Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9(957) | 101-117

Article title

Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna

Title variants

EN
The Development of the ICT Sector in Poland – an Interregional Evaluation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poprzez ewolucję systemów informacyjnych i komunikacyjnych możliwe było zwiększenie szybkości przepływu informacji. Procesy te zachodziły i nadal zachodzą w różnych dziedzinach życia społeczno-ekonomicznego, zarówno wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Skutkiem tych zmian jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto zapotrzebowanie na coraz bardziej zaawansowaną technologię cyfrową stale wzrasta, co stanowi podstawę funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest dokonanie wielowymiarowej oceny poziomu rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce w latach 2003–2014. Niezbędne analizy przeprowadzono w ujęciu regionalnym, zakładając występowanie znacznej międzyregionalnej dysproporcji poziomów rozwoju sektora ICT w Polsce. Wykorzystując odpowiednie metody analizy wielowymiarowej, w tym taksonomiczny miernik rozwoju oraz analizę skupień, dokonano kwalifikacji oraz grupowania regionów według stanu ICT.
EN
With the evolution of information and communication systems it is possible to speed up the flow of information. These processes have occurred and continue to occur in different areas of social and economic life, and concern both households and the enterprises. Consequently the possibility of building a knowledge-based economy has arisen. Additionally, the demand for ever more advanced digital technology is constantly increasing, which lays the foundation for the information society to function. The aim of the paper is a multi-dimensional approach to analysing the development of modern telecommunication infrastructure in Poland. The research issues are presented in regional terms, since digital networks have started expanding at this level. It was assumed that there were significant disproportions in interregional development of the ICT sector in Poland. That assumption was verified using appropriate taxonomic methods, including synthetic measure of development in standarised terms and cluster analysis. On the basis of the designated ICT indices, regions were classified and homogenously grouped according to the state and performance of the ICT sector. The analyses were carried out in the period 2003–2014.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, ul. Rewolucji 1905 r. 37, 90-214 Łódź, Poland

References

 • Aldrich D., Berlot J.C., McClure Ch.R. [2002], E-government: Initiatives, Development and Issues, „Government Information Quarterly”, vol. 19, nr 4, https://doi.org/10.1016/s0740-624x(02)00130-2.
 • Bhat Ch.R., Sivakumar A., Axhausen K.W. [2003], An Analysis of the Impact of Information and Communication Technologies on Non-maintenance Shopping Activities, „Transportation Research Part B: Methodological”, vol. 37, nr 10, https://doi.org/10.1016/s0191-2615(02)00062-0.
 • Drab-Kurowska A. [2006], Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce.
 • Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych [2010], red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kraski M. [2009], Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska, Poznań.
 • Lavie D., Rosenkopf L. [2006], Balancing Exploration and Exploitation in Alliance Formation, „Academy of Management Journal”, vol. 49, nr 4, https://doi.org/10.5465/amj.2006.22083085.
 • Loukis E.N., Sapounas I.A., Milionis A.E. [2009], The Effect of Hard and Soft Information and Communication Technologies Investment on Manufacturing Business Performance in Greece – A Preliminary Econometric Study, „Telematics and Informatics”, vol. 26, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.tele.2008.02.002.
 • Nowak J.S., Sienkiewicz P. [2008], Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI – Oddział Górnośląski, Katowice.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Pradhan R.P., Arvin M.B., Norman N.R. [2015], The Dynamics of Information and Communications Technologies Infrastructure, Economic Growth, and Financial Development: Evidence from Asian Countries, „Technology in Society”, vol. 42, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2015.04.002.
 • Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną [2014], UKE, Warszawa.
 • Smolorz B. [2008], Uwarunkowania e-sprzedaży polskich przedsiębiorstw [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce.
 • Strategia regulacyjna do roku 2015 [2012], UKE, Warszawa.
 • Strożek P. [2014], A Spatial Analysis of the Knowledge-based Economy in Poland, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol. 17, nr 4, https://doi.org/10.2478/cer-2014-0042.
 • Strożek P., Jewczak M. [2016], Information and Communication Technologies in Poland – Regional Perspective [w:] The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, red. M. Papież, S. Śmiech, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Vragov R., Kumar N. [2013], The Impact of Information and Communication Technologies on the Costs of Democracy, „Electronic Commerce Research and Applications”, vol. 12, nr 6, https://doi.org/10.1016/j.elerap.2013.06.003.
 • Walesiak M. [2011], Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Webster F. [2002], Theories of the Information Society, Routledge, New York.
 • Wonglimpiyarat J. [2014], Innovative Policies to Support Technology and ICT Development, „Government Information Quarterly”, vol. 31, nr 3, https://doi.org/10.1016/ j.giq.2013.12.005.
 • Zieliński A. [2012], Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, „Studia BAS”, vol. 4, nr 3.
 • Ziemba E., Żelazny R. [2013], Społeczeństwo informacyjne – projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-053cf52c-4ca4-4e38-8e09-012f6227c671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.