The European Union Handbook, pod red. J. Gower, Fitzroy Dearborn Publishers, London – Chicago 2002.
 • Herma C., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – negocjacje państw kandydujących, [w:] Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – aspekty prawne i negocjacyjne, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Gdańsk 2002.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki Tom I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Moussis N., Access to European Union law, economics, policies, European Study Service, Rixensart 2007.
 • Płowiec U., Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego [w:] Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, pod red. U. Połowiec, Placet, Warszawa 2000.
 • Skoczylas J. J., Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Szafrański D., Nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców, [w:] Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – aspekty prawne i negocjacyjne, Urząd komitetu Integracji Europejskiej, Gdańsk 2002.
 • Traktat podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. Dz. U. 2004 r., nr 90 poz. 864 z późn. zm.;
 • Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską Dz. U. 2004 r., nr 90, poz. 864/2;
 • Układ Europejski Dz. U. z 1994 r., nr 11, poz. 38 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm.
 • Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2008 r. Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-05095e6b-4f80-4f9d-ae2a-8468e7e1a23c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.