PL EN


2018 | 39 | 149-162
Article title

Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2017 roku na ulicy 3 Maja w Rzeszowie, stanowisko 17

Content
Title variants
Results of archaeological research carried out in 2017 at 3 Maja Street in Rzeszów, site 17
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
EN
At the beginning of 2017, the Foundation for Archaeological Centre in Rzeszów began excavation research at 3 Maja Street in Rzeszów. It was the first such a large research work in the Old Town. Eight trenches were excavated, located at various street points. In the course of studies, the remains of the cemetery surrounding the parish church, relics of the wooden paving of 3 Maja Street with fragments of the neighbouring building walls and traces of the Early Medieval settlement were found.
Contributors
 • Instytut Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów
 • Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
References
 • WYKAZ SKRÓTÓW AAPrz. – Archiwum Archidiecezjalne Przemyskie, Przemyśl AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. I–XIX, Lwów 1868–1906 Mat. Sum. – Matricularum Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski, t. I–V, Warszawa 1905–1919
 • Andrzejewska A. 1996 Szkło naczyniowe z klasztoru oo. Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, nr 20, s. 123– 53.
 • Bober M. 2004 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 2003 roku przy ul. Słowackiego, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 25, s. 377–380.
 • Borowiejska-Birkenmajerowa M. 1994a Rozwój przestrzenny, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 1, Rzeszów, s. 167–191.
 • Borowiejska-Birkenmajerowa M. 1994b Rozwój przestrzenny miasta za Mikołaja Spytka Ligęzy, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 1, Rzeszów, s. 259–272.
 • Borowiejska-Birkenmajerowa M. 1994c Miasto rezydencjonalne Lubomirskich, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 1, Rzeszów, s. 303–319.
 • Chudzińska B. 1998 Dewocjonalia z nowożytnego cmentarzyska we wsi Maniowy na Podhalu, Kraków.
 • Ciepiela S. 1970 Zabytki szklane ze stanowiska archeologicznego przy kościele Św. Anny w Warszawie, [w:] Kamieńska Z. (red.), Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 9, Warszawa, 140–171.
 • Cymbalak T. 2006 Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowoeuropejskich, „Archaeologica Pragensia”, t. 18, s. 264–282.
 • Czopek S. 1992 Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1990 roku w Rzeszowie przy ulicy Króla Kazimierza, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985–1990”, s. 219–232.
 • Czopek S., Lubelczyk A. 1993 Ceramika rzeszowska XIV–XVIII wiek, Rzeszów.
 • Drążkowska A. 2011 Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku, Toruń.
 • Dzik Ł., Schild M. 2009 Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007–2008, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 30, s. 209–216.
 • Dąbrowska M. 1987 Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Warszawa.
 • Gacek J., Kocoł R., Lorens M. 2013 Dawny Rzeszów na kartach pocztowych, Rzeszów.
 • Gromnicki J. 2004 Kilka uwag o badaniach archeologicznych nad nowożytnością w Polsce (1972–1995), [w:] Czaja R., Nawrolska G., Rębkowski M., Tandecki J. (red.), Archaeologia et Historia Urbana, Elbląg, s. 321–324.
 • Jakubowski Z., Kisiel R., Ochenduszko T. 2008 Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Jego nauczyciele i wychowankowie. Kalendarium, Rzeszów.
 • Jucha Z. 1982 Kronika konserwatorska województwa rzeszowskiego 1975–1979 r., „Teka Konserwatorska. Polska południowo-wschodnia”, s. 231–263.
 • Kamiński A. 1958 Pierwsze dwa wieki dziejów miasta Rzeszowa, [w:] Błoński F. (red.), Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV–XVIII, Warszawa, s. 9–62.
 • Kąsinowski A. 1970 Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, [w:] Kruppé J. (red.), Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. 43 (= Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 10), Warszawa, s. 47–96.
 • Kołyszko M. 2013 Dewocjonalia z końca XVI–XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski (stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie), Toruń.
 • Kondracki J. 1998 Geografia regionalna Polski, Warszawa.
 • Kopkiewicz F. 1958 Ciesielstwo polskie, Warszawa.
 • Kotula F. 1958 Obwarowania Rzeszowa i rozwój przestrzenny miasta w XVII–XVIII wieku, [w:] Błoński F. (red.), Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV–XVIII, Warszawa, s. 159–240.
 • Kruppé J. 1991 Narodziny i rozwój archeologii późnośredniowiecznej i staropolskiej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, nr 36, s. 2–22.
 • Kurtyka J. 1994 Osadnictwo średniowieczne. Początki osady i miasta, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 1, Rzeszów, s. 97– 166.
 • Kutyłowska I. 1981 Materiały do badań nad kultura materialną Lubelszczyzny w XVI i XVII wieku. Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa i Lublina, „Studia i Materiały Lubelskie”, s. 91–95.
 • Lach J., Michalik A. 1994 Środowisko geograficzne, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 1, Rzeszów, s. 11–48.
 • Lubelczyk A. 1987 Rzeszów – Starówka, IA, t. 21, s. 236.
 • Lubelczyk A. 1992 Obwarowania ziemne Rzeszowa z XVII wieku w świetle badań archeologicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985–1990”, s. 55–76.
 • Lubelczyk A. 1994 Materiały z badań sondażowych w Rzeszowie-Staromieściu na stanowiskach 68 i 69, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993”, s. 219–233.
 • Lubelczyk A. 1996 Kompleks osadniczo-obronny z okresu wczesnego średniowiecza w Budach Głogowskich, woj. Rzeszów (sprawozdanie z badań sondażowo-ratowniczych na stan. 11 i 36 przeprowadzonych w roku 1994 i 1995), „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 17, s. 85–111.
 • Lubelczyk A. 1997a Materiały z badań osad wczesnośredniowiecznych (stanowiska 8 i 28) w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 18, s. 115–133.
 • Lubelczyk A. 1997b Rzeszów, ul. 3 Maja, AZP 103–76, „Informator Archeologiczny”, t. 31, s. 309.
 • Lubelczyk A. 1998 Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego nad pracami ziemnymi związanymi z modernizacją sieci energetycznej w Rzeszowie, maszynopis w archiwum Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • Lubelczyk A. 2000 Stan rozpoznania archeologicznego Starego Miasta w Rzeszowie, [w:] Czopek S. (red.), Rzeszów – Rzeszowszczyzna. Przeszłość bliska i daleka, Rzeszów, s. 25–30.
 • Lubelczyk A. 2017 Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej Ziemi Sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001–2010, Rzeszów.
 • Lubelczyk A., Podgórska-Czopek J. 2001 Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową wodociągu w obrębie Rynku, ul. Matejki i Placu Farnego w 2001 roku, maszynopis w archiwum Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • Malczewski J. 1998a Przestrzeń miejska, jej zagospodarowanie i zabudowa, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 2, Rzeszów, s. 13–45.
 • Malczewski J. 1998b Rozbudowa miasta, [w:] Kiryk F. (red.), Dzieje Rzeszowa, t. 2, Rzeszów, s. 229–274.
 • Nabywaniec S. 2001 Parafia farna w czasach rozbiorowych, [w:] Jarosińska M. (red.), Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15–16 XI 2000 r., Rzeszów, s. 21–39.
 • Niedźwiadek R., Tkaczyk J. 2017 Nowe spojrzenie na dzieje Placu Litewskiego w Lublinie w świetle ustaleń archeologicznych, „Rocznik Lubelski”, t. 43, s. 285–325.
 • Olczak J. 1997 Domniemana funkcja liturgiczna i pochodzenie szklanych pucharków dzwonowatych
 • Prusicka-Kołcon E. 2000 Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa od końca XVI do końca XVII wieku, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” t. 5, s. 230–239.
 • Rozwałka A. 2012 Archeologia w mieście, miasto w archeologii. Wybrane zagadnienia badań archeologicznych w miastach historycznych, [w:] Rozwałka A. (red.), Archaeology in a town, a town in archaeology, (= Analecta Archaeologica Ressoviensia, t. 7), Rzeszów, s. 20–24.
 • Rubnikowicz M. 1996 Średniowieczne i nowożytne szkło ze stanowiska Collegium Gostomianum, [w:] Tabaczyński S. (red.), Sandomierz: badania 1969–1973, t. 2, Warszawa, s. 423–453.
 • Supryn M. 1975 Półmajolikowa ceramika z Jarosławia, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 40, z. 2, s. 239–264.
 • Świeboda J. 1983 Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658–1983, Rzeszów.
 • Świeboda J. 1991 Popijarski zespół architektoniczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Świeboda J. 2012 Pijarzy w Rzeszowie w XVII–XVIII wieku, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0540ba38-3be8-46e7-942b-1685f9e1874f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.