Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1/2016 (20) | 24-35

Article title

Znaczenie kosztów transakcyjnych dla ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Transaction cost in enterprises’ international expansion

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autorka analizuje rolę, jaką odgrywają koszty transakcyjne w zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Koszty transakcyjne nie są wyodrębniane w przedsiębiorstwach i często zarządzający nie uświadamiają sobie ich wysokości. Tymczasem kształtowanie tej kategorii kosztów może wpływać na wynik ekspansji. Jest ono uzależnione od czynników związanych z ograniczoną racjonalnością podmiotów, oportunizmem, specyficznością zaangażowanych aktywów, niepewnością i częstotliwością zawierania transakcji. Oddziaływanie tych czynników staje się silniejsze, gdy przedsiębiorstwo wchodzi na rynek zagraniczny. Głównych źródeł wzrostu kosztów transakcyjnych można upatrywać w rosnącym dystansie psychicznym oraz w większej niepewności prowadzenia działalności na rynku zagranicznym. Koszty transakcyjne są silnie związane z często analizowanymi barierami rozwoju ekspansji, ponieważ ich pokonywanie wymaga ponoszenia wysokich kosztów.
EN
The article analyses the transaction cost influence on enterprises international expansion. Enterprises do not separate transaction costs and often are not fully aware of their value. However this cost category may highly influence the outcome of their international expansion. It depends on factors connected with bounded rationality, opportunism, assets specificity, uncertainty and transaction frequency. The influence of these factors becomes more severe as the enterprise enters foreign markets. The main reasons responsible for transaction costs’ growth seem to be connected with increasing psychic distance and growing uncertainty of operating in foreign markets. Transaction cost are highly associated with often analyzed expansion barriers as overcoming these barriers incurs bearing high transaction cost.

Year

Issue

Pages

24-35

Physical description

Dates

published
2016-05-30

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa, Instytut Rynków i Konkurencji

References

 • Abdel-Latif, A.M. i Nugent, J. (1996). Transaction cost impairments to international trade: Lessons from Egypt. Contemporary Economic Policy, 14(2), 1-14.
 • Al-Aali, A. (1995). Obstacles Facing Saudi Arabian Food And Chemical Exporters. International Journal of Commerce and Management, 5(3), 17–31, http://dx.doi.org/10.1108/eb047311
 • Alchian, A.A. i Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs, and Economic Organization. The American Economic Review, 62(5), 777–795.
 • Anastassopoulos, G. i Traill, W.B. (1998). Determinants of Foreign Entry Strategies in Greek Food Industry. Agribusiness, 14(4), http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1520-6297(199807/08)14:4%3C267::AID-AGR2%3E3.3.CO;2-2, s. 270.
 • Arrow, K.J. (1985). Granice organizacji. Warszawa: PWN.
 • Aulakh, P.S., Jiang, M.S. i Pan, Y. (2010). International technology licensing: Monopoly rents, transaction costs and exclusive rights. Journal of International Business Studies, 41, 587–605, http://dx.doi.org/10.1057/jibs.2009.19.
 • Barker, A.T. i Kaynak, E. (1992). An Empirical Investigation of the Differences Between Initiating and Continuing Exporters. European Journal of Marketing, 26(3).
 • Barnes, B.R., Chakrabarti, R. i Palihawadana, D. (2006). Investigating the export marketing activity of SMEs operating in international healthcare markets.
 • Journal of Medical Marketing, 6(3), 209–221. Brouthers, K.D. (2002). Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance. Journal of International Business Studies, 33(2), http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491013.
 • Brouthers, K.D. (2013). A retrospective: Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance. Journal of International Business Studies, 44, http://dx.doi.org/10.1057/jibs.2012.23.
 • Byford, L. i Henneberry, D. (1996). Export Decisions of Food Processing Firms in Kansas, Missouri, and Oklahoma. Agribusiness, 12(3), 247–264.
 • Coase, R.H. (1937). The nature of the firm. Economica, November, 386–405, http://dx.doi.org/10.2307/2626876.
 • Czinkota, M. (1996). Why national export promotion. International Trade Forum, 2, 10–15.
 • Dunning, J.H. (2006). Toward a new paradigm of development: implications for the determinants of international business. Transnational Corporations, 15(1).
 • Eriksson, K., Johanson J., Majkgard, A. i Sharma, D. (1997). Experiental knowledge and cost in the internationalization process. Journal of International Business Studies, 28(2), 337–360.
 • Fischer, Ch. (2004). Managing International Trade of Food Products: A Survey of German and Australian Companies. Agribusiness, 20(1).
 • Furubotn, E.G. i Richter, R. (2005). Institutions and economic theory: the contribution of the new institutional economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 48–57.
 • Gorynia, M. i Mroczek, K. (2013). Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, Ekonomista, 2, 201.
 • Geyskens, I., Steenkamp, J.-B. i Kumar, N. (2006). Make, Buy or Ally: A Transaction Cost Theory Meta Analysis. Academy of Management Journal, 49(3), http://dx.doi.org/10.5465/AMJ.2006.21794670.
 • Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hardt, Ł. (2006). Narodziny i ewolucja treści znaczeniowej wyrażenia „koszt transakcyjny. Gospodarka Narodowa, 11–12.
 • Hennart, J.F. (2010). Transaction Cost Theory and International Business. Journal of Retailing, 86(3), 257–269, http://dx.doi.org/10.1016/j.jretai.2010.07.009.
 • Kasiewicz, S. (2004). Przesłanki i cele tworzenia przedsiębiorstwa. W: S. Kasiewicz i H. Możaryn (red.), Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kim, L., Nugent, J.B. i Seung-Jae Yhee (1997). Transaction costs and export channels of small and medium-sized enterprises: the case of Korea. Contemporary Economic Policy, 15(1), 104–120, http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-7287.1997.tb00458.x.
 • Klaes, M. (2000). The birth of the concept of transaction costs: Issues and controversies. Industrial and Corporate Change, 9(4), 569, http://dx.doi.org/10.1093/icc/9.4.567.
 • Klein, S., Frazier, G.L. i Roth, V.J. (1990). A Transaction Cost Analysis Model Of Channel Integration In International Markets. Journal of Marketing Research, 27(2), 196–208, http://dx.doi.org/10.2307/3172846.
 • Leonidou, L.C. (2004). An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development. Journal of Small Business Management, 42(3), 279–302, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627X.2004.00112.x.
 • Leonidou, L.C. i Katsikeas, C.S. (1996). The export development process: An integrative review of empirical models. Journal of International Business Studies, 27(3), 517–551.
 • Milgrom, P. i Roberts, J. (1992). Economics, organization and management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 • Mroczek, K.D. (2014). Transaction Costs in Institutional Environment and Entry Mode Choice. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, 8(4).
 • North, D.C. (1994). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511808678.
 • Peng, M.W. i York, A.S. (2001). Behind intermediary performance in export trade: Transactions, agents, and resources. Journal of International Business Studies, 32(2), 327–346, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490955.
 • Rao, P.K. (2003). The economics of transaction costs. Palgrave Macmillan.
 • Reid, S. (1983). Firm Internationalization, Transaction Costs And Strategic Choice. International Marketing Review, 1, http://dx.doi.org/10.1108/eb008251.
 • Richman, D.B. i Macher, J. (2006). Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social Science. Duke Law School Working Paper Series, Paper 62, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.924192.
 • Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Schroath, F.W. i Korth, C.M. (1989). Managerial Barriers to the Internationalization of U.S. Property and Liability Insurers Theory and Perspectives. Journal of Risk and Insurance, 56(4), 630–649.
 • Singh, S. (1996). International Marketing of Agro-Food Products by Developing Country Firms Some Conceptual Issues. Agribusiness, 12, 99–103.
 • Szymański, W. (2011). Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowaniu przedsiębiorstw do wyzwań współczesnej gospodarki. W: R. Sobiecki i J.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wang, N. (2003). Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey, referat prezentowany na Conference on Transaction Costs, Ronald Coase Institution, 21–23 lutego, Chicago, Illinois, USA, www.coase.org (05.12.2007).
 • Williamson, O.E. (1989). Transaction cost economics. W: R. Schmalensee, Handbook of industrial organization. New York: Elsevier Science.
 • Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-054caacc-9b27-404c-9652-d033889fac76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.