PL EN


Journal
2013 | 4 | 474–485
Article title

Niepożądane efekty stosowania środków psychoaktywnych przez studentów fizjoterapii

Content
Title variants
EN
Undesired effects of psychoactive substances consumed by students of physiotherapy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stany wzmożonej aktywności umysłowej i fizycznej są powodem do poszukiwania i przyjmowania przez studentów środków wspomagających funkcje poznawcze, zwłaszcza w okresie zbliżających się zaliczeń oraz sesji egzaminacyjnych. Celem pracy była ocena skali zjawiska stosowania przez studentów środków wspomagających funkcje poznawcze. Dokonano oceny: rodzaju środków stosowanych przez studentów, ilości zażywanych substancji psychoaktywnych, efektu stosowania tych substancji, poziomu świadomości następstw spożywania „psychoaktywantów”. Badaniem ankietowym objęto 254 studentów obojga płci, w wieku 19-25 lat, z czterech ośrodków akademickich w kraju. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że najczęstszym środkiem psychoaktywnym, przyjmowanym przez badanych studentów są napoje energetyzujące (21% ankietowanych), 19% badanych stosuje suplementy witaminowe, 10% regularnie pije kawę, 8% stosuje preparat „plusssz active”, po 5% ankietowanych wskazało na przyjmowanie lecytyny oraz karnityny. Okazało się, że efedrynę w połączeniu z napojami energetyzującymi stosuje 4% badanych, również 4% stosuje kreatynę. Wśród ubocznych skutków przyjmowania, na pierwszym miejscu znajdują się zaburzenia wegetatywne (33%), zaburzenia snu (19%), uzależnienie (11%), problemy metaboliczne (8%), zaburzenia krążenia (8%), kłopoty z koncentracją (6%), spowolniony refleks (6%) oraz uczucie osłabienia (3%). Najczęściej środki psychoaktywne aplikowane są w okresie zaliczeń i sesji egzaminacyjnych (60%), podczas treningu (28%), w celu usunięcia objawów zmęczenia (6%), pozostałe 6% badanych zażywa je codziennie. Wnioski: 1. Nie zaobserwowano różnic w stosowaniu środków psychoaktywnych między kobietami a mężczyznami. 2. Najczęściej spożywanym środkiem psychoaktywnym są napoje energetyzujące. 3. Głównym powodem zażywania substancji psychoaktywnych przez studentów jest chęć poprawy koncentracji przed sesją.
EN
Increased mental and physical activity states are the reason to search and ingest cognitive functions aids by students, especially during upcoming finals and examination sessions. The aim of this study was to assess the scale of the use by students of cognitive aids. Evaluation was performed of: types of substances used by students, quantity of ingested psychoactive substances, effects of substances used, and outcome awareness level after ingestion of “psychoactive” substances. Study questionnaire involved 254 students of both genders, at the age of 19-25 from four academic institutes in the country. Based on the analysis results indicated that most common psychoactive substance used by the surveyed students are the energy drinks (21% of respondents), 19% of surveyed used vitamin supplements, 10% regularly drinks coffee, 8% used “plusssz active” substance, 5% of respondents indicated the intake of lecithin and carnitine. Study showed that the combination of ephedrine and energy drinks were used by 4% of respondents also 4% used creatine. Among the side effects of the psychoactive substances in the first place are vegetative disorders (33%), sleep disorders (19%), addiction (11%), metabolic disorders (8%), trouble concentrating (6%), slowed reflexes (6%), and asthenia (3%). Most psychoactive substances are applied during the finals and examination sessions (60%), during workout (28%), to remove the symptoms of fatigue (6%), remaining 6% of the respondents ingests psychoactive substances on a daily bases. Conclusions: 1. There were no differences in the use of psychoactive substances among men and women. 2. Most consumed psychoactive agent is energy drinks. 3. The main reason of use of psychoactive substances by students is the desire to improve concentration before the examination session.
Journal
Year
Issue
4
Pages
474–485
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w O
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-050ceed9-7084-47e0-9a69-7a5e75338586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.