Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(214) | 203–220

Article title

Prawne i etyczne aspekty archiwizacji badań socjologicznych

Content

Title variants

EN
Legal and Ethical Aspects of Archiving Sociological Data

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu są obowiązki i uprawnienia natury prawnej oraz etycznej, związane z realizacją oraz z archiwizacją badań społecznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych). Tekst analizuje i interpretuje przepisy zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyznaczają one sposób pracy badaczy społecznych i jednostek archiwizujących surowe dane z badań, określają też uprawnienia badaczy i uczestników badań. Artykuł porównuje wymagania nakładane przez ustawy i Kodeks Etyki Socjologa, zwracając uwagę na różnice między nimi i konstatując, że ten ostatni typ regulacji wyznacza w niektórych aspektach wyższe standardy działania naukowców.
EN
The subject of this article are obligations and rights defined in the legal and ethical dimension, associated with the conducting and archiving sociological research data (both qualitative and quantitative). The text contains the analysis and interpretation of the binding provisions from the Act of the Protection of Personal Data and the Copyright and Neighbouring Rights Act. These regulations define the way of conducting sociological research and archiving its results. They also outline entitlements of researchers and participants of the research. The article also compares the provisions and standards imposed by the legal acts and the Ethical Code of a Sociologist, emphasizing the differences between the two orders and ascertaining that the latter type of regulations imposes higher requirements, at least in some aspects.

Year

Issue

Pages

203–220

Physical description

Contributors

 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

References

 • Barczewski, Maciej. 2004. Ochrona prawnoautorska publikacji naukowych – aspekt międzynarodowy. „Studia Prawnicze” 3: 117.
 • Barta, Janusz. 2011. Komentarz do art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. W: J. Barta, P. Fajgielski i R Markiewicz (red.). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bieganowska, Magdalena. 1998. Ochrona autorskoprawna pracowniczych utworów naukowych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 11: 21.
 • Błeszyński, Jan. 2010. Co jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. „Rzeczpospolita. Prawo Co Dnia” z 8 II 2010, Lex 111742/1.
 • Bogdalski, Piotr. 2003. Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie w świetle prawa polskiego. Kraków: Zakamycze.
 • Bukowski, Marek. 1994. Podmiot prawa autorskiego. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 11: 9.
 • Kędzierska-Cieślak, Alicja. 1996. Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika. „Państwo i Prawo” z. 8–9.
 • Krzysztofek, Mariusz. 2011. Zmiana przepisów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. „Przegląd Prawa Handlowego” 4: 57–58.
 • Monarcha-Matlak, Aleksandra. 2008. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Parry, Odette i Natasha Mauthner. 2004. Whose Data are They Anyway? Practical, Legal and Ethical Issues in Archiving Qualitative Research Data. „Sociology” vol. 38, nr 1: 139–152
 • Poźniak-Niedzielska, Maria i Grzegorz Tylec. 2009. Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego. „Państwo i Prawo” 5: 33–48.
 • Sakowska-Baryła, Marlena. 2007. Rejestracja zbiorów danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. „CASUS” 1: 32.
 • Sibiga, Grzegorz. 2003. Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Słomczyński, Kazimierz M. 1966. Niektóre moralne aspekty badań społecznych. „Przegląd Socjologiczny” t. 20: 119–133.
 • Słomczyński, Kazimierz M. 1992. Informacja i moralność. W: Z. Gostkowski (red.). Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom IX. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Sokołowska, Dorota. 2012. Kreacja przez eliminację w prawie autorskim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1: 5–18.
 • Ślęzak, Piotr. 2012. Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Stanisławska-Kloc, Sybilla. 2012. Prawo do autorstwa i współautorstwa (uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 527/10). „Transformacje Prawa Prywatnego” nr 2.
 • Stryja, Arkadiusz i Magdalena Stryja. 1999. Teraz zacznie się na dobre. „Rzeczpospolita. Prawo Co Dnia” nr 11.30.
 • Szewc, Andrzej. 1999. Z problematyki ochrony danych osobowych. „Radca Prawny” 3: 20.
 • Wujczyk, Marcin. 2012. Prawo pracownika do ochrony prywatności. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, Warszawa 2012.
 • AKTY NORMATYWNE
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.
 • Kodeks Etyki Socjologa – uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z dnia 25 marca 2012 r.
 • ORZECZENIA SĄDOWE
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 X 2010 r., sygn. ACa 1233/12
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 III 2010 r., sygn. I ACa 1216/09
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 19 X 1989 r., sygn.. II CR 419/89
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 20 V 2004 r., sygn. II CK 330/03
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 25 V 2011 r., sygn. II CSK 527/10
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 XI 2009 r., sygn. I OSK 667/09
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 II 2011 r., sygn. OSK 653/10
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 I 2008 r., sygn. I OSK 1365/06
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 V 2011 r., sygn. I OSK 1086/10
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 XII 2003) w Warszawie, z 7 XI 2003 r., sygn. II SA 1432/02
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 XII 2003) w Warszawie z 4 IV 2003 r., sygn. II SA 2135/02
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 X 2010 r., sygn. II SA/Gl 668/10
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 III 2009 r., sygn. II SA/Wa 1495/08
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 X 2013 r., sygn. II SA/Kr 682/13

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-054821c9-60bc-4032-a88c-9546a15edf0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.