PL EN


2018 | 9 | 1 | 101-107
Article title

Ćwierć wieku cyfrowej powodzi ze wspaniałym światem żeglowania w tle

Authors
Content
Title variants
EN
A Quarter Century of Digital Flood with a Wonderful Sailing World in the Background
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cyberprzestrzeń nie zna granic, a bywanie w tym świecie wymaga swoistych umiejętności. To tak jak na morzu, które jest symbolem nieskończoności, a opanowanie żywiołu to sztuka umie-jętnego żeglowania. Jak przetrwać bez szwanku, nie osiadając na mieliźnie? Jak brnąć naprzód umiejętnie, czerpiąc z wirtualnego świata i wśród goniących za sukcesami, nie popaść w wypale-nie oraz zagładę cyfrowej demencji? Pararelny wywód łączący żeglarskie burze z cyfrową powo-dzią niesie przesłanie, że oba zjawiska są syntezą wspaniałych emocji, ale wydają się być poręczną metaforą, by dowieść ich wartości, pokus i grozy. Stygmatyzm ów kusi i karze sięgać po wnioski, by dobra naukowej refleksji jak najrychlej polecić codziennej praktyce edukacyjnej. W przeciw-nym razie wnioskowanie o związku pomiędzy żywiołami będzie tylko hermeneutyczną pogadanką epigona; nawoływaniem do mimetycznych działań przystosowawczych i głoszeniem zamglonych wizji z beztwórczym kalkowaniem idei, znikających za horyzontem niemocy sprawczej.
EN
Cyberspace knows no boundaries, so being in this world requires specific skills. It's like being at sea, which is the symbol of infinity, and mastering the element is the art of skillful sailing. How to survive unscathed without taking ground? How to get ahead in skillfully taking advantage of the virtual world, and among the successful ones, do not go into the burnout and the destruction of digital dementia? The parallel reasoning linking sailing storms to digital flood carries the message that both phenomena are synthesis of wonderful emotions but appear to be a handy metaphor to prove their worth, temptation and horror. This stigmatism tempts and forces one to come to the conclusions for the good of scientific reflection, as the best way to recommend them for the everyday educational practice. Otherwise, the conclusions concerning the connection between the elements will only be a hermeneutical talk of an epigone, calling for mimetic adaptation and the spread of hazy visions with non-creative use of ready-made patterns of ideas hiding behind the horizon.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
101-107
Physical description
Contributors
author
 • Doktor, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Zakład Edukacji Medialnej, Polska
References
 • Bączkowski, B. (2009). Kształtowanie postaw etycznych żeglarzy w kontekście pojęcia granicy. W: Z. Kosiorowski (red.), Etyczne paradygmaty żeglarstwa w głównych nurtach komunikacji społecznej (s. 49–57). Warszawa, Szczecin: Polski Związek Żeglarski. Wyższa Szkoła TWP w Szczecinie.
 • Gajda, J. (2009). Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku. Kraków: Impuls.
 • Głowacki, W. (1972). Wspaniały świat żeglarstwa. Gdańsk: Wyd. Morskie.
 • Głowacki, W. (1989). Dzieje żeglarstwa polskiego. Gdańsk: Wyd. Morskie.
 • Goban-Klas, T. (2007). Nadchodzące społeczeństwo medialne. Chowanna, 2, 37–51.
 • Herbert, Z. (1981). Krytyka. Kwartalnik Polityczny, 8, 39, za: Wasilewski, M. (2017). Pedagogika Grecka od Protagorasa do Posejdoniosa, Łodź: Wyd. UŁ.
 • Izdebska, J. (2004). Rodzinna edukacja medialna dziecka. W: W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy (s. 380–385). Poznań: Wyd. eMPI2.
 • Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.
 • Kopaliński, W. (2006). Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • Morbitzer, J. (2007). Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Kraków: Wyd. Naukowe AP.
 • NASK (2017). Nastolatki 3.0. Raport z badań. Warszawa.
 • Pyżalski, J. (2016). Od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans: prorozwojowe i prospołeczne używania Internetu przez dzieci i młodzież. W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu (s. 55–62). Warszawa: NASK.
 • Raczyńska, A. (2014). Wiele pytań o… Edukacja i Dialog, 1/2 (256/257), 19–22).
 • Schulte-Markwort, M. (2017). Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Siwicki, M. (2011). Edukacyjna działalność młodzieżowych ośrodków żeglarskich na Warmii i Mazurach. Studium historyczno-pedagogiczne. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Siwicki, M. (2017). Film konferencyjny z IV Ogólnopolskiej Konferencji Cybeprzestrzeń i Światy Wirtualne [film]. Polska: Kino Świt, APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pobrane z: www.cisw.pl/aktualności -19html (20.09.2017).
 • Śliwerski, B. (2017). Międzynarodowy sukces prof. Wiesława Theissa. Pobrane z: http://sliwerski- -pedagog.blogspot.com/2017/06/miedzynarodowy-sukces-prof-wiesawa.html (17.06.2017).
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Tabscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wy-dawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Tanaś, M. (red.) (2005). Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Warszawa: MIKOM.
 • Theiss, W. (1987). Harcerski Hufiec Syberyjski w Wejherowie (1924–1928). Geneza i działalność (I). Harcerstwo, 2, 29–37.
 • Theiss, W. (1992). Dzieci Syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919–1923. Warszawa: Wyd. UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0526ba20-2fe9-47cd-a617-110c3f7ba624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.