Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 8 | doi: 10.15503/onis2018.26.32

Article title

Pisarze postkolonialni. Próba identyfikacji twórczości Astrid Roemer

Authors

Content

Title variants

EN
Postcolonial writers. An attempt to identify the work of Astrid Roemer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza. Astrid Roemer, pisarka pochodząca z Surinamu, mieszkająca przez wiele lat w Holandii, należy do tzw. pisarzy postkolonialnych. Badacze literatury wskazują na trudności z określeniem, kim są tacy twórcy. Problematyczna jest także kwestia przypisania Astrid Roemer do konkretnego pokolenia imigrantów. Pisarka adresuje swoje utwory do czarnych kobiet, pisze je jednak w języku niderlandzkim, który w Surinamie jest wyłącznie językiem urzędowym, co sprawia, iż jej powieści czytane są przez niewielki procent tej społeczności. W artykule autor stawia tezę, że twórczość Astrid Roemer należy zaliczyć do literatury wielokulturowej. Omówione koncepcje. Autor odwołuje się do koncepcji socjologicznej pierwszego i drugiego pokolenia imigrantów oraz studium historycznoliterackiego Urszuli Topolskiej (2009), poświęconego pisarzom o podwójnych korzeniach kulturowych, tworzących w języku niderlandzkim. Przywołuje także koncepcję transkulturowości Wolfganga Welscha (1994/1995) oraz tożsamości wielokulturowej Jerzego Nikitorowicza (1995). Wyniki i wnioski. Zarówno w biografii, jak i twórczości literackiej A. Roemer można odnaleźć znaki transkulturowości oraz hybrydyzacji kulturowej. Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. A. Roemer jest laureatką P. C. Hooft Award, holenderskiej nagrody państwowej, uważanej za najważniejszą nagrodę literacką w Holandii. Pomimo tego jest autorką niszową. Jej nazwisko znalazło się w zaledwie jednym podręczniku do nauki literatury niderlandzkiej ( Topolska, 2009).
EN
Thesis. Astrid Roemer, a writer from Suriname who has lived in the Netherlands for many years, belongs to the so-called postcolonial writers. Literary scholars point at the difficulty in determining the identity of such writers. The question of assigning Astrid Roemer to a particular generation of immigrants is also problematic. The writer addresses her works to black women although she creates them in Dutch, which in Suriname exclusively is an official language. Thus, her novels are read by a small percentage of the community. In the article the author puts forward the thesis that Astrid Roemer's works should be included in multicultural literature. The concepts discussed. The author refers to the sociological concept of the first and second generation of immigrants as well as the historical and literary study of Urszula Topolska devoted to writers with double cultural roots who create their works in Dutch. He also recalls the concept of transculturalism of Wolfgang Welsch and the multicultural identity of Jerzy Nikitorowicz. Results and conclusions. Both in the biography and in the literary output of Astrid Roemer one can find signs of transculturalism and cultural hybridization. Originality / cognitive value of the approach. Astrid Roemer is a laureate of the P. C. Hooft Award, the Dutch state prize, considered the most important literary prize in the Netherlands. Nevertheless, she is a niche author. Her name was only mentioned once in the textbook for learning Dutch literature.

Year

Issue

8

Pages

doi: 10.15503/onis2018.26.32

Physical description

Contributors

 • Katedra Filologii Niderlandzkiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 21-22, 50-138 Wrocław

References

 • Boehmer, E. (1995). Colonial and Post – colonial Literature [Literatura kolonialna I postkolonialna]. Oxford: Oxford University Press.
 • Boulbina, S.L. (2007). Ce que postcolonie veut dire: une pensée de la dissidence [Co oznacza postkolonializm: myśl o różnicy zdań]. Rue Descartes, 58 (4), 8-25.
 • Branach-Kallas, A. (2015). (Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania. Literaria Copernicana, (2)16, 59-75.
 • Burszta, W. J. (2005). Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii. Warszawa: IBL PAN.
 • Domańska, E. (2008). Badania postkolonialne. W: L. Gandhi (red.), Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne (ss. 157-165). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Ghandi, L. (2008). Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Julkowska, V. (2009). Zjawisko migracji jako wyzwanie (metodologiczne) dla badaczy kultury. Historyka, XXXIX, 165-172.
 • Kledzik, E. (2015). Poetycki projekt Róžy Domašcyny między folklorem i nowoczesnością. Poznańskie Studia Slawistyczne, 8, 67-82.
 • Lotens, W. (2017). De Surinaamse ‘dekolonisatieromans’ van Astrid Roemer [Pokaz dekolonizacji Surinamu przez Astrid Roemer]. Pobrane z: https://www.apache.be/gastbijdragen/2017/01/02/de-surinaamse-dekolonisatieromans-van-astrid-roemer/.
 • Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
 • Obdeijn, H., P. de Mas (2001). De Marokkaanse uitdaging. De tweede generatie in een veranderend Nederland [Marokańskie wyzwanie: druga generacja w zmieniającej się Holandii] Utrecht: Forum.
 • Popow, M. (2015). Wielokulturowe estetyki w dyskursie publicznym w Polsce. Próba postkolonialnej interpretacji. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2(8), 141-162.
 • Ratajczak, M. (2014). Podróż ku międzykulturowości. Kultura – Historia – Globalizacja, 15, 209-219.
 • Rowell, C.H., Roemer, A.H. (1998). An Interview with Astrid H. Roemer. [Wywiad z Astrid H. Roemer]. Callaloo, 3(21), 508-510.
 • Stoklosa, T. (2013). Od kolonializmu do literatury postkolonialnej. Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes, 3, 61-67.
 • Topolska, U. (2009). Od literatury gastarbeiterów do literatury niderlandzkiej (1993-2003). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Tymoczko, M. (2009). Literatura postkolonialna i przekład literacki. W: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia (ss. 430-447). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Welsch, W. (1994/1995). Transculturality – the puzzling form of cultures today [Transkulturowość - zagadkowa forma dzisiejszych kultur]. California Sociologist, 17 & 18, 19-39.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-055555aa-8f19-4f8d-b307-06391ea377f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.