Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 1 | 38-46

Article title

Edukacja formalna ucznia. Dominująca instytucjonalizacja czy symetryczne zaangażowanie rodziców i nauczycieli?

Authors

Content

Title variants

Formal Education of Students. Dominant Institutionalisation or Symmetric Involvement of Parents and Teachers?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach zmiany społeczne sprawiają, że przed współczesną szkołą staje wiele nowych zadań. Jednym z nich jest konieczność otworzenia się na zewnątrz i czerpania z zasobów środowiska, w którym zachodzi wielowymiarowa edukacja nieszkolna. Realizacja procesu dydaktycznego w sposób środowiskowo-rozszerzony wymaga od nauczycieli rezygnacji z dominującej postawy na rzecz otwartości i dialogu z innymi podmiotami, budowania symetrycznych relacji opartych na partnerstwie. Niewątpliwie podstawowym podmiotem, który powinien być obecny w procesie kształcenia w szkole, jest rodzina. W niniejszym opracowaniu poddano analizie obszary zaangażowania rodziców w proces dydaktyczny własnych dzieci w wybranych rzeszowskich szkołach podstawowych, które uporządkowano na skali jakościowej. Kolejne stopnie skali tworzą: czynna, pośrednia i bierna rodzicielska aktywność w procesie dydaktycznym. W obrębie każdej kategorii określono zakres działań – środowisko szkolne i rodzinne.
EN
Social changes happening in the last decades challenge modern schools with many new tasks. One of them is the necessity to open to and derive from resources of environment which takes part in multidimensional non-scholar education. In order to pursue the didactic process in environmentally extended way, teachers should abandon their dominant attitude in favour of open dialogue with other persons and building symmetric relations based on partnership. Nevertheless, family should be the very basic entity present in the process of school education. The analysis of parental involvement into their children didactic process, presented in this study, is based on selected primary schools from Rzeszów put in order on qualitative scale. The following degrees on scale are represented by direct, indirect and passive engagement of parents in didactic process. Each category includes scope of activity, family and school environment.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

38-46

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii

References

 • Czerpaniak-Walczak, M. (2012). Ile techne, ile praxis? W poszukiwaniu koncepcji praktyki jako elementu kształcenia nauczycielskiego profesjonalizmu. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 3.
 • Garstka, T., Jaroszek, K., Kiełczewska, A. (2012) i inni, Współpraca z rodzicami w szkole. Warszawa: Raabe.
 • Kawula, S. (1999). Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu. Toruń: Akapit.
 • Kwiatkowski, S.M. (2016). Zmiana edukacyjna jako naturalne źródło konfliktów. W: I. Nowosad, K. Pietroń, M.J. Szymański (red.), Szkoła. Konflikt podmiotów? Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny środowiska. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Lulek, B. (2014a). O koncentracji, spójności i aktywizacji jako strategiach budowania zaangażowania rodziny w życie szkoły i społeczności lokalnej. Pedagogika Rodziny, 4, 167–177,
 • Lulek, B. (2014b). O miejscu wyznaczanym rodzicom w szkołach gimnazjalnych. Ujęcie porównawcze. W: B. Lulek, K. Szmyd (red.), Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina – szkoła – region – kultura (s. 155–175). Krosno: Wyd. PWSZ w Krośnie.
 • Lulek, B. (2014c). Transformacja w stosunkach rodziców i nauczycieli w polskiej szkole. Od nieświadomych pomocników do zorientowanych partnerów. W: K. Hertikova, V. Liska (red.), Prinos spolocenskych vied k rozvoju znalostnej spolocnosti (s. 87–96). Bratislava.
 • Lulek, B. (2015). Rodzice jako liderzy w edukacji szkolnej własnego dziecka. O trudnościach w budowaniu rodzicielskich zespołów w szkole. W:K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Problemy współczesnej rodziny (s. 107–122). Sosnowiec: Humanitas.
 • Lulek, B. (2016a). Dwubiegunowość zachowań rodziców w szkole. W: E. Adasiewicz, S. Cudak (red.), Współczesna rodzina w Polsce – zagrożenia i nadzieje (s. 243–255). Łódź, Warszawa: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
 • Lulek, B. (2016b). Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka.
 • Lulek, B. (w druku). Rodzice – nieujawniane czy niewykorzystane zasoby w procesie edukacji dziecka?
 • Mendel, M. (2015). Szkoła poza szkołą. O odrywającym się desygnacie i postdemokratycznej wersji powszechnej edukacji. W: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Szkoła – kultura – środowisko lokalne (s. 59–78). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Śliwerski, B. (2012). Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Kraków: Impuls.
 • Śliwerski, B. (2016). Szkoła w sytuacji permanentnych konfliktów. W: I. Nowosad, K. Pietroń, M.J. Szymański (red.), Szkoła. Konflikt podmiotów? (s. 31–43). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0554f314-f928-4ce9-8450-2a6a5b221a87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.