Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3(16) | 141-155

Article title

Charytatywna działalność gminnych rad młodzieżowych – analiza zagadnienia

Authors

Content

Title variants

EN
The Charitable work of municipal Youth Councils – problem analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rady młodzieżowe są jednym z podmiotów opiniodawczo-doradczych działających przy jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Od ponad 30 lat mają swój udział w życiu lokalnych wspólnot samorządowych oraz podejmują przedsięwzięcia społeczne, m.in. o charakterze charytatywnym. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu ,,Znaczenie i rola Rad Młodzieżowych w funkcjonowaniu lokalnej wspólnoty samorządowej”. Badaniami objęto rady młodzieżowe z 18 miast wojewódzkich, tj. miast, w których znajdują się sejmiki województw oraz urzędy wojewódzkie. Opisane tu wyniki badań, przedstawiają aktywność rad młodzieżowych w zakresie działalności charytatywnej.
EN
Youth Councils are entities that serve as consultative and advisory bodies to local government units in Poland. The councils, which have been functioning for over 30 years, take part in the activities of local governments and undertake a number of social projects, including those of a charitable nature. The paper presents the results of research that was carried out as part of the project "The importance and role of Youth Councils in the functioning of local governments." The research concerns Youth Councils from 18 voivodeship cities, where local government councils and voivodeship offices are located. The results of the research, presented in the ensuing paper, show the activity of Youth Councils in the field of charitable work.

Year

Issue

Pages

141-155

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk o Polityce, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Boratyn D., 2019, Aktywność rad młodzieżowych na portalu społecznościowym Facebook – analiza porównawcza, ,,Edukacja-Technika-Informatyka”, nr 4/30, s. 192–197, DOI: 10.15584/eti.2019.4.25.
 • Brol M., 2013, Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t. 10, s. 30–52.
 • Czacki Second Stage 2019, https://2019.koncertcss.pl (dostęp: 6.08.2020).
 • Cushing D. F., van Vliet W., 2017, Children’s right to the city: the emergence of youth councils in the United States, ,,Children’s Geographies”, Vol. 15, s. 319–333, https://doi.org/10.1080/14733285.2016.1244602.
 • Ćwiklicki M., 2013, Młodzieżowe Rady Gmin [w:] Partycypacja społeczna w Polsce.
 • Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki, M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, s. 119–129.
 • Feringa D., Tonkens E., 2017, How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people, ,,Journal of Social Intervention: Theory and Practice”, Vol. 26, s. 43–59, https://doi.org/10.18352/jsi.527.
 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, https://hospicjum.wroc.pl/ (dostęp: 6.08.2020).
 • Gierach E., 2009, Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności lokalnych, ,,Studia Biura Analiz Sejmowych”, nr 2(18), s. 115–130.
 • Horgan D., 2017, Consultations with Children and Young People and Their Impact on Policy in Ireland, ,,Social Inclusion”, Vol. 5, s. 104–112.
 • Jarzębska A., Młodzieżowe rady. Krótki poradnik opracowany w ramach projektu „Młodzieżowe rady w obwodzie zaporoskim”, http://www.mapapasji.pl/images/dokumenty/ MlodziezoweRady_poradnik_PLonline.pdf (dostęp: 25.03.2020).
 • Maciaszek P., 2015, Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część I, „Rocznik Samorządowy”, t. 4, s. 258–273.
 • Maciaszek P., 2016, Partycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część II, „Rocznik Samorządowy”, t. 5, s. 171–187.
 • Mik D., 2018, Reprezentacje młodzieży w samorządzie terytorialnym oraz rola młodzieżowych organów doradczych w aktywizacji społecznej młodzieży, http://tarnowskiedialoginaukowe.pl/wp-content/uploads/2018/12/06_Mik.pdf (dostęp: 24.03.2020).
 • Model Działania Młodzieżowej Rady Gminy, http://www.mlodziezmawplyw.org.pl files/mlodziezowa_rada_gminy_model_dzialania.pdf (dostęp: 25.03.2020).
 • Napiontek O., Grabarek M., 2009, Dobre Praktyki Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Dzielnic, Wyd. Fundacja Civis Polonus, Warszawa.
 • Napiontek O., Pietrasik J., Szaniawska M., 2009, Młodzieżowa Rada Gminy. Aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej, Wyd. Fundacja Civis Polonus, Warszawa.
 • Nir T., Perry-Hazan L., 2016, The framed right to participate in municipal youth councils and its educational impact, ,,Children and Youth Services Review”, Vol. 69, s. 174–183.
 • Owczarek M., Pietrasik J., Radzewicz J., 2012, Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin, Wyd. Fundacja Civis Polonus, Warszawa.
 • Portal Facebook, https://pl-pl.facebook.com.
 • Standardy funkcjonowania w Polsce młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatu przyjęte przez VI Zgromadzenie Ogólne Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych na podstawie Uchwały nr 32/VI/03 z dnia 27 kwietnia 2003 r.
 • Strona internetowa Fundacji ISKIERKA, https://fundacjaiskierka.pl/kim-jestesmy/ofundacji (dostęp: 6.08.2020).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2019.0.506 t.j).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2001 nr 45 poz. 497).
 • Wasilewski P., Borkowski M. i in., 2018, O Młodzieżowych Radach. Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce w roku 2018, Warszawa, https://wschowa.info/storehouse/2018/07/Publikacja-O-m%C5%82odzie%C5%BCowych-radach-.pdf (dostęp: 25.03.2020).
 • Ziółkowski P., 2018, Aktywność obywatelska młodzieży i seniorów na rzecz rozwoju regionalnego, ,,Zeszyty Naukowe WSG”, t. 32, s. 211–227

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0560bf19-0563-4db0-b1dd-24a305ab2cf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.