Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 | 70-85

Article title

Zjawisko ubóstwa w województwie dolnośląskim

Authors

Content

Title variants

EN
Poverty in the Dolnośląskie Voivodship
RU
Явление бедности в нижнесилезском воеводстве

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W artykule opisano wybrane aspekty ubóstwa materialnego (ekonomicznego) w woj. dolnośląskim na tle kraju oraz innych województw, a także w przekroju powiatów dolnośląskich w 2013 r. w porównaniu do 2010 r. Porównawczą analizę ubóstwa zaprezentowano za pomocą taksonomicznego miernika syntetycznego utworzonego na podstawie zestawu trzech wskaźników diagnostycznych. Uzupełnieniem obiektywnej oceny ubóstwa była prezentacja wyników subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w przekroju województw na podstawie wyników badań GUS w zakresie budżetów gospodarstw domowych.
EN
The article presents selected aspects of economic poverty in the Dolnośląskie Voivodship on the background of the country and other voivodships, as well as in the cross-section of the Dolnośląskie powiats in 2013, as compared to 2010. The comparative analysis of poverty level by powiats was presented by means of taxonomic synthetic measure based on a set of three selected diagnostic indicators. A complement to the objective assessment of poverty in the Dolnośląskie Voivodship was a presentation of results of subjective assessment of material situation of households in the voivodships’ cross-section.
RU
В статье были охарактеризованы избранные аспекты материальной бедности (экономической) в нижнесилезском воеводстве на фоне страны и других воеводств, а также в разрезе нижнесилезских повятов в 2013 г. в сопоставлении с 2010 г. Сравнительный анализ бедности был представлен с использованием таксономического синтетического измерителя разработанного на основе набора трех диагностических показателей. Дополнением объективной оценки бедности было представление результатов субъективной оценки материального положения домашних хозяйств в воеводском разрезе на основе результатов обследований бюджетов домашних хозяйств проведенных ЦСУ.

Year

Issue

6

Pages

70-85

Physical description

Dates

published
2016-06

Contributors

author
  • Urząd Statystyczny we Wrocławiu

References

  • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków (2013), RMS, red. Czapiński J. i Panek T., Vizja Press & IT, Warszawa.
  • Drewnowski J. (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, „Development and Change”, No. 8: s. 183—208.
  • Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim (2012), raport Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
  • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  • Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015), GUS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0567b649-6ed2-45be-bac2-344f50ec6952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.