PL EN


2017 | 38 | 129-144
Article title

„Bo Ojczyzna, ziomkowie, jest to moralne zjednoczenie...” Wątki patriotyczne w zbiorze „My jesteśmy czasem. Kazania i homilie” ks. infułata Stanisława Jeża

Title variants
EN
“Because Homeland, my Compatriots, is a Moral Union...”. The Patriotic Threads in the Collection My jesteśmy czasem. Kazania i homilie by Rev Stanisław Jeż
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcono przejawom patriotyzmu w nauczaniu (homilie, kazania, wystąpienia okolicznościowe z lat 1986-1994) księdza infułata Stanisława Jeża, który przez 30 lat (od 1985 do 2015 roku) pełnił funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, zebranym w publikacji pt. My jesteśmy czasem. Kazania i homilie, wydanej w 1995 roku w Paryżu przez Polską Misję Katolicką we Francji. Autorzy artykułu skupili się na przejawach miłości do Ojczyzny i rodaków, troski o nich w omawianych kazaniach księdza S. Jeża. Omawiając różnorodność tych przejawów, skoncentrowali się na prezentacji sposobów „przemycania” przez kaznodzieję w jego kazaniach myśli patriotycznych poprzez: wykorzystanie wydarzeń historycznych ważnych dla Polski i Polaków, świętowanie rocznic i jubileuszy, odnoszenie się do aktualnych wydarzeń w Ojczyźnie, świętowanie istotnych wydarzeń dla społeczności polonijnej (jubileusze posługi, rocznice istnienia ważnych instytucji), powoływanie się na postawę życiową i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, przywoływanie wzorów postaw życiowych polskich świętych, przypominanie postaw i słów wybitnych Polaków, cytowanie fragmentów dzieł znakomitych polskich twórców, artykułowanie troski o zachowanie kultury i tradycji polskiej na emigracji, solidarność oraz wspólnotę emigrantów.
EN
This article is devoted to the manifestations of patriotism in the teachings (homilies, sermons, occasional speeches in the years 1986-1994) of Rev Stanisław Jeż, protonotary apostolic, who for 30 years (from 1985 to 2015) had been the rector of the Polish Catholic Mission in France. His teachings were collected in the publication entitled My jesteśmy czasem. Kazania i homilie [We are the time. Sermons and homilies], published in Paris in 1995 by the Polish Catholic Mission in France. The article focuses on the manifestations of love for the Homeland and compatriots and concern for them in the sermons of Rev S. Jeż. While discussing the diversity of these manifestations, the article focuses on presenting the ways of “smuggling” patriotic thoughts in his sermons through: the use of historical events important for Poland and Poles, celebrating anniversaries and jubilees, reference to current events in Homeland, celebrating significant events for the Polish community abroad (jubilees of service, anniversaries of important institutions), reference to the life and teaching of the Holy Father John Paul II, recalling the models of life of Polish saints, recalling the characters and the words of eminent Poles, quoting excerpts from the works of outstanding Polish artists, voicing concern for the preservation of Polish culture and tradition in emigration, solidarity and the community of emigrants.
Year
Volume
38
Pages
129-144
Physical description
Contributors
  • Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KU L
References
  • Klechta J., Z Nowego Sącza przez busz do Paryża. W służbie Bogu i człowiekowi, Paryż: Polska Misja Katolicka we Francji 2003.
  • Patriotyzm, [hasło w:] Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. II, Warszawa 2017, s. 62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-055e4446-54f0-49a9-bb79-9c7018355f01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.