Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 31–35

Article title

BADANIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Z PERSPEKTYWY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ UW

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
RESEARCH ON SOCIAL ORGANIZATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia dorobek naukowy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego na temat organizacji społecznych i ich zmieniającej się roli w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w Polsce. W tekście wskazano na potencjał polskich organizacji społecznych i dokonano wstępnej analizy urzeczywistnienia w praktyce życia społecznego i politycznego konstytucyjnych zapisów o modelu społecznej gospodarki rynkowej oraz zasadzie subsydiarności. Artykuł zawiera wnioski z prowadzonych w IPS badań wskazujących na dokonania dostawców usług społecznych jakimi są organizacje społeczne. W artykule wskazuje się na konieczność większej otwartości administracji publicznej na kontraktowanie usług organizacji społecznych w ramach umów wieloletnich.
EN
This article presents the body of research work conducted by the Institute of Social Policy of the University of Warsaw on social organizations and their changing role in the implementation of social policies in Poland. The text highlights the potential of Polish social organizations and presents a preliminary analysis of the actual implementation of the constitutional provisions on the model of a social market economy and the principle of subsidiarity in society and politics. The article also presents the conclusions of IPS’ research, which show the achievements of social organizations in providing social services. The article points to the need for public administration to be more open to contracting for social services under long-term contracts.

Year

Volume

44

Issue

Pages

31–35

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Enjolras B., Salamon L.M., Sivesind K., Zimmer A. (2016), The Third Sector. A Renewable Resource for Europe, Third Sector Impact, www.thirdsectorimpact. eu [dostęp 10.03.2017].
 • Evers A. (2011), New „Welfare Paradise” and New Language of Welfare, referat wygłoszony podczas konferencji „Wspołczesna polityka społeczna”, WSP TWP, Warszawa.
 • Gąciarz B., Bartkowski J. (2012), Samorząd a rozwój. Instytucje. Obywatele. Podmiotowość, IFiS PAN, Warszawa.
 • GUS (2016a), Działalność organizacji non profit w 2013 r. Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych, Warszawa.
 • GUS (2016b), Sektor non profit w 2014, Warszawa.
 • Kargol-Wasiluk A., Łopaciuk-Gonczaryk B., Falkowski J. (2013), Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych, w: J. Wilkin (red.), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Leś E. (1991), Niepaństwowe podmioty polityki społecznej i siły postępotwórcze w mikroskali, w: A. Piekara (red.), Terenowa polityka społeczna, IPS UW, Warszawa.
 • Leś E. (1994), Voluntary Sector in Post-Communist East Central Europe. From small circles of freedom to civil society, World Alliance for Citizen Participation, Washington.
 • Leś E. (2000), Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Leś E. (2000), Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Proszyński i S-ka, Warszawa.
 • Leś E., Nałęcz S. (2002), Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora nonprofit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora nonprofit, w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Ołdak M. (2016), Wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Roz­woju Społeczeństwa Oby­wa­tel­skiego IPS UW”, nr 1–2.
 • Piekara A., Leś E. (1988), Wybrane formy pod­miotowości społecznej a rozwój, IPS UW, Warszawa.
 • Pieliński B. (2010), Państwo, rynek i organizacje trzeciego sektora w społeczeństwie postindustrialnym. Przegląd koncepcji i synteza dorobku, w: E. Leś (red.), Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej, Biblioteka Pożytku Publicznego MPiPS, Warszawa.
 • Policy Recommendations for Sustainable Development of Third Sector Organizations in Europe: Get the Public Back In! (2016), Third Sector Impact, Brussels.
 • Study on the Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union (2017), Intermediate Report for The European Economic and Social Committee, CIRIEC International.
 • Wyka A. (2006), Wokół zasady pomocniczości w Polsce, w: A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański (red.), Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: obywatelskość, polityka, lokalność, IFiS PAN, Warszawa.
 • Żukowski T. (1997), Prawomocność systemu władzy i społeczna partycypacja w rządzeniu, w: Raport o rozwoju społecznym. Zmieniająca się rola państwa. POLSKA ’97, CASE i UNDP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-054057d8-f36e-4274-ab81-b774b2d3320c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.