Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 32 | 191–209

Article title

Interakcyjny gest potakiwania w wystąpieniach publicznych

Content

Title variants

EN
Interactive nodding gesture in public speeches

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znak potakiwania (kiwania głową) należy do najpopularniejszych gestów w wystąpieniach publicznych. Na podstawie kilku godzin nagrań audiowizualnych z udziałem użytkowników języka polskiego wygłaszających mowy uzyskano paręset plików zawierających poszczególne typy potakiwania (według kilkunastu wzorców semantycznych). W procesie zintegrowanej analizy multimodalnej, w której znaczenie komunikatu jest sumą działania wszelkich – mniej lub bardziej świadomie zastosowanych – środków semiotycznego wyrazu (słów, mimiki, spojrzenia, gestykulacji czy intonacji), udało się wyodrębnić następujące funkcje potakiwania w większości przypadków wyraźnie skierowanego do odbiorcy: potwierdzenie, podkreślenie, powitanie, podziękowanie i autoreakcja. Najczęściej jednak gest ten towarzyszył wtrąceniom i wyliczeniom, przybierał zatem funkcje o charakterze spajającym (metajęzykowym).
EN
Head nodding is one of the most popular gestures used in public speeches by Polish language speakers. Its semantics have been examined on the basis of several hours of audio-visual recordings showing a number of public speakers. The recordings have been grouped into several hundred files containing various types of nodding (following more than a dozen semantic patterns). In an integrated multimodal analysis, in which the meaning of the message is the aggregate of the actions of all – more or less consciously applied – means of semiotic expression (words, facial expressions, gaze, gestures and intonations), the following functions of nodding, in most cases clearly addressed to the recipient, have been distinguished: confirmation, emphasis, greeting, thanks, and self-reaction. Most often, however, this gesture has accompanied inclusions and enumerations, hence assuming the function of a binding or meta-linguistic nature.

Year

Issue

32

Pages

191–209

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

References

 • Antas J. 2006: Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli, [w:] Tabakowska E. (red.), Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, Kraków: Universitas, 181–212.
 • Antas J. 2013: Semantyczność ciała: Gesty jako znaki myślenia [CD ROM], Łódź: Primum Verbum.
 • Antas J., Kraśnicka-Wilk I. 2013: Funkcje emblematów w strukturze dialogu, LingVaria 16, 2, 15–42.
 • Antas J., Majewska M. 2016: W poszukiwaniu jednostki mowy: Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka, Półrocznik Językoznawczy Tertium 1–2, 3–21.
 • Beavin Bavelas J., Chovil N., Lawrie D.A, Wade A. 1992: Interactive gestures, Discourse Processes 15, 469–489.
 • Beavin Bavelas J. 1994: Gestures as a part of speech: Methodological implications, Research on Language and Social Interaction 27(3), 201–221.
 • Bonacchi S., Karpiński M. 2014: Remarks about the use of the term „multimodality”, Journal of Multimodal Communication Studies I, 1–7.
 • Brożek B., Hohol M. 2015: Umysł matematyczny, Kraków: Copernicus Center Press.
 • Bucher H.-J., 2011, Multimodales Verstehen oder Rezeption als Interaktion. Theoretische und empirische Grundlagen einer systematischen Analyse der Multimodalität, [w:] Diekmannshenke H., Klemm M. (red.), Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele, Berlin: Hartmut Stöckl, 123–158.
 • de Waal F. 2017: Małpa w każdym z nas, Kraków: Copernicus Center Press.
 • Dul R.A. 1993: Gest w wystąpieniach publicznych, [w:] Jawłowska A., Kempy M., Tarkowska E. (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa, 238–290.
 • Eibl-Eibesfeldt I. 1987: Miłość i nienawiść, Warszawa: PWN.
 • Ekman P., Friesen W. 1969: The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage and Coding, Semiotica 1(1), 49–98.
 • Goffman E. 1967: Interaction ritual, Harmondsworth: Penguin Books.
 • Griffin E. 2003: Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Iedema R. 2013: Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, [w:] Duszak A., Kowalski G. (red.), Systemowofunkcjonalna analiza dyskursu, Kraków: Universitas, 197–227.
 • Jarmołowicz E. 2005: Niewerbalne elementy aktów mowy, Investigationes Linguisticae 12, 89–96.
 • Jarząbek K. 2016: Słownik mowy ciała Polaków, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Johnson M. 2015: Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kawka M. 2016: Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza?, Zeszyty Prasoznawcze 59(2), 294–303.
 • Kendon A. 2002: Some uses of the headshake, Gesture 2(2), 147–182.
 • Kendon A. 2004: Gesture: Visible Action as Utterance, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Knapp M.L., Hall J.A. 2000: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław: Astrum.
 • Kraśnicka-Wilk I., Gembalczyk S. (w druku): Multimodalne TAK, LaMiCuS 2.
 • Kress G. 2010: Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication, London–New York: Routledge.
 • Maćkiewicz J. 2017: Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, Studia Medioznawcze 2(69), <http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date= 2017_2_69&content=mackiewicz&lang=pl> [14.03.2018].
 • Malisz Z., Karpiński M. 2010: Multimodal aspects of positive and negative responses in Polish task-oriented dialogues, Proceedings of Speech Prosody, Chicago.
 • McNeill D. 1992: Hand and Mind. What Gesture Reveal about Thought, Chicago: University of Chicago Press.
 • McNeill D. 2005: Gesture and Thought, Chicago, London: University of Chicago Press.
 • Moroz A. 2009: Projekt strukturalnej klasyfikacji ciągów wtrąconych, Linguistica Copernicana 1(1), 157–169.
 • Morris D. 1977: Manwatching: a field-guide to human behavior, London: Jonathan Cape.
 • Piekot T. 2016: Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 • Poggi I. 2007: Mind, hands, face and body: A goal and belief view of multimodal communication, Berlin: Weidler.
 • Poggi I., D’Errico F., Vincze L. 2010: Types of Nods. The Polysemy of a Social Signal, <https://www.researchgate.net/publication/220746335_Types_of_Nods_The_Polysemy_of_a_Social_Signal DW> [7.09.2017].
 • Rothenbuhler E.W. 2003: Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Schulz von Thun F. 2001: Sztuka rozmawiania 1. Analiza zaburzeń, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Szczepaniak A. 2010: Jeden gest – wiele znaczeń, [w:] Pajdzińska A., Tokarski R. (red.) Relatywizm w języku i kulturze, t. 26, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 183–199.
 • Szczepaniak A. 2017: Gesty emblematyczne w międzykulturowej komunikacji niewerbalnej. Polsko-grecko-brytyjskie studium porównawcze i gestownik, Kalisz–Wrocław: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Wrocławski, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny.
 • Szczepaniak J. 2017: Tekst (i) obraz w lingwistycznej analizie dyskursu, Socjolingwistyka 31, 7–20.
 • Turner M., Steen F. 2013: Multimodal Construction Grammar, <https://pdfs.semanticscholar.or-g/6291/60f90b28ecc834cfec172b73f838a5e565e5.pdf> [1.03.2018].
 • Załazińska A. 2006: Niewerbalna struktura dialogu, Kraków: Universitas.
 • Załazińska A. 2012: Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki), [w:] Nita A., Wasilewski J. (red.), Instrukcja obsługi tekstów: Metody retoryki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 253–269.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-052f84fb-daa8-4ef0-a7f2-ffc9c6c1b755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.