PL EN


2017 | 2(33) | 247-260
Article title

Bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w polsce

Content
Title variants
EN
Barriers of innovativeness small and medium sized enterprises in poland
Languages of publication
Abstracts
EN
The article describes the problems and barriers for small and medium-sized companies in Poland, which are on their way, developing innovative businesses. It also describes the factors which affect these situations. It shows the definition of “innovation” by EU standards. The level of innovation in these companies was evaluated, which made it possible to identify the main reasons for the low, in this context, level of innovation and key factors influencing the development of innovation. It was identified that the significant impact on shaping these factors and creating favorable conditions for the development of companies, is dependent on appropriate government policy. Recommendations were formulated for promoting innovation of Polish SMEs.
PL
W artykule scharakteryzowano problemy i bariery małych i średnich przedsię- biorstw w Polsce na drodze do rozwijania działalności innowacyjnej, opisano także czynniki, które wpływają na taką sytuację. Przedstawiono ujęcie „innowacji” w rozumieniu UE. Ocenie poddano poziom innowacyjności tych przedsiębiorstw, co pozwoliło zidentyfikować główne przyczyny niskiego w tym kontekście poziomu oraz czynniki kluczowe dla rozwijania innowacyjności. Wskazano, że znaczący wpływ na kształtowanie tych czynników i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw ma odpowiednia polityka państwa. Sformułowano rekomendacje w zakresie wspierania innowacyjności polskich MŚP.
Year
Issue
Pages
247-260
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Carter, C.F., Williams B.R. (1958). Industry and technological process, London: Oxford University Press.
 • Freeman, Ch. (1982). The economics of industrial innovation, London: F. Pinter.
 • Janasz, K. (red.) (2008). Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
 • Janasz, W. (red.) (2006). Zarys strategii rozwoju przemysłu, Warszawa: Difin.
 • Jasiński, A. (1995). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Kłopotek, A. (2002). Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjno- ści przedsiębiorstw, [w:] S. Jurek-Stępień (red.), Konkurencyjność – Marketing – Informacja, Warszawa: IFGN, SGH.
 • Kopaliński, W. (2008). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krawczyk, M. (2012). Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kuznets, S. (1959). Six lectures of economic growth, Chicago: University of Chicago Press.
 • Mansfield, E. (1968). The economics of technological change, New York: W.W. Norton and Co.
 • Mądra, J. (2004). Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] E. Okoń-Horodeńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Warszawa: PTE.
 • Okręglicka, M. (2011). Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce – wybrane aspekty, [w:] K. Mieszkowski, K. Piech (red.), Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Penc, J. (1995). Strategia zarządzania, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2010 (2011). Warszawa: PARP.
 • Strużycki, M. (red.) (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 • Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie, Warszawa: C.H. Beck.
 • Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle, Warszawa: PWE.
 • Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Zastempowski, M. (2013). Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa: PARP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-051352cc-9644-46a8-8c49-05c3a92cd412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.