Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(33) | 247-260

Article title

Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polsce

Content

Title variants

EN
Barriers of innovativeness small and medium sized enterprises in poland

Languages of publication

Abstracts

EN
The article describes the problems and barriers for small and medium-sized companies in Poland, which are on their way, developing innovative businesses. It also describes the factors which affect these situations. It shows the definition of “innovation” by EU standards. The level of innovation in these companies was evaluated, which made it possible to identify the main reasons for the low, in this context, level of innovation and key factors influencing the development of innovation. It was identified that the significant impact on shaping these factors and creating favorable conditions for the development of companies, is dependent on appropriate government policy. Recommendations were formulated for promoting innovation of Polish SMEs.
PL
W artykule scharakteryzowano problemy i bariery małych i średnich przedsię- biorstw w Polsce na drodze do rozwijania działalności innowacyjnej, opisano także czynniki, które wpływają na taką sytuację. Przedstawiono ujęcie „innowacji” w rozumieniu UE. Ocenie poddano poziom innowacyjności tych przedsiębiorstw, co pozwoliło zidentyfikować główne przyczyny niskiego w tym kontekście poziomu oraz czynniki kluczowe dla rozwijania innowacyjności. Wskazano, że znaczący wpływ na kształtowanie tych czynników i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw ma odpowiednia polityka państwa. Sformułowano rekomendacje w zakresie wspierania innowacyjności polskich MŚP.

Year

Issue

Pages

247-260

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

References

 • Carter, C.F., Williams B.R. (1958). Industry and technological process, London: Oxford University Press.
 • Freeman, Ch. (1982). The economics of industrial innovation, London: F. Pinter.
 • Janasz, K. (red.) (2008). Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
 • Janasz, W. (red.) (2006). Zarys strategii rozwoju przemysłu, Warszawa: Difin.
 • Jasiński, A. (1995). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Kłopotek, A. (2002). Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjno- ści przedsiębiorstw, [w:] S. Jurek-Stępień (red.), Konkurencyjność – Marketing – Informacja, Warszawa: IFGN, SGH.
 • Kopaliński, W. (2008). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk, M. (2012). Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kuznets, S. (1959). Six lectures of economic growth, Chicago: University of Chicago Press.
 • Mansfield, E. (1968). The economics of technological change, New York: W.W. Norton and Co.
 • Mądra, J. (2004). Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] E. Okoń-Horodeńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Warszawa: PTE.
 • Okręglicka, M. (2011). Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech (red.), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Penc, J. (1995). Strategia zarządzania, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2010 (2011). Warszawa: PARP.
 • Strużycki, M. (red.) (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 • Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie, Warszawa: C.H. Beck.
 • Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle, Warszawa: PWE.
 • Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Zastempowski, M. (2013). Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-051352cc-9644-46a8-8c49-05c3a92cd412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.